RADA EUROPY (VADEMECUM)

Data powstania i siedziba: 5. 5. 1949r., Strasburg.

Członkowie: wszyscy członkowie UE, wszyscy członkowie EFTA, Albania Andora, Bułgaria, Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Mołdawia, Polska, Rumunia, San Marino, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry.

Podstawy traktatowe: statut Rady Europy z 5. 5. 1949r.

Organy: Komitet Ministrów: międzypaństwowy organ wykonawczy na szczeblu rządowym, składający się z ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich lub w ich zastępstwie z posiadających takie same uprawnienia decyzyjne stałych przedstawicieli dyplomatycznych tych państw (ambasadorów) przy Radzie Europy; Zgromadzenie Parlamentarne (do 1974r. : Zgromadzenie Doradcze): organ doradczy pozbawiony kompetencji ustawodawczych, składający się z delegacji parlamentarzystów państw członkowskich (2-18 deputowanych). Oba organy mają do pomocy Sekretariat Generalny z Sekretarzem Generalnym na czele.

Obszary działania: prawa człowieka, sprawy socjalne, oświata, kultura, sport, młodzież, zdrowie, środowisko, ochrona pomników, sprawy komunalne, regionalne, kwestie prawne, środki masowego przekazu.

Organizacje specjalne: Europejska Komisja Praw Człowieka, Europejski Trybunał Praw Człowieka, od 1996r: Jednolity Trybunał Praw Człowieka; Europejskie Centrum Młodzieży i Europejskie Warsztaty Młodzieży; Kongres Gmin i Regionów Europy; Społeczny Fundusz Rozwoju.

Celem działalności Rady Europy w sferze kultury jest przede wszystkim stworzenie ściślejszego związku i wzajemnego zrozumienia między narodami europejskimi, rozwój i zachowanie kultury europejskiej oraz "demokratyzacja kultury" czy też "kulturalna demokracja".

W obrębie Rady Europy uczestniczą w procesach decyzyjnych i poszczególnych działaniach następujące organy, gremia i komórki: Komitet Ministrów jako najwyższe gremium Rady Europy ma decydujący głos w sprawach dotyczących budżetu i programów; tylko on może występować w imieniu całej Rady.

Specjalistyczny komitet ds. kształcenia i kultury to Comité Directeur de la Coopération Culturelle (CDCC Rada ds. Współpracy Kulturalnej). CDCC składa się z urzędników ministerstw spraw zagranicznych i kultury obecnie już 41 państw-sygnatariuszy konwencji kulturalnej. Ustala on budżet i program działania w ramach wytycznych Komitetu Ministrów, przyjmuje do wiadomości wyniki prac (np. projektów Rady Europy w dziedzinie oświaty) i kieruje zalecenia do Komitetu Ministrów. Po reformie strukturalnej z początku 1990r. w ramach CDCC działają: Komisja ds. Kultury i Komisja ds. Oświaty, łącznie ze Stałą Konferencją ds. Szkół Wyższych i Stała Konferencją Europejskich Ministrów Oświaty. Ich prace wspierane są w ramach Rady Europy przez doradcze Zgromadzenie Parlamentarne, składające się z deputowanych państw członkowskich. Polityka opracowywana jest w specjalistycznych komisjach ds. oświaty i kultury oraz ds. nauki i techniki.

W ramach Sekretariatu Rady Europy działa Wydział ds. Kształcenia, Kultury i Sportu, podzielony na Referaty Zadań Ogólnych i CDCC, Kultury, Sportu, Oświaty. Referat Kultury z kolei dzieli się jeszcze na sekretariat konferencji ministrów i komitetów specjalnych, dział d/s polityki i akcji kulturalnych, dział d/s dziedzictwa kulturowego, a także dział sportu i dział "Eurimages" (koprodukcja i rozpowszechnianie produkcji kinematograficznej).