Wydział Nauk Społecznych

Pokaz walk średniowiecznych wojów w wykonaniu studentów Instytutu Historii podczas dorocznego
Jarmarku Wiedzy
Pokaz walk średniowiecznych wojów w wykonaniu studentów Instytutu Historii podczas dorocznego Jarmarku Wiedzy

Katowice
ul. Bankowa 11
tel.: 32 359 11 12
www.wns.us.edu.pl

Wydział Nauk Społecznych jest jednym z najpopularniejszych wśród kandydatów na studia wydziałów na Uniwersytecie Śląskim. Studia prowadzone są na kierunkach: historia, socjologia, politologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, historia sztuki, filozofia, doradztwo filozoficzne i coaching, kognitywistyka, bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, doradztwo polityczne i publiczne, nauki o polityce, politologia, praca socjalna, stosowane nauki społeczne oraz turystyka historyczna.

Doradztwo filozoficzne i coaching to kierunek, który spotkał się z dużym zainteresowaniem. Nic dziwnego, są to bowiem studia z filozofii praktycznej połączone z poznaniem metod, technik i narzędzi pracy coacha. Absolwenci tego kierunku w przyszłości mogą być brokerami informacji, kreatorami wizerunku, mogą także pracować w zawodach, które wymagają wysokich umiejętności interpersonalnych.

W dobie dużego niepokoju społecznego niezwykle interesującą propozycją jest kierunek bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. Umiejętności trafnego identyfikowania zagrożeń dla bezpieczeństwa, a także właściwego wyboru środków w celu ich eliminowania bądź ograniczania okazują się wyjątkowo cenne zarówno z perspektywy uwarunkowań wewnętrznych poszczególnych państw (bezpieczeństwo wewnętrzne), jak i ewolucji bliższego lub dalszego środowiska międzynarodowego (bezpieczeństwo zewnętrzne).

Bardzo ciekawą propozycją dla młodych ludzi jest turystyka historyczna. To kierunek adresowany do wszystkich pragnących podwyższyć swoje kwalifikacje w zakresie planowania, organizowania i realizacji wycieczek i przedsięwzięć dotyczących dziedzictwa historycznego i kulturowego.


Fotografie: Agnieszka Sikora