JUBILEUSZ PROFESORA ANDRZEJA RÓŻKOWSKIEGO

W czerwcu 1998 roku Profesor Andrzej Różkowski obchodził jubileusz 70-lecia urodzin i 45-lecia działalności naukowo-dydaktycznej. Z tej okazji odbyło się okolicznościowe uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Nauk o Ziemi, sesja naukowa nt. "Hydrogeologia obszarów zurbanizowanych i uprzemysłowionych" w Ustroniu, zaś grono przyjaciól, uczniów i współpracowników zadydykowało tom prac naukowych w dowód sympatii i w podzięce za współpracę.

Profesor
Andrzej Rozkowski

Dostojny Jubilat, prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Różkowski, związany jest z Wydziałem Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego od 1975 r. Początkowo współpracuje z Wydziałem w bardziej luźnej formie jako wykładowca i pracownik naukowy, prowadzący badania z zakresu hydrogeologii, dla którego Uniwersytet stanowi drugie miejsce pracy. Ścisła współpraca datuje się od roku 1986, gdy przechodzi z sosnowieckiego oddziału Państwowego Instytutu Geologicznego na pierwszy etat do Uniwersytetu Śląskiego, obejmując jednocześnie kierownictwo Katedry Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej. Profesor Andrzej Różkowski jest niekwestionowanym specjalistą w zakresie hydrogeologii złożowej i regionalnej, kartografii hydrogeologicznej, a także hydrochemii i hydrogeologii izotopowej. Należy do grona nielicznych znawców warunków hydrogeologicznych (krążenia wód podziemnych) w utworach uszczelinionych. Wniósł duży wkład w rozpoznanie warunków obiegu wody basenów węglowych zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Odrębnym nurtem zainteresowań dostojnego Jubilata są problemy krążenia wód i kształtowanie się reżimu wodnego lodowców w rejonie Hornsundu na Spitsbergenie, a także problematyka związana z krążeniem wód krasowych w utworach węglanowych. W tym nurcie Profesor Andrzej Różkowski ściśle współpracował i nadal współpracuje z grupą geografów - geomorfologów skupionych w Katedrze Geomorfologii Wydziału Nauk o Ziemi, głównie z Profesorem Marianem Puliną. Jest bardzo otwarty na współpracę z zespołem hydrogeologów, szczególnie gdy przychodzi rozwiązywać problemy związane z monitoringiem wód podziemnych, w tym z oceną migracji zanieczyszczeń do tych wód. Dał temu wyraz, kierując zespołowym opracowaniem map hydrogeologiczno-sozologicznych aglomeracji miejsko- przemysłowej Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i jego obrzeżenia, ze szczególnym uwzględnieniem górnictwa (ognisk zanieczyszczeń, chemizmu i jakości, dynamiki zwykłych wód podziemnych oraz warunków ich występowania, użytkowania, zagrożenia i ochrony), składających się na swoisty atlas. Mapy te wraz z tekstowym opracowaniem stanowią doskonałą syntezę wiedzy nad wodami użytkowymi Górnośląskiego Zagłębia Węglowego.

okladka

Profesor Andrzej Różkowski cieszy się dobrą opinią studentów jako doświadczony dydaktyk i ich wychowawca. Wypromował grono młodych magistrów o specjalności hydrogeologicznej oraz 7 doktorów. Był recenzentem prac w 26 przewodach, w 5 przewodach habilitacyjnych, opiniował też 8 wniosków o tytuł profesora, 4-krotnie oceniał dorobek naukowy kandydata na stanowisko profesora nadzwyczajnego oraz 2krotnie na stanowisko profesora zwyczajnego. Dużą wagę przykłada do właściwej terminologii hydrogeologicznej. W tym zakresie na podkreślenie zasługuje Jego udział w zespołowym opracowaniu i współredakcji (wraz z Profesorem Antonim Kleczkowskim) pierwszego w Polsce Słownika hydrogeologicznego, który porządkuje polską terminologię w tym zakresie, zawierającego szerokie objaśnienia - definicje poszczególnych haseł wraz z ich odpowiednikami obcojęzycznymi. To bardzo potrzebna i użyteczna publikacja. Cieszy się ona ogólnym zainteresowaniem zarówno wśród pracowników naukowych, a szczególnie młodych hydrogeologów, jak i praktyków oraz specjalistów z dyscyplin pokrewnych.

Duży autorytet Profesora Andrzeja Różkowskiego jako badacza specjalisty oraz organizatora nauki zaowocował Jego wyborem do kolegialnych ciał i stowarzyszeń naukowych, zarówno w kraju, jak i za granicą. Współpracuje z International Association of Hydrogeologist Karst Hydrogeology, Commission of International Association of Hydrology, a do roku 1997 uczestniczył w pracach American Institute of Hydrology. Natomiast w polskich organizacjach naukowych działa lub działał z wyboru w: Komitecie Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, Komisji Hydrogeologicznej Polskiej Akademii Nauk, Komitecie Naukowym Polskiej Akademii Nauk - Człowiek i Środowisko, IGBP (Global Change), Radzie naukowej Państwowego Instytutu Geologicznego, Radzie Gospodarki Wodnej przy Ministrze Ochrony Środowiska, Zasobów naturalnych i Leśnictwa, i innych.

W ostatnich 5 latach był organizatorem lub współorganizatorem znaczących konferencji, między innymi: Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Katowicach w 1994 roku, XII International Congress on the Carboniferous and Permian, a w tym: Section - The Ecological Impact of the Coal Extraction and Downstream Industries, w Katowicach w 1995 roku, International Conference: Karst Fractured Aguifers - Vulnerability and Sustainability, w Katowicach w 1996 roku.

W zakresie organizacyjnym Profesor Andrzej Różkowski uczestniczył bardzo czynnie zarówno w pracach Uniwersytetu Śląskiego (wiceprzewodniczący Rady Wydawniczej UŚ w latach 1991-1993, przewodniczący Komisji Senackiej ds. Nauki w okresie 1993-1996, prodziekan ds. nauki WNoZ w latach 1993-1996, obecnie pełni funkcję przewodniczącego Komisji ds. Mianowania na Stanowiska Profesora Nadzwyczajnego UŚ, będąc też członkiem Senatu), jak i ogólnopolskich (członek Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych w latach 1990-1996, przewodniczący Zespołu Górnictwa, Geologii Inżynierskiej, Geodezji i Transportu (T 12 KBN) w 5 konkursach; aktualnie jest członkiem Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego).

I to tylko niektóre elementy bogastej i różnorodnej działalności Profesora Andrzeja Różkowskiego. Jego dogłebność, skrupulatność prowadzonych badań, wszechstronność zainteresowań, dbałość o systematyczny rozwój kadry naukowej poprzez wzrost stawianych wymagań naukowych zarówno sobie, jak i całemu gronu wydziałowej społeczności akademickiej, przyczyniły się niewątpliwie do osiągnięcia przez Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego pełni praw akademickich.