Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

Studenci informatyki
Studenci informatyki

Sosnowiec
ul. Żytnia 12
tel.: 32 269 18 46
www.wiinom.us.edu.pl

Studiujący na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ otrzymują gruntowną wiedzę w ramach kierunków: informatyka, inżynieria materiałowa, inżynieria biomedyczna, edukacja techniczno- informatyczna i mechatronika.

Badania naukowe prowadzone w Instytucie Informatyki koncentrują się wokół takich zagadnień, jak algorytmika, inteligencja obliczeniowa (sztuczne sieci neuronowe, algorytmy ewolucyjne i mrowiskowe, systemy inteligencji stadnej, systemy rojowe, nowoczesne techniki uczenia się statystycznego), komputerowe systemy biomedyczne, biometryczne systemy identyfikacji osób z wykorzystaniem m.in. podpisów czy śladów daktyloskopijnych palca oraz czerwieni wargowej.

Działalność naukowo-badawcza prowadzona w Instytucie Nauk o Materiałach skupia się wokół badania nowych materiałów, w tym stopów wykazujących pamięć kształtu, stopów amorficznych i nanokrystalicznych, badania struktury i właściwości fizykochemicznych metali, ceramiki i polimerów, komputerowego modelowania materiałów.

W Instytucie Technologii i Mechatroniki prowadzone są między innymi badania materiałów dielektrycznych, piezoceramicznych, półprzewodnikowych, badanie, diagnozowanie i modernizacja procesów stalowniczych, doskonalone są technologie wytwarzania nanostrukturalnych materiałów ferroelektrycznych oraz technologie ceramicznych warstw ferroelektrycznych.


Fotografie: Agnieszka Sikora