Kronika Uniwersytecka - Maj 2002

SPOTKANIE Z MAGDĄ PIEKORZ

Przegląd filmów Magdy Piekorz zakończony dyskusją z ich autorką odbył się 15 marca w Miejskim Domu Kultury Południe w Katowicach. Magdalena Piekorz jest absolwentką Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego.

Program projekcji:

 • Dziewczyny z Szymanowa (1997)
  - opowieść o liceum ogólnokształcącym, prowadzonym przez siostry zakonne (Brązowy Lajkonik na XXXI Ogólnopolskim Festiwalu Filmów Dokumentalnych i Krótkometrażowych w Krakowie, Nagroda TVP na I Przeglądzie Form Dokumentalnych);
 • Franciszkański spontan (1998)
  - historia budowy bożonarodzeniowej szopki w bazylice w Katowicach Panewnikach (Nagroda Honorowa Jury na II Przeglądzie Form Dokumentalnych);
 • Przybysze (1999)
  - opowieść o grupie awangardowych artystów, którzy osiedlili się w małej wsi Wolimierz, by tam uprawiać swą sztukę (Grand Prix European Review w Warszawie);
 • Znaleźć, zobaczyć, pochować (2001)
  - film opowiadający o bosniackich kobietach, muzułmankach, którym antropolog Ewa Elwira Klonowski pomaga w odnalezieniu szczątków bliskich, zamordowanych przez Serbów;
 • Labirynt (premiera na Śląsku)
  - opowieść o teatroterapii - rehabilitacji niepełnosprawnych poprzez udział w spektaklach teatralnych.

WYBRANE PROBLEMY EKOLOGII
I OCHRONY ŚRODOWISKA

W Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego odbyły się kolejne spotkania z cyklu: Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska. Wykłady są otwarte i może wziąć w nich udział każdy zainteresowany problematyką środowiskową, udział jest bezpłatny. Organizatorzy zapraszają tradycyjnie do auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ (przy ul. Bankowej 9), początek zawsze o godzinie 16:00.

21 marca odbyło się spotkanie z dr. Wojciechem Gąsienicą-Byrcynem - Wicedyrektorem ds. Nauki, Promocji i Edukacji Tatrzańskiego Parku Narodowego w Zakopanem zatytułowane: Ochrona zwierzyny w Tatrzańskim Parku Narodowym. Z kolei na 4 kwietnia przygotowano wykład przedstawiciela Polskiego Klubu Ekologicznego. O Bioterroryzmie opowiedziała 11 kwietnia dr Zofia Piotrowską-Seget (pracownik Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska)

KONWERSATORIA POLSKIEGO
TOWARZYSTA FIZYCZNEGO

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach było organizatorem konwersatorium, na którym prof. dr hab. Marek Zrałek (z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego) wygłosił wykład: Poszukiwanie "nowej fizyki" - marzenia o teorii ostatecznej. Spotkanie odbyło się 20 marca w Sali Audytoryjnej III Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego.

Dysponujemy obecnie jedną z najlepszych stworzonych przez człowieka teorii podstawowych składników materii i ich oddziaływań - Modelem Standardowym. Model ten sprawdzono na poziomie kwantowym wykazując zadziwiającą zgodność jego przewidywań z obserwacjami laboratoryjnymi. Pomimo tego poszukujemy jego rozszerzeń, pojawiły się bowiem ku temu powody zarówno fizyczne, jak też astrofizyczne i kosmologiczne. Obecna teoria nie odpowiada na pytania jak powstał wszechświat i dlaczego obecnie tak wygląda, oraz nie odpowiada na szereg innych pytań, które potrafimy już postawić.

DRZWI OTWARTE FILII
UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO
W CIESZYNIE

Cieszyńska Filia Uniwersytetu Śląskiego otworzyła podwoje dla uczniów ostatnich klas szkół średnich zainteresowanych jej ofertą edukacyjną. W środę 20 marca oficjalnego otwarcia imprezy dokonał Prorektor ds. Filii w Cieszynie i Kształcenia Kulturalnego prof. Alojzy Kopoczek, nie zabrakło również występu chóru akademickiego.
W program imprezy znalazły się: spotkania z przedstawicielami instytutów, którzy prezentowali ofertę kierunków studiów i możliwości zatrudnienia po ich ukończeniu, spotkania z przedstawicielami wydziałów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i reprezentantami kół naukowych, prezentacja działalności Rady Samorządu Studenckiego oraz oferty pomocy materialnej i możliwości zakwaterowania w akademiku, wystąpienie przedstawicieli Duszpasterstwa Akademickiego i Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Akademickiego. Zainteresowani mieli możliwość uczestniczenia w wybranych wykładach akademickich.

MNIEJSZOŚĆ ŻYDOWSKA
W POLSCE

Naukowe Koło Integracji Europejskiej było organizatorem konferencji: Mniejszość żydowska w Polsce, która odbyła się 21 marca w auli im. Kazimierza Lepszego (Rektorat UŚ) oraz auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych.

Najważniejsze punkty programu konferencji:

 • Historia Żydów w Polsce - wykład dr. Hanny Węgrzynek (Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie)
 • Kalendarz świąt żydowskich-wiosenne święto Paschy - w relacji Moniki Polit (Amerykańsko - Polsko-Izraelska Fundacja ds. Promocji Kultury Żydowskiej "Shalom")
 • Stosunki Polska - Izrael - wykład Michała Sobelmana, Rzecznika Prasowego Ambasady Izraela
 • Projekcja filmu: W poszukiwaniu utraconych lat (scenariusz: Michał Sobelman i Pytlakowski, główne role: izraelski pisarz Edgard Keret oraz Katarzyna Groniec)
 • Tak daleko a tak blisko-o potrzebie dialogu i współpracy - dyskusja (Towarzystwo Polsko-Izraelskie "Nadzieja- Hatikvah")

PETERA GREENEWAYA
WIZERUNEK CIAŁA

Koło Naukowe WolnoMISHlicieli było organizatorem spotkania z dr Anita Skwarą poświęconego problematyce Wizerunku ciała w twórczości Petera Greenewaya, które odbyło się 22 marca w budynku Wydziału Filologicznego.

OGRANICZENIA POMOCY
MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW

Na spotkaniu Prorektora ds. Studenckich i Finansowych UŚ prof. Krystiana Roledera ze studencką Uczelnianą Komisją Pomocy Materialnej, które odbyło się 26 marca, podjęto ustalenia dotyczące pomocy materialnej w semestrze letnim roku akademickiego 2001/2002. Wprowadzone ograniczenia (niestety tak!) są wymuszone kondycją finansów uczelni, wynikającą bezpośrednio ze stanu budżetu państwa.

Najważniejsze postanowienia:

 • od 1 kwietnia cena za miejsce w Domu Studenckim wzrasta o niecałe 10%,
 • stypendia za wyniki w nauce będą wynosić od 200 do 300 zł (czyli o 5 zł mniej niż w poprzednim semestrze),
 • stypendia socjalne zostają obniżone w stosunku do podstawy naliczania z poprzedniego semestru, będą więc wynosić nieco ponad 400 zł dla studentów miejscowych i nieco ponad 500 zł dla zamiejscowych (dokładne wyliczenia w toku); dla studentów pierwszych lat przewidziano stawki w wysokości 85% wymienionych kwot,
 • nie będzie wypłaty stypendiów za dziesiąty miesiąc,
 • bez zmian pozostają ceny obiadów w stołówkach i kwoty zapomóg (dziekańska do 130 zł, a rektorska do 250 zł),
 • wypłata świadczeń za marzec i kwiecień nastąpi w dniach od 24 do 30 kwietnia.

PSZCZYNA IDZIE NA STUDIA
W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM

We wtorek 26 marca odbyło się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie spotkanie z uczniami klas maturalnych z przedstawicielami Samorządu Studentów, Biura Promocji i Karier Uniwersytetu Śląskiego oraz Wydawnictwa Edukacyjnego "Perspektywy".

Podczas spotkania, zorganizowanego w ramach prowadzonej od kilku lat akcji Idź na studia, której pomysłodawcami są Parlament Studentów RP i "Perspektywy", poruszono następujące zagadnienia:

 • najpopularniejsze kierunki studiów i warunki rekrutacji,
 • dodatkowe możliwości rozwoju podczas studiów (działalność kół naukowych, stowarzyszeń i organizacji studenckich),
 • kultura studencka,
 • potencjał lokalnego rynku pracy i kierunki studiów najbardziej obiecujące pod względem szans na zatrudnienie (planowanie karier itp.),
 • pomoc materialna (stypendia, kredyty studenckie),
 • możliwości studiowania za granicą.

POŚWIĘCENIE W SAMO POŁUDNIE

Arcybiskup Metropolita Katowicki Damian Zimoń, a zarazem Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego dokonał w Wielki Czwartek (28 marca) uroczystego poświęcenia placu budowy gmachu wydziału. Intensywne prace budowlane na zbiegu ulic Jordana i Podchorążych w Katowicach zostały przerwane tylko na czas uroczystości, która rozpoczęła się w samo południe. W spotkaniu udział wzięli m.in. JM Rektor UŚ prof. Tadeusz Sławek, Prorektor UŚ ds. Kształcenia prof. Zofia Ratajczak, Prorektor UŚ ds. Studenckich i Finansowych prof. Krystian Roleder i Dyrektor Administracyjny UŚ Jan Jelonek.

Jak poinformował nas Tomasz Kaźmierczak - Dyrektor Techniczny PBOiUT Śląsk - generalnego wykonawcy pierwszego etapu robót: konstrukcja zasadnicza budynku wydziału powinna zostać ukończona najpóźniej w marcu przyszłego roku.

GOŚĆ Z GRAZU W UNIWERSYTECIE
ŚLĄSKIM

Kilkugodzinną wizytę w Uniwersytecie Śląskim złożyła 3 kwietnia pani Roberta Maierhofer - Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Karola Franciszka w Grazu (Austria). Odbyło się spotkanie Szanownego Gościa z JM Rektorem Uniwersytetu Śląskiego prof. Tadeuszem Sławkiem i Prorektorem ds. Nauki, Współpracy i Promocji UŚ prof. Januszem Janeczkiem. Rozmowa dotyczyła bieżących zagadnień związanych z funkcjonowaniem umowy o współpracy między obydwu uniwersytetami.

Roberta Maierhofer jest pracownikiem naukowym Instytutu Amerykanistyki Uniwersytetu w Grazu, od lat zajmuje się także problematyką współpracy oraz programami wymiany międzynarodowej. Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej (zainteresowane głównie kontaktami pomiędzy amerykanistami z różnych krajów i uniwersytetów) powstało w Grazu w połowie lat 80. jako jedno z pierwszych tego rodzaju w Austrii.

GOŚCIE Z FINLANDII
W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM

Przez cały tydzień od 6 do12 gościli w murach Uniwersytetu Śląskiego przedstawiciele Pohjois-Savo Polytechnics z Finlandii: pani Tuula Linnas (Head of Business School) oraz pan Olli-Pekka Kahkoanen (Head of School of Engineering). Program pobytu w Polsce obejmował, oprócz wycieczki do Krakowa i Wieliczki, wizyty w Kolegium Języka Biznesu, Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego, Instytucie Informatyki Wydziału Techniki UŚ i Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

We wtorek 9 kwietnia odbyło się w Rektoracie Uniwersytetu Śląskiego spotkanie, prowadzone przez Prorektora ds. Nauki, Współpracy i Promocji UŚ prof. dr. hab. Janusza Janeczka, w którym udział wzięli m. in.: prof. dr hab. Barbara Kożusznik (Dyrektor Szkoły Zarządzania), dr Piotr Mamet (Zastępca Dyrektora KJB) i Adam Kurzeja (Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą UŚ).

Pohjois-Savo Polytechnic jest jedną z największych interdyscyplinarnych szkół wyższych we wschodniej części Finlandii. Wielu spośród ok. 5 tysięcy studentów Politechniki wybiera prowadzone w języku angielskim studia w School of Business and Administration. Oferta Pohjois-Savo Polytechnic obejmuje także system edukacji ustawicznej, kursy językowe i kulturowe oraz program wymiany międzynarodowej studentów i pracowników naukowych. Na szeroką skalę prowadzona jest współpraca uczelni z lokalnymi społecznościami i przedsiębiorcami. Politechnika utrzymuje kontakty z partnerskimi instytucjami w blisko 30 krajach świata. Jedną z nich jest Uniwersytet Śląski.

TARGI EDUKACYJNE W BYTOMIU

W dniach 11 i 12 kwietnia odbyły się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 (przy ul. Powstańców Śląskich 2) w Bytomiu IV Targi Edukacyjne, których celem było dostarczenie niezbędnych informacji z zakresu możliwości dalszego kształcenia i warunków rekrutacji uczniom ostatnich klas szkół średnich z Bytomia, Radzionkowa i Piekar Śląskich. Uniwersytet Śląski reprezentował w Bytomiu Samorząd Studencki, w przygotowaniu i organizacji naszego udziału w Targach uczestniczyło także Biuro Promocji i Karier.

Wśród wystawców znaleźli się przedstawiciele szkół wyższych, policealnych i pomaturalnych (publicznych i niepublicznych) oraz Powiatowego Urzędu Pracy i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Zaplanowano również wykłady pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego i warsztaty prowadzone przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz PUP.

CUBA SI!

Myśl o Kubie często staje się myślą o Fidelu Castro i rewolucji. Zapraszamy na wystawę, która fotografią opowie o kubańskim życiu, bez patosu, blichtru i świata "wielkiej polityki". W piątek 12 kwietnia odbył się w tarnogórskiej Galerii Pod Nad wernisaż wystawy reportażu fotograficznego Małgorzaty Wójcik - uczestniczki Wyprawy Naukowej Studentów Uniwersytetu Śląskiego Kuba 2001.

PRIMUS IN PRIMIS W KATOWICACH

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA jest organizatorem III edycji konkursu na najlepszego studenta prawa PRIMUS IN PRIMIS, odbywającego się pod patronatem Prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Pierwszy etap konkursowych eliminacji odbył się w środę 20 marca - jednocześnie na wszystkich wydziałach prawa w Polsce. O godzinie 12.00 blisko dwustu młodych adeptów wiedzy prawniczej przystąpiło do rozwiązywania testu z zakresu postępowania i prawa cywilnego, prawa handlowego, administracyjnego, gospodarczego, podatkowego i finansowego. Katowicka edycja konkursu odbyła się w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu UŚ.

Ogólnopolski finał Konkursu zaplanowano na 20. kwietnia w Warszawie. Rok temu trzecie miejsce wywalczył sobie w stolicy student Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego Mariusz Kamyk.

KONKURS W ROCZNICĘ URODZIN
GEN. JERZEGO ZIĘTKA

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Tadeusz Sławek wziął udział (27 marca) w kolejnym spotkaniu kapituły Konkursu Jorgowe Drzewo, organizowanego dla upamiętnienia postaci i dorobku gen. Jerzego Ziętka. Celem Konkursu jest promowanie działań na rzecz jakości życia w województwie śląskim w zakresie nauki, edukacji, sztuki, ekologii i rekreacji. Pomysłodawcy zamierzają również wspierać inicjatywy na rzecz promowania Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku. Konkurs Jorgowe Drzewo rozstrzygany będzie 10 czerwca, czyli w rocznicę urodzin gen. Jerzego Ziętka - śląskiego symbolu postaci Gospodarza.

W skład Komitetu Organizacyjnego Konkursu wchodzą przedstawiciele działających na terenie WPKiW instytucji: Planetarium Śląskiego, Śląskiego Parku Atrakcji, Śląskiego Ogrodu Zoologicznego, Stadionu Śląskiego, Ośrodka Harcerskiego i oczywiście Wojewódzkiego Parku Kultury i Rozrywki.

W tym roku zostaną najprawdopodobniej przyznane dwie nagrody: jedna w zakresie dorobku artystycznego lub pojedynczego dzieła o szczególnym znaczeniu dla zachowania wartości kulturowego i duchowego dziedzictwa na Śląsku, twórczości, będącej słowną, dźwiękową lub wizualną medytacją nad życiem i pejzażem współczesnego świata, także tego tworzącego nasze najbliższe otoczenie; druga w kategorii osiągnięć i działań proekologicznych, społecznych i rekreacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem prac prowadzonych w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku.

Członkowie Kapituły Konkursu:

 • Przewodniczący - prof. Tadeusz Sławek - Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
 • dr Henryk Chrupała - Dyrektor Planetarium Śląskiego,
 • prof. Julian Gembalski - Rektor Akademii Muzycznej w Katowicach,
 • prof. Roman Kalarus - profesor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach,
 • Kazimierz Kutz - reżyser filmowy i teatralny, Senator RP,
 • Anna Sekudewicz - dziennikarka, artysta radia,
 • Jerzy Swatoń - Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • prof. Wilibald Winkler - profesor Politechniki Śląskiej w Katowicach.

"POLSKA" FIZYKA NA SCENIE
W HOLANDII

W ostatnich dniach stycznia odbył się finał drugiej edycji Krajowego Konkursu Fizyka na Scenie, którego celem było wyłonienie najciekawszej prezentacji dowolnego tematu z fizyki i zgłoszenie go do zaprezentowania w czasie europejskich obchodów tygodnia Physics on Stage 2, które odbyły się w dniach 2-7 kwietnia bieżącego roku w Noordwijk w Holandii. Po raz drugi w konkursie zwyciężyli pracownicy Uniwersytetu Śląskiego: dr Jerzy Jarosz i mgr Aneta Szczygielska z Zakładu Dydaktyki Fizyki i po raz drugi zostali wytypowani przez Krajowy Komitet Organizacyjny do reprezentowania Polski. Za najciekawszą prezentację uznano ich wykład dotyczący pewnych własności oka ludzkiego i powstawania wrażeń wzrokowych How we see the world.

Ideą organizatorów tej międzynarodowej akcji jest popularyzowanie fizyki - nauki odczuwanej jako coraz bardziej obca i niezrozumiała, choć nadal intrygująca i pełna tajemnic. Polskiemu Krajowemu Komitetowi Organizacyjnemu Konkursu przewodniczy prof. Wojciech Nawrocik z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego członkiem jest również prof. Elżbieta Zipper z Zakładu Fizyki Teoretycznej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego.

W poprzedniej edycji Physics on Stage zwyciężył pokaz J. Jarosza i A. Szczygielskiej: We live on Earth - the rotating system, która był prezentowany w CERN w Szwajcarii. To ogromny sukces, bowiem w finale konkursu brało udział ponad 20 krajów. W tym roku przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego musieli pokonać innego jeszcze rodzaju obostrzenia: w składzie liczącej 22 osoby polskiej delegacji do Noordwijk nie może być więcej niż 50% jej ubiegłorocznych uczestników, a jednak - udało się!

O sukcesie zadecydował (zgodnie z regulaminem konkursu) oryginalny pomysł na doświadczenie, zaplanowane widowiskowo i dowcipnie, co nie umniejsza "ukrytej wewnątrz" poważnej fizyki. Pracownikom Zakładu Dydaktyki Fizyki pomogło zapewne doświadczenie zdobyte podczas prezentacji Osobliwości świata fizyki, prowadzonych od wielu lat dla uczniów szkół podstawowych, średnich i gimnazjów, a nawet dla przedszkolaków.

MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA
CIESZYN-OSTRAWA

Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Tadeusz Sławek i Rektor Uniwersytetu Ostrawskiego doc. dr. Petr Pánek spotykali się 21 marca w Ostrawie, aby podpisać umowę, powołującą do życia Międzynarodową Szkołę Nauk o Edukacji i Kulturze (Mezinárodni ústaw humanitních studií) - wspólną, międzynarodową jednostkę dydaktyczną i naukowo-badawczą.

Szkołę tworzą dwie równoprawne części - Kolegium Polskie (wydzielone ze struktur Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie) i Kolegium Czeskie (analogiczny twór ze strony Uniwersytetu Ostrawskiego). Kształcenie studentów odbywać się będzie z wszechstronnym wykorzystaniem możliwości edukacyjnych obydwu uczelni. Zakres dydaktyczny prowadzonych zajęć obejmował będzie na początku pedagogikę, etnologię i studia europejskie. Absolwenci Szkoły otrzymają dyplomy macierzystych uniwersytetów wraz z suplementami w języku angielskim.

CERTYFIKACJA PO POLSKU

W poniedziałek 8 kwietnia na Wydziale Filologicznym odbyło się spotkanie dotyczące reguł egzaminowania i certyfikacji języka polskiego jako obcego, którego organizatorem była Szkoła Języka i Kultury Polskiej, od ponad 10. lat kształcąca obcokrajowców w zakresie wiedzy o polszczyźnie i obyczajach Polaków. Gościem Szkoły była prof. Josephine Lewkowicz, która obecnie pracuje w Hong-Kongu. Profesor Lewkowicz zajmuje się przygotowywaniem różnego typu testów z języka angielskiego oraz teoretycznymi zagadnieniami dotyczącymi testowania.

Pierwszą częścią spotkania był wykład o przygotowywanych obecnie testach certyfikatowych z języka polskiego jako obcego, których opracowanie ma na celu wprowadzenie w życie państwowych egzaminów z języka polskiego dla obcokrajowców (analogicznych do First Certificate Egzam z języka angielskiego). Prof. Josephine Lewkowicz wyraziła swoją opinię o części egzaminu dotyczącej testowania wiadomości o kulturze polskiej, a także przedstawiła najnowsze teorie dotyczące niezbędnych elementów dobrze napisanego testu.

Po wykładzie miała miejsce dyskusja, w której zastanawiano się nad zasadami doboru materiału kulturowego, który ma obowiązywać kandydatów przystępujących do testu. Rozważano też różne możliwości przeprowadzania i organizowania egzaminów ustnych oraz możliwości ich jak najbardziej obiektywnego oceniania. Dyskusja była bardzo interesująca, gdyż Szkoła Języka i Kultury Polskiej bierze aktywny udział w pracach zmierzających do uruchomienia systemu certyfikacyjnego w Polsce.

HISTORIA FILMEM PISANA

Studenckie Koło Naukowe Historyków jest organizatorem cyklu spotkań: Historia filmem pisana połączonych każdorazowo z projekcją filmu. W poniedziałek 8 kwietnia zainteresowani mogli obejrzeć Gladiatora w reżyserii Ridleya Scotta. Spotkania odbywają się co dwa tygodnie w auli im. Kazimierza Popiołka na I piętrze Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, początek zawsze o godz. 15.10. Wstęp wolny.

SPOTKANIE Z KULTURĄ, HISTORIĄ
I ZABYTKAMI IZRAELA

Studenckie Koło Naukowe Historyków zaprasza na cykl prelekcji, połączonych z pokazem przeźroczy, poświęconych kulturze, historii i zabytkom krajów Bliskiego Wschodu oraz Azji Południowej. Spotkanie poświęcone Izraelowi odbyło się 9 kwietnia w budynku Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Początek zawsze o godzinie 16.30.

Cały cykl poprowadzi Jarosław Poniewiera - przewodnik po krajach Bliskiego Wschodu. Zainteresowani udziałem w kolejnej wyprawie mogą uzyskać wszelkie żądane informacje w czasie dyskusji po pokazie.

POWRÓT DO JASKINI - INICJATYWA
KOŁA NAUKOWEGO FILOZOFÓW

Studenckie Koło Naukowe Filozofów było organizatorem wykładu zatytułowanego: Powrót do jaskini. Między językiem a filozofią, który wygłosił prof. Bruce McQueen. Spotkanie odbyło się 11 kwietnia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego

REKTOR UŚ W SKŁADZIE
NARODOWEJ RADY INTEGRACJI
EUROPEJSKIEJ

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Tadeusz Sławek oraz Prof. Genowefa Grabowska (Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji UŚ, Senator RP - Przewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej) weszli w skład Narodowej Rady Integracji Europejskiej powołanej do życia przez Premiera Rządu RP Leszka Millera w związku z nabierająca rumieńców rządową akcją propagowania w Polsce idei zjednoczonej Europy. Wśród członków Rady znaleźli się między innymi przedstawiciele środowisk akademickich, duchowieństwa, mediów, twórcy kultury, samorządowcy i politycy.

NOWY BUDYNEK
DLA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO
W SOSNOWCU

JM Rektor UŚ prof. Tadeusz Sławek i Prezydent Sosnowca Michał Czarski podpisali 20 marca Porozumienie o współpracy pomiędzy Gminą Sosnowiec a Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, na mocy którego nastąpi niezbędna adaptacja, a następnie nieodpłatne przekazanie naszej uczelni budynku dawnego szpitala przy ul. Grota Roweckiego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności edukacyjnej uniwersyteckich instytutów neofilologicznych. Porozumienie ma na celu zabezpieczenie możliwości pełnej realizacji funkcji naukowo-dydaktycznych jednostek Wydziału Filologicznego, zlokalizowanch na terenie miasta Sosnowca.

Strony porozumienia zadeklarowały obopólną chęć i potrzebę kontynuowania dotychczasowej współpracy dla rozwoju edukacji na rzecz lokalnej społeczności miasta i regionu, doceniając tym samym znaczenie wykształcenia i pracy naukowej w zarządzaniu samorządowym oraz wagę spraw związanych z edukacją, wpisanych w strategię rozwoju Sosnowca, obchodzącego właśnie jubileusz setnej rocznicy nadania praw miejskich.