Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji

Studenci specjalności resocjalizacja z edukacją międzykulturową na Wydziale Etnologii i Nauk
o Edukacji
Studenci specjalności resocjalizacja z edukacją międzykulturową na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji

Cieszyn
ul. Bielska 62
tel.: 33 854 61 03
etnologia@us.edu.pl
www.weinoe.us.edu.pl

Na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji na czterech kierunkach i czternastu specjalnościach (I i II stopnia) kształci się ponad 1200 studentów. Interesujących się historią i teorią kultury w różnych jej aspektach przyciąga etnologia, która dokumentuje i analizuje czasowe i przestrzenne zróżnicowanie kultur w skali globalnej i regionalnej – począwszy od kultur plemiennych, ludowych, aż po tradycje społeczeństw nowoczesnych. Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną przygotowuje kadrę do prowadzenia działań o charakterze animacji społeczno-kulturalnej i edukacji kulturalnej dla instytucji kultury (np. ośrodków kultury i instytucji upowszechniania kultury), dla samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, mediów lokalnych. Oligofrenopedagogika z arteterapią przygotowuje do edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Odpowiedzią na społeczne zapotrzebowanie są nowe specjalności na kierunku pedagogika; pojawiły się m.in.: pedagogika społeczna z geragogiką kształcąca opiekunów środowiskowych osób starszych, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną skierowana do wszystkich zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji zawodowych w zakresie profesjonalnej pracy opiekuńczo-wychowawczej z osobami, które nie są w stanie samodzielnie żyć (dzieci, młodzież, osoby chore, starzejące się, niepełnosprawne).

To studia wyjątkowe, dla wszystkich tych, którym los innych ludzi nie jest obojętny.


Fotografie: D. Greń, K. Wrona, A. Kwiatkowska