Nowości edukacyjne w roku akademickim 2016/2017

Studia stacjonarne

NOWE KIERUNKI STUDIÓW

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
• biologia żywności i żywienia – studia II stopnia stacjonarne

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
• pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią – studia II stopnia stacjonarne; nabór zostanie uruchomiony pod warunkiem uzyskania zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wydział Nauk o Ziemi
• turystyka – studia II stopnia stacjonarne

Wydział Nauk Społecznych
• doradztwo i infobrokerstwo historyczne – studia I stopnia stacjonarne

Wydział Pedagogiki i Psychologii
• arteterapia – studia I stopnia stacjonarne
• zarządzanie zasobami ludzkimi – studia I stopnia stacjonarne

STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
• Materials Science and Engineering (inżynieria materiałowa) – studia w języku angielskim – studia I stopnia stacjonarne inżynierskie

NOWE SPECJALNOŚCI

Wydział Filologiczny
• filologia angielska, specjalność: język biznesu – studia II stopnia stacjonarne
• filologia słowiańska, specjalność: językowo-kulturowa z językiem zachodnioeuropejskim – studia I stopnia stacjonarne
• filologia, specjalność: języki stosowane: język rosyjski z językiem angielskim – studia I stopnia stacjonarne
• filologia, specjalność: język francuski w mediach i w biznesie – studia I i II stopnia stacjonarne
• filologia, specjalność: język włoski w mediach i w biznesie – studia I i II stopnia stacjonarne
• filologia, specjalność: język hiszpański z programem: kultura, literatura i media w Ameryce Łacińskiej – studia I i II stopnia stacjonarne
• filologia, specjalność: europejskie studia leksykograficzne (EMLex) – studia II stopnia stacjonarne

Wydział Pedagogiki i Psychologii
• pedagogika, specjalność: wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka obcego (języka angielskiego) – studia II stopnia stacjonarne;
• pedagogika, specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z animacją zabawy – studia I stopnia stacjonarne
• pedagogika, specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza ze wsparciem rodziny – studia I stopnia stacjonarne

NOWE FORMY STUDIÓW

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
• inżynieria materiałowa – studia II stopnia czterosemestralne dla kandydatów po studiach licencjackich (kończące się tytułem zawodowym magistra inżyniera)

Studia niestacjonarne

NOWE KIERUNKI STUDIÓW

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
• pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią – studia II stopnia niestacjonarne; nabór zostanie uruchomiony pod warunkiem uzyskania zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wydział Nauk o Ziemi
• turystyka – studia II stopnia niestacjonarne

Wydział Pedagogiki i Psychologii
• zarządzanie zasobami ludzkimi – studia I stopnia niestacjonarne

NOWE SPECJALNOŚCI

Wydział Pedagogiki i Psychologii
• pedagogika, specjalność: wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka obcego (języka angielskiego) – studia II stopnia niestacjonarne
• pedagogika, specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z animacją zabawy – studia I stopnia niestacjonarne
• pedagogika, specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza ze wsparciem rodziny – studia I stopnia niestacjonarne

Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią

Studenci nabywają szeroką wiedzę o sztuce oraz kompetencje w zakresie jej wykorzystywania w sposób zintegrowany z wiedzą o rozwoju i potrzebach osób niepełnosprawnych, stosowania różnych technik arteterapeutycznych (m.in. z dziedziny sztuk plastycznych, muzycznych, filmowych, literackich) nie tylko w wymiarze terapeutycznym, ale także animacyjnym, np. organizowania czasu wolnego osób niepełnosprawnych.

W ramach specjalności studenci nabywają pogłębioną wiedzę dotyczącą niepełnosprawności intelektualnej, rozwoju, diagnozy, edukacji, terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną, rozszerzoną wiedzę o medycznych, psychicznych, społecznych i kulturowych mechanizmach funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną, specjalistyczne kompetencje metodyczne (w tym także komunikacyjne), umiejętności kreowania środowiska sprzyjającego rozwojowi osób z niepełnosprawnością intelektualną, specjalistyczne kompetencje użytkowania sztuki jako narzędzia rehabilitacji, szczególnie w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.

Absolwenci są przygotowani do pracy w obszarze opieki, terapii i edukacji osób z niepełnosprawnością. Mogą znaleźć zatrudnienie między innymi w placówkach resortu oświaty (przedszkolach, szkołach, ośrodkach szkolno-wychowawczych, poradniach psychologiczno- pedagogicznych i innych placówkach specjalistycznych podejmujących zadania opieki, edukacji i terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną) oraz resortu pracy i polityki społecznej (warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, dziennych ośrodkach wsparcia i innych ukierunkowanych na opiekę i rehabilitację społeczną osób z niepełnosprawnością intelektualną), a także organizacji trzeciego sektora specjalizujących się w pomocy i wsparciu osób z niepełnosprawnością intelektualną ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zajęć i działań o charakterze arteterapeutycznym.

Doradztwo i infobrokerstwo historyczne

Studia na kierunku doradztwo i infobrokerstwo historyczne pozwolą zdobyć wiedzę przede wszystkim na temat historii i sposobów jej popularyzacji oraz umiejętności powiązane z wyszukiwaniem, udostępnianiem i opracowywaniem informacji dotyczących historii (w toku studiów studenci zostaną zapoznani z katalogiem wiedzy i umiejętności z zakresu nauk humanistycznych, marketingu i zarządzania oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych) potrzebnych do prowadzenia działań o charakterze usługowym i edukacyjnym.

Studia mają na celu przygotować osoby do podejmowania pracy w zawodach XXI wieku: edukatora public history (przestrzeni publicznej) czy brokera informacji (infobrokera) i jednocześnie doradcy historycznego. Te nowe profesje lokują absolwentów kierunku jako pośredników między zasobami informacji dotyczących historii a ludźmi i instytucjami, które ich będą potrzebowały.

Turystyka

W XXI wieku turystyka jest najbardziej dynamicznie rozwijającym się sektorem gospodarki. Wzrasta liczba pracowników, a także powstają nowe rodzaje usług turystycznych, które poszukują specjalistów. Kierunek ma za zadanie wykształcić fachowców do spraw usług turystycznych, dlatego treści kształcenia obejmują elementy zarządzania, marketingu, geografii, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, ochrony środowiska, prawa itp. Nauczanie na tym kierunku jest interdyscyplinarne, łączące w sobie wiele dziedzin związanych z działalnością turystyczną.

Kierunek oferuje dwie specjalności: gospodarka turystyczna i dziedzictwo kulturowe. Celem pierwszej specjalności jest zapoznanie studentów z różnorodnością branży turystycznej oraz wskazanie bodźców jej rozwoju i określenie funkcji, jaką pełni we współczesnym świecie. Ze względu na usytuowanie Uniwersytetu Śląskiego szczególny nacisk zostanie położony na gospodarowanie zasobami poprzemysłowymi w turystyce. Celem specjalności dziedzictwo kulturowe jest przygotowanie słuchaczy do podejmowania różnych działań służących definiowaniu, utrwalaniu i wykorzystaniu wszelkich elementów wpisujących się w sferę rozumianą jako dziedzictwo kulturowe. Ma ono kluczowe znaczenie dla szeroko pojętej polityki historycznej, pogłębiania postaw patriotycznych w społeczeństwie, a także promocji Polski, jej kultury i historii poza granicami kraju.

Absolwent tego kierunku będzie posiadać kompetencje i wiedzę w zakresie pilotowania wycieczek, pracy w biurze podróży, hotelu i gastronomii, obsłudze ruchu lotniczego, organizowania dużych wydarzeń turystycznych, a także pracy w jednostkach samorządowych.

Arteterapia

To interdyscyplinarny kierunek międzyuczelniany realizowany na trzech uczelniach katowickich: Uniwersytecie Śląskim, Akademii Muzycznej i Akademii Sztuk Pięknych.

Studia przygotowują do prowadzenia artystyczno-terapeutycznej aktywności skierowanej do osób z niepełnosprawnościami o różnej etiologii, specyfice i wymiarze, osób z zaburzeniami dotyczącymi funkcjonowania społecznego, emocjonalnego, psychicznego czy edukacyjnego, wymagającymi wsparcia. Absolwent będzie przygotowany do działań o charakterze rewalidacyjnym, rehabilitacyjnym czy reedukacyjnym na oddziałach szpitalnych, w sanatoriach, ośrodkach wsparcia dziennego, domach opieki społecznej, świetlicach socjoterapeutycznych, na warsztatach terapii zajęciowej, w ośrodkach integracyjnych i innych placówkach prowadzących arteterapię z zachowaniem poszanowania odmienności i indywidualnych potrzeb pacjentów i wychowanków.

Studenci będą zdobywać i pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności z zakresu realizacji prac artystycznych z wykorzystaniem środków ekspresji estetycznej i umiejętności warsztatowych posadowionych w obszarze sztuki oraz zdobędą uprawnienia pedagogiczne. Będą nabywać podstawowe kompetencje psychoterapeutyczne, poznają zasady pracy z pacjentem/wychowankiem/pensjonariuszem w czasie oddziaływań arteterapeutycznych. Zostaną wyposażeni w elementarną wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej, psychopatologii, psychologii klinicznej, co umożliwi odpowiedzialne i efektywne konstruowanie oddziaływań arteterapeutycznych w pracy z osobami chorymi oraz przejawiającymi określone zaburzenia czy dysfunkcje.

Biologia żywności i żywienia

W ramach studiów student zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu różnych dyscyplin biologicznych dotyczących procesu odżywiania oraz pochodzenia żywności dla zwierząt i człowieka, jak np.: rozwój i budowa układu pokarmowego zwierząt i człowieka, ekologiczne aspekty żywienia, fizjologia żywienia, biofizyka i bioenergetyka żywności i żywienia, biochemia suplementów diety, mikrobiologia żywności, nutrigenetyka i nutrigenomika, biotechnologia żywności czy też metody analityczne w ocenie jakości żywności. Ponadto w toku studiów student zdobywa wiedzę na temat żywności specjalnego przeznaczenia i żywności funkcjonalnej.

Absolwenci studiów są przygotowani do opisywania i wyjaśniania procesów oraz zjawisk zachodzących w organizmach zwierząt i człowieka, projektowania i prowadzenia eksperymentu badawczego, wykorzystania posiadanej wiedzy przy opracowywaniu specjalistycznych dokumentacji i ekspertyz biologicznych, prowadzenia badań i analiz w dziedzinie biologii żywności i żywienia zwierząt i człowieka, prowadzenia kontroli jakości żywności, warunków jej przechowywania i produkcji.

Absolwenci mogą podjąć pracę w jednostkach naukowo-badawczych, laboratoriach, instytucjach opieki zdrowotnej, zakładach produkcyjnych, instytucjach związanych z hodowlą zwierząt (np. ogrody zoologiczne) oraz w sektorach związanych z żywieniem, produkcją żywności i jej kontrolą, wymagających wiedzy biologicznej i znajomości pracy laboratoryjnej, jak również w instytucjach i organizacjach związanych z szeroko rozumianym nauczaniem.

Materials Science and Engineering (inżynieria materiałowa)

Studia w języku angielskim, inżynierskie. Inżynieria materiałowa jest interdyscyplinarną dziedziną nauki, która zajmuje się analizą wpływu struktury chemicznej i fizycznej materiałów na ich właściwości elektryczne, mechaniczne, optyczne, powierzchniowe, chemiczne, magnetyczne i termiczne, a także rozmaite kombinacje tych właściwości. Inżynieria materiałowa obejmuje szereg nowoczesnych technik badawczych fizycznych i chemicznych, przy pomocy których można scharakteryzować zarówno strukturę, jak i właściwości materiałów. Zadaniem tych technik jest badanie wpływu struktury na właściwości materiałów, zwłaszcza tych, które są praktycznie stosowane w rozmaitych technologiach. Umożliwia to opracowywanie sposobów otrzymywania materiałów o ściśle określonych cechach użytkowych. Badania te mają wpływ nie tylko na planowaną strukturę produktów końcowych, ale też pomagają opracować efektywne metody ich produkcji i przetwarzania. Badania prowadzone w ramach inżynierii materiałowej prowadzą do opracowania nowych materiałów, choć są też powszechnie stosowane do ulepszania materiałów już stosowanych.

W ramach kierunku proponowane są dwie specjalności: nauka o materiałach i biomateriały. Treści kształcenia realizowane w ramach pierwszej specjalności umożliwiają kształcenie specjalistów wyposażonych w wiedzę o najnowszych osiągnięciach fizyki, chemii i metalurgii w zakresie otrzymywania nowoczesnych materiałów oraz ich modelowania z uwzględnieniem nowoczesnych technik wytwarzania (np. nanotechnologie). Treści kształcenia w ramach drugiej specjalności zorientowane są na specyfikę materiałów do zastosowań w medycynie, stomatologii i weterynarii oraz ich biozgodność. Absolwent tej specjalności wypełnia istniejącą od dawna na rynku lukę pomiędzy inżynierami zajmującymi się biomateriałami a lekarzami stosującymi te materiały w praktyce.

Absolwenci tego kierunku są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych wytwarzających, przetwarzających lub stosujących materiały inżynierskie, małych i średnich jednostkach gospodarczych, w tym w przedsiębiorstwach obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania, w instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii materiałowej i technologii materiałowych, a także komputerowego wspomagania w technice, w biurach projektowych i doradczych oraz w instytucjach tworzących i eksploatujących komputerowe systemy informatyczne stosowane w inżynierii materiałowej.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Celem nadrzędnym kierunku jest rozwijanie wiedzy studentów, ich umiejętności i postaw niezbędnych dla występowania w roli specjalisty zajmującego się zarządzaniem zasobami ludzkimi w trzech sektorach gospodarki: przedsiębiorstwach, organizacjach administracji publicznej i podmiotach ekonomii społecznej.

Celem tych studiów jest także dostarczenie wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w odniesieniu do organizacji i zespołów pracowniczych, wyposażenie studentów w umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do efektywnego wykorzystania instrumentów zarządzania zasobami ludzkimi i rozwiązywania problemów natury społecznej, ekonomicznej, finansowej, psychologicznej, prawnej w obszarze zarządzania ludźmi i komunikacji międzyludzkiej. Ważnym elementem programu studiów są zagadnienia obejmujące wiedzę na temat standardów zarządzania zasobami ludzkimi i funkcji personalnej w organizacjach oraz pozyskiwanie, rozwój, ocenianie i motywowanie pracowników. Program uwzględnia organizacyjne, międzyorganizacyjne i zespołowe powiązania wymagające kompetencji relacyjnych, więc w szczególności ma na celu uwrażliwienie studentów na relacyjne aspekty zarządzania, wykształcenie umiejętności ich rozumienia, a także sprawnego ich rozwiązywania. Te aspekty są różnej natury: psychospołecznej, organizacyjnej, komunikacyjnej, prawnej, technologicznej. Rozumienie ich pozwoli studentowi opanować odpowiednie umiejętności poprowadzenia administracyjnego działu kadr, stworzenie warunków pracy sprzyjających dobrostanowi człowieka i jego efektywności oraz przestrzegania zasad prawa, w szczególności tych dotyczących zarządzania ludźmi.


Fotografie: Agnieszka Szymala