Nowe książki - Listopad 1998

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

P r a c e     n a u k o w e

JĘZYKOZNAWSTWO. Lingwistyka stosowana w nauczaniu języka rosyjskiego. Red. Maja S z y m o n i u k, schem., rez., summ., streszcz., 5 zł

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Krystyna H e s k a-K w a ś n i e w i c z: Braterstwo i służba. Rzecz o pisarstwie Aleksandra Kamińskiego, wklejka, aneks, indeks, fot., Zsfg., summ., 7 zł

PRAWO. Zygmunt T o b o r: Teoretyczne problemy legalności, bibliogr., Zsfg., summ., 8 zł

NAUKI O ZIEMI. Lesław T e p e r: Wpływ nieciągłości podłoża karbonu na sejsmotektonikę północnej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, rys., bibliogr., rez., summ., 7 zł

S k r y p t y

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Bronisław Z y s k a: Ochrona zbiorów bibliotecznych. T. 4: Katastrofy w bibliotekach - przyczyny, zapobieganie i akcje ratunkowe, rys., tab., bibliogr., indeksy: instytucji i firm, nazwisk, rzeczowy, 14 zł

ZAPOWIEDZI

FILOZOFIA. Aporie sensu - emotywizm i racjonalizm. Red. Józef B a ń k a, Andrzej K i e p a s

LITERATUROZNAWSTWO. Z ducha Tassa. Księga pamiątkowa sesji naukowej w czterechsetlecie śmierci pisarza. Red. Renarda O c i e c z e k przy współudz. Bożeny M a z u r k o w e j

Renata R y b a, Dariusz R o t t, Piotr W i l c z e k: Literatura staropolska. Średniowiecze - Renesans - Barok. Przewodnik bibliograficzny dla studentów filologii polskiej (skrypt)

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Andrzej T r o j n a r: Działalność kulturalna Tytusa Pomponiusza Attyka

POLITOLOGIA. Problemy edukacyjne i zdrowotne regionu uprzemysłowionego. Red. Janusz S z t u m s k i przy współudz. Mariana M i t r ę g im