Studia doktoranckie

Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul.Uniwersytecka 4
ogłasza nabór na I rok Studiów Doktoranckich
w roku akademickim 2002/2003

Studia Doktoranckie, organizowane przez Instytut Fizyki trwają 4 lata. Obejmują następujące specjalności :

 • fizyka fazy skondensowanej
 • fizyka molekularna
 • fizyka jądrowa
 • fizyka teoretyczna :
  • teoria fazy skondensowanej (teoria nadprzewodnictwa, magnetyzm, teoria procesów stochastycznych)
  • teoria pola i cząstek elementarnych
  • astrofizyka i kosmologia.

Istnieje możliwość przyznania stypendium na okres 4 lat (od 1.10.2002).

Studia Doktoranckie można również odbywać w trybie zaocznym (bez stypendium).

Kandydaci na Studia zobowiązani są do złożenia w Sekretariacie Instytutu Fizyki (pokój 160) w terminie do 5 lipca b.r. następujących dokumentów :

 1. Podanie (plus ewentualne podanie o stypendium i Dom Akademicki).
 2. Życiorys.
 3. Kwestionariusz osobowy, 3 fotografie.
 4. Dyplom magisterski lub zaświadczenie z Dziekanatu o uzyskaniu stopnia magistra.
 5. Zaświadczenie z Dziekanatu o ocenie średniej z okresu studiów.
 6. Zgoda pisemna i opinia przyszłego opiekuna naukowego.
 7. Zaświadczenie lekarskie

Wstępna rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami odbędzie się 9 lipca b.r. o godz. 915 (Instytut Fizyki, ul. Uniwersytecka 4, pok. 160).

Kandydaci zobowiązani są do przyniesienia ze sobą indeksu.

Lista osób przyjętych na Studia Doktoranckie zostanie wywieszona 11 lipca b.r.

Tel. Sekretariatu Instytutu Fizyki: 258 84 31


UNIWERSYTET ŚLĄSKI - WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI
STUDIA DOKTORANCKIE W ZAKRESIE NAUK O ZIEMI

Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego ogłasza nabór na I rok (dziennych i zaocznych) studiów doktoranckich w roku akademickim 2002/2003 w zakresie nauk o Ziemi.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • ukończenie studiów magisterskich w zakresie geografii, geologii lub nauk pokrewnych;

Wymagane dokumenty - termin składania: 30.06.2002 r.

 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich;
 • podanie o przyjęcie;
 • pisemna zgoda potencjalnego opiekuna naukowego;
 • CV wraz z krótką charakterystyką zainteresowań naukowych;
 • konspekt przyszłej rozprawy doktorskiej.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 22 lipca 2002 r. w siedzibie Wydziału Nauk o Ziemi w Sosnowcu, ul. Będzińska 60.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat studiów :
Sosnowiec, ul.Będzińska 60, tel.291-83-81 wew.431,
e-mail: dz-wnoz@wnoz.us.edu.pl


WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA
UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

Ogłasza nabór na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2002/2003 - w trybie dziennym i zaocznym

Zainteresowani proszeni są o składanie podań o przyjęcie na studia oraz dokumentacji uzupełniającej:

 • opinia przyszłego opiekuna naukowego o możliwości przyjęcia kandydata
 • odpis dyplomu ukończenia studiów
 • życiorys
 • charakterystyka zainteresowań naukowych z ewentualnym spisem publikacji
 • dokładne dane personalne
 • 2 fotografie

Termin składania podań: 15.05 - 15.06.2002 r.
WBiOŚ - Katowice, ul. Jagiellońska 28 (dziekanat)


WYDZIAŁ TECHNIKI
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
prowadzi rekrutację kandydatów na:
STUDIA DOKTORANCKIE

w zakresie dyscypliny: inżynieria materiałowa

W postępowaniu kwalifikacyjnym brane będą pod uwagę następujące kryteria:

 • wyniki w nauce w czasie studiów wyższych,
 • dorobek naukowy oraz zainteresowania badawcze,
 • oświadczenie przyszłego opiekuna naukowego.

Kandydatem na studia może być osoba, która:

 • posiada dyplom ukończenia studiów na kierunku: inżynieria materiałowa, wychowanie techniczne, fizyka, chemia, informatyka lub innym, kierunku pokrewnym,,
 • uzyskała zgodę samodzielnego pracownika naukowego na opiekę naukową;

Wymagane dokumenty:

 • pisemna zgoda samodzielnego pracownika naukowego na opiekę w okresie całych studiów doktoranckich,
 • podanie o przyjęcie na studia do JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego,
 • podanie o przyznanie stypendium kierowane do kierownika studiów ( dotyczy wyłącznie kandydatów na studia dzienne),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
 • indeks ( zaświadczenie o średniej ocen uzyskanych w toku studiów ),
 • opinia promotora pracy magisterskiej,
 • życiorys naukowy zawierający informacje o ukończonych studiach, zainteresowaniach naukowych, ewentualny krótki opis przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej łącznie ze spisem publikacji,
 • zgoda zakładu pracy ( dotyczy studentów studiów dziennych )
 • 3 zdjęcia.

Termin składania dokumentów do 20 czerwca 2002 roku
Rozmowa kwalifikacyjna 3 lipca 2002 roku

Bliższe informacje można uzyskać w sekretariacie Studiów Doktoranckich
Katowice ul. Bankowa 12 pokój 90
Tel. (32) 359 19 26


WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Prowadzi rekrutację na
STUDIA DOKTORANCKIE

W zakresie dyscyplin:

 1. Historia
 2. Filozofia
 3. Nauki Polityczne
 4. Socjologia

Zgłoszenia będą przyjmowane do końca maja 2002 r. w pokoju 106

Wymagane dokumenty:

 1. Dyplom ukończenia dowolnych studiów magisterskich lub równorzędnych
 2. Podanie
 3. Życiorys
 4. Koperta zwrotna ze znaczkiem

W postępowaniu kwalifikacyjnym brane będą pod uwagę następujące kryteria:

 • Wyniki w nauce w czasie studiów wyższych
 • Dorobek naukowy oraz zainteresowania badawcze
 • Oświadczenie przyszłego opiekuna zawodowego

Bliższe informacje: sekretariat Studiów Doktoranckich
Katowice, ul. Bankowa 11, pok. 106.
Tel. (32) 258 22 11, wew. 1854