Nowe książki - Maj 2002

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

P r a c e    n a u k o w e

POLITOLOGIA. Stosunki międzynarodowe w Europie na przełomie XX i XXI wieku. Wybrane aspekty. Red. Jan P r z e w ł o c k i, Mieczysław S t o l a r c z y k, summ., Zsfg., 18 zł

LITERATUROZNAWSTWO. Bogusław B i e r w i a c z o n e k: A Cognitive Study of the Concept of Love in English, bibliogr., indeks nazwisk, rys., streszcz., rés., 27 zł

Barbara P y t l o s: "Córa Sienkiewicza" czy "Alicja w krainie czarów"? Z dziejów recepcji twórczości Zofii Kossak, indeks osób i postaci, summ., Zsfg., 25 zł

Dariusz R o t t: Bracia czescy w dawnej Polsce. Działalność literacka - teksty - recepcja, indeks nazwisk, fot., aneks, summ., Zsfg., 23 zł

Katarzyna T a ł u ć: Emil Szramek, Jan Kudera, Konstanty Prus - pierwsze pokolenie badaczy śląskiego regionalizmu, indeks nazwisk, summ., Zsfg., 15 zł

TEOLOGIA. ks. Józef B u d n i a k: Ekumenizm jutra na przykładzie Śląska Cieszyńskiego. Studium historyczno-pastoralne, bibliogr., tab., summ., Zsfg., 33 zł

PSYCHOLOGIA. Maria J o h n-B o r y s: Koncepcja zdrowia i choroby u dorastających, bibliogr., aneks., wykr., tab., summ., Zsfg., 20 zł

S k r y p t y

PEDAGOGIKA. Urszula K a m i ń s k a: Zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w rodzinach i instytucjonalnych formach wychowania, aneks, 14 zł

V a r i a

One Thousand Seminars on Functional Equations. Eds. Roman G e r, Maciej S a b l i k

ZAPOWIEDZI

BIBLOTHECA ALIA UNIVERSA. T. 3: Nullo M i n i s s i: A człowiek wybrał słowo

LITERATUROZNAWSTWO. Halina J a n a s z e k-I v a n i č k o v a: Nowa twarz postmodernizmu

JĘZYKOZNAWSTWO. Ewa C i s z e w s k a: Expression de la perfectivité en français contemporain

Katarzyna W y r w a s: Skarga jako gatunek mowy

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Zdzisław G ę b o ł y ś: Zawód bibliotekarski na ziemiach niemieckich w latach 1789-1871. Teoria i praktyka

KULTURA i SZTUKA. Teatr Calderona: tradycja i współczesność. Red. Urszula A s z y k