PROMOCJA TEATROLOGICZNA

2 czerwca w kawiarence EPTY-a przy Placu Sejmu Śląskiego 1 odbyła się promocja książek: "O dramacie. Od Sartre'a do Mrożka" t. III oraz "Modern theatre in different cultures. Styles and conventions. " Obie pozycje powstały pod redakcją prof. dr hab. Eleonory Udalskiej.

Publikacja trzeciego tomu "O dramacie... " kończy kilkuletnią pracę zespołu teatrologów nad opracowaniem źródeł do dziejów europejskich teorii dramatycznych. Zgromadzone w tomie poetyki, manifesty, komentarze twórczości współczesnych europejskich dramaturgów są cennym zbiorem dokumentującym refleksję nad "pisaniem dla teatru" w II połowie XX wieku. Wiele z tych tekstów przetłumaczono na język polski po raz pierwszy.

"Modern theatre in different cultures" to pokłosie konferencji "Teatr współczesny różnych kultur. Style i konwencje. ", która odbyła się w Katowicach w listopadzie 1996 roku. Książka odzwierciedla stan badań nad sztuką teatru w różnych europejskich ośrodkach uniwersyteckich. Artykuły napisane w języku angielskim i francuskim dotyczą na przykład takich zagadnień, jak teatr postmodernistyczny, teatr narodowy i regionalny, formy rytualne i ceremonialne, relacja teatr - inne sztuki audiowizualne. Książka ta to nie tylko przykład międzynarodowej współpracy teatrologów. Dzięki angielsko-francuskiej wersji stanowi ona także znakomitą formę prezentacji dorobku naukowego pracowników naszego uniwersytetu w środowiskach zagranicznych.

Na charakter promocji wpłynął kameralny nastrój kawiarenki EPTY-a. W serdecznej atmosferze toczyły się rozmowy zaproszonych gości z autorami wspomnianych książek. Słowa rekomendacji wygłosili: prof. UŚ dr hab. Marek. Piechota oraz prof. UŚ dr hab. Eugeniusz Wilk.

Wśród obecnych nie zabrakło także przedstawiciela warszawskiego Wydawnictwa "Energeia", w którym ukazały się obydwie pozycje. Warto dodać, że wydawnictwo to - obok dominujących publikacji z dziedziny lingwistyki - kontynuuje pracę nad drukiem książek poświęconych teatrowi. Niedawno ukazała się na przykład praca prof. dr hab. Urszuli Aszyk pt: "Federico Garcia Lorca w teatrze swoich czasów".

Dla nas, teatrologów, promocja wspomnianych książek i współpraca z Wydawnictwem "Energeia" to cenny sposób upowszechnienia wyników badań nad współczesnym teatrem.

Autorzy: Beata Popczyk