Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

Prof. dr hab. Jacek Szade z Zakładu Fizyki Ciała Stałego
Prof. dr hab. Jacek Szade z Zakładu Fizyki Ciała Stałego

Katowice
ul. Bankowa 14
tel.: 32 359 15 50
dziekanat@mfc.us.edu.pl
www.wmfch.us.edu.pl

W obrębie struktury Wydziału funkcjonują trzy Instytuty: Matematyki, Fizyki oraz Chemii, w których prowadzone są badania naukowe stawiające Wydział w grupie najlepszych jednostek w kraju (kategoria pierwsza). Pracownicy Wydziału corocznie publikują blisko 300 prac naukowych, uczestniczą w kilkuset konferencjach krajowych i międzynarodowych, współpracują z wiodącymi uczelniami czy instytucjami naukowymi w Europie, Ameryce Północnej, Australii i Azji.

Kandydatom na studia proponowane są następujące kierunki: biofizyka, fizyka techniczna, fizyka, fizyka medyczna, ekonofizyka, fizyka w języku angielskim, technologia chemiczna, informatyka stosowana, chemia, matematyka. Kierunki matematyka i chemia uzyskały finansowanie w ramach projektu Kierunki Zamawiane (POKL). Wprowadzane są innowacyjne metody kształcenia, jak metody komputerowe (projekt iCSE) – studenci wybranych kierunków poznają podstawowe języki programowania i stosują metody komputerowe do modelowania procesów matematycznych i fizycznych.

Wydział może poszczycić się rekordową (w skali uniwersyteckiej) liczbą decyzji o udzieleniu ochrony patentowej wynalazkom opracowanym przez tutejsze zespoły badawcze. O tak wysokim poziomie naukowym decyduje w pierwszym rzędzie kadra akademicka – autorytety w skali europejskiej i nie tylko, a także znakomity sprzęt badawczy.

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii mieści się w kilku obiektach w Katowicach i w Chorzowie – w oddanym do użytku w 2012 roku Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, gdzie funkcjonują nowoczesne laboratoria oraz pracownie naukowe i dydaktyczne wyposażone w unikatową aparaturę.


Fotografie: Małgorzata Kłoskowicz