Nowości w ofercie edukacyjnej w roku akademickim 2015/2016

Studia stacjonarne
NOWE KIERUNKI STUDIÓW

Wydział Artystyczny

malarstwo i projekty interdyscyplinarne – studia I i II stopnia stacjonarne

Wydział Filologiczny

antropologia języka i komunikacji – studia II stopnia stacjonarne

studia śląskie – studia II stopnia stacjonarne

Wydział Nauk Społecznych

kognitywistyka – studia I stopnia stacjonarne

Wydział Pedagogiki i Psychologii

zarządzanie zasobami ludzkimi – studia I stopnia stacjonarne – (nabór zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

Wydział Nauk o Ziemi

inżynieria zagrożeń środowiskowych – studia I stopnia inżynierskie stacjonarne

geologia stosowana – studia I stopnia inżynierskie stacjonarne

STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji

pedagogika

• specjalność: resocjalizacja z edukacją międzykulturową – studia II stopnia stacjonarne w języku angielskim

Wydział Filologiczny

filologia angielska

• specjalność: amerykanistyka dla komunikacji międzykulturowej i dyplomacji – prowadzona w języku angielskim – studia II stopnia stacjonarne;

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

Materials Science and Engineering (inżynieria materiałowa) – kierunek prowadzony w języku angielskim – studia II stopnia stacjonarne – nabór od semestru letniego 2015/2016

Computer Science (informatyka) – studia II stopnia stacjonarne – nabór od semestru letniego 2015/2016

Wydział Artystyczny

Games and Virtual Reality Design (projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej) – specjalność: grafika komputerowa gier – studia

II stopnia stacjonarne

Games and Virtual Reality Design (projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej) – specjalność: dźwięk w grach – studia II stopnia stacjonarne

NOWE SPECJALNOŚCI

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji

pedagogika

• specjalność: resocjalizacja z edukacją międzykulturową – studia II stopnia stacjonarne

etnologia

ekologia kulturowa – studia II stopnia stacjonarne – specjalność jest finansowana z funduszy norweskich

etnologiczno-antropologiczna – studia II stopnia stacjonarne

Wydział Filologiczny

filologia angielska

• specjalność: projektowanie rozrywki interaktywnej (SPRINT- -WRITE II) – studia II stopnia stacjonarne

• specjalność: tłumaczeniowa z językiem japońskim – studia II stopnia stacjonarne

filologia germańska

• specjalność: język niemiecki od podstaw – studia I stopnia stacjonarne

• specjalność: język szwedzki – studia I stopnia stacjonarne komunikacja promocyjna i kryzysowa

• specjalność: poradnictwo logopedyczne – studia I stopnia stacjonarne

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

inżynieria materiałowa

• specjalność: materiały funkcjonalne – studia II stopnia stacjonarne

• specjalność: recykling materiałów inżynierskich – studia II stopnia stacjonarne

Wydział Nauk Społecznych

praca socjalna

• specjalności: europejskie studia pracy socjalnej i ekonomii społecznej – studia II stopnia stacjonarne

• specjalność: mediacje i negocjacje – studia II stopnia stacjonarne

• specjalność: praca socjalna w środowisku – studia II stopnia stacjonarne

politologia

• specjalność: administracja publiczna – studia stacjonarne I i II stopnia

• socjologia

• specjalność: kariery europejskie w administracji i biznesie – studia II stopnia stacjonarne – więcej informacji na stronie http://www.akces.us.edu.pl

• specjalność: komunikacja personalna w organizacji – studia II stopnia stacjonarne

Wydział Pedagogiki i Psychologii

pedagogika

• specjalność: pedagogika resocjalizacyjna z penitencjarystyką – studia I stopnia stacjonarne

• specjalność: pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią – studia I stopnia stacjonarne

NOWE POZIOMY STUDIÓW

Wydział Nauk Społecznych

doradztwo filozoficzne i coaching

• specjalność: doradztwo indywidualne i life coaching – studia II stopnia stacjonarne

• specjalność: doradztwo instytucjonalne i coaching biznesowy – studia II stopnia stacjonarne

Wydział Filologiczny

sztuka pisania – studia II stopnia stacjonarne

Malarstwo i projekty interdyscyplinarne

Kierunek malarstwo i projekty interdyscyplinarne stanowi poszerzenie oferty dydaktycznej Wydziału Artystycznego. Kierunek stwarza możliwość uzyskania wykształcenia w zakresie współcześnie funkcjonujących koncepcji malarstwa, jak i profesjonalnych zastosowań form malarskich w różnych kontekstach z wykorzystaniem rozmaitych technologii oraz zdobycia umiejętności i wiedzy w dyscyplinach pokrewnych, w tym związanych ze sztukami projektowymi lub sztukami filmowymi, pozwalających na samodzielne tworzenie prac łączących dyscypliny.

Kierunek ten stanowi z jednej strony ofertę dla osób, które oczekują możliwości zdobywania umiejętności, wiedzy i kompetencji pozwalających odnaleźć się na rynku pracy: samodzielnego funkcjonowania jako artysta i projektant w różnych obszarach życia, w otoczeniu społecznym, artystycznym i gospodarczym, w indywidualnej działalności na rynku sztuki i niektórych obszarach działalności projektowej. Z drugiej strony jest skierowany do osób wykazujących potrzebę rozwijania zainteresowań sztuką. Kierunek ten przygotowuje również do kontynuowania kształcenia na studiach magisterskich.

Program kierunku jest skonstruowany elastycznie. Pozwala studentowi samodzielnie tworzyć indywidualną ścieżkę kształcenia. Istnieją trzy warianty realizacji pracy dyplomowej. Od pierwszego roku można wybierać pracownie dodatkowe. Na drugim roku można wybierać zarówno pracownie malarstwa i rysunku o określonym profilu, jak i różne projekty interdyscyplinarne (np. łączące malarstwo z witrażem, ceramikę z malarstwem i działaniami przestrzennymi, fotografię z filmem i wideoinstalacją, multimedia z działaniami performatywnymi i instalacją).

Antropologia języka i komunikacji

Studia na kierunku antropologia języka i komunikacji kształcą w zakresie samodzielnej aktywności intelektualnej i głębokiego rozumienia różnego typu tekstów kultury, uczą wykorzystywać narzędzia językoznawcze, literaturoznawcze i socjologiczne do ich analizy. Zaletą studiów jest różnorodność poruszanej problematyki oraz przedstawianie komunikacyjnych działań promocyjnych, negocjacyjnych i wizerunkowych w szerokim kontekście społecznym. Studia ugruntowują i poszerzają wiedzę na temat procesów komunikacji oraz relacji społecznych i prawnych między podmiotami funkcjonującymi w sferze publicznej, a także dostarczają poszerzonej wiedzy na temat kultury europejskiej, zasad kształtujących współistnienie ludzi w ramach społeczeństwa demokratycznego oraz wiedzy na temat podstawowych wartości kształtujących naszą cywilizację. Dostarczają wiedzy na temat mechanizmów promowania idei i towarów, zarządzania i sterowania informacją oraz prowadzenia szeroko rozumianej polityki językowej; dostarczają niezbędnej wiedzy i umiejętności zarządzania procesem komunikacji i informacji w sferze publicznej. Absolwenci

Absolwenci tego kierunku posiadają gruntowną wiedzę na temat zasad komunikowania publicznego, mechanizmów przepływu informacji, zasad kreowania informacji wewnątrz i na zewnątrz organizacji, a także mechanizmów oddziaływania na podmioty społeczne poprzez odpowiednio kształtowaną i właściwie zarządzaną komunikację. Studenci poznają teoretyczne i praktyczne zasady rozwiązywania sytuacji napięć i konfliktów społecznych poprzez właściwie podjęty proces negocjowania racji. Dzięki temu mogą pracować w działach promocji i biurach rzeczników prasowych, mają kompetencje do zarządzania procesem komunikowania w obrębie organizacji i pomiędzy organizacjami, także w skali międzynarodowej; mogą pełnić funkcje doradcze na wszystkich szczeblach administracji państwowej, w ramach prac samorządów terytorialnych oraz w skali Unii Europejskiej zwłaszcza w kontekście podejmowania i prowadzenia polityki komunikacyjnej.

Studia śląskie

Studia śląskie to innowacyjny i interdyscyplinarny kierunek studiów drugiego stopnia tworzony przez przedstawicieli różnych wydziałów Uniwersytet Śląskiego: Wydziału Filologicznego (Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Instytut Języka Polskiego, Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych), Wydziału Nauk Społecznych (Instytut Historii, Instytut Socjologii, Zakład Historii Sztuki), Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk o Ziemi. Celem kierunku jest integracja badań nad Górnym Śląskiem prowadzonych w różnych dyscyplinach akademickich, a także przygotowanie studenta do prowadzenia interdyscyplinarnych badań z wykorzystaniem metod różnych dyscyplin. Program studiów śląskich składa się z modułów opartych na wiedzy tradycyjnych dyscyplin oraz z modułów integrujących różne dziedziny wiedzy w interdyscyplinarnych projektach. Dzięki tak zbudowanemu układowi modułów student zdobędzie wiedzę o tradycyjnych badaniach nad Górnym Śląskiem, a jednocześnie zyska możliwość integrowania tej wiedzy i stawiania nowych problemów badawczych, które nie mieściły się w dotychczasowej optyce.

Absolwenci kierunku otrzymają rzetelne przygotowanie do pracy w różnych instytucjach regionalnych oraz w organizacjach pozarządowych. Rozbudowane kompetencje prowadzenia badań interdyscyplinarnych pozwolą absolwentowi swobodnie poruszać się w miejscach pracy wymagających różnych „miękkich” umiejętności: pracy w zespole, komunikacji ustnej i pisemnej. Absolwent posiądzie także umiejętności popularyzacji wiedzy o Górnym Śląsku i promowania kultury Górnego Śląska.

Kognitywistyka

Studia umożliwiają zdobycie ogólnej wiedzy teoretycznej dotyczącej w szczególności: człowieka jako istoty społecznej i kulturowej oraz jako podmiotu indywidualnego, w tym także jako istoty biologicznej oraz uwarunkowań dotyczących funkcjonowania człowieka w relacjach z innymi ludźmi i w zmieniających się dynamicznie zależnościach strukturalnych.

Kognitywistyka jako międzyobszarowy kierunek kształcenia zbudowana będzie na dwóch głównych i wzajemnie się uzupełniających filarach. Ze względu na to, że program studiów skoncentrowany powinien być na człowieku, dlatego też jego zakres musi być wyznaczony przez perspektywę człowieka jako istoty duchowej z jednej strony i jako istoty biologicznej – z drugiej. Stąd też konieczny jest współudział nauk humanistycznych (filozofia), jak i przyrodniczych (nauki biologiczne). W wyznaczonych w ten sposób ramach mieścić się będą dodatkowo powiązane z nimi zagadnienia psychologiczne, społeczne, informatyczne, wypełniające zarazem antropologiczną przestrzeń wyznaczoną przez oba wskazane bieguny bycia człowiekiem.

Studia na kierunku kognitywistyka pozwalają na zdobycie praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych zbudowanych na poznaniu biologicznych, psychologicznych i społecznych aspektów kształtowania się i rozwoju podmiotowości człowieka.

Absolwent studiów kognitywistycznych dysponować będzie umiejętnościami i kompetencjami, które umożliwiają mu elastyczne dostosowanie się do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, w tym przede wszystkim do poszerzającego się ciągle procesu intelektualizacji pracy i znaczenia tzw. kompetencji miękkich dających możliwości fleksybilnego reagowania na pojawiające się zmiany i wyzwania. Perspektywa społeczeństwa informacyjnego i społeczeństwa wiedzy wiąże się z koniecznością podjęcia wyzwań dotyczących nie tylko jednostek, lecz także działań w ramach określonych organizacji i instytucji. Absolwenci kognitywistyki będą posiadali kompetencje pozwalające im wspierać procesy tworzenia i efektywnego działania i funkcjonowania odpowiednich zespołów, przede wszystkim poprzez uruchomienie tkwiących w jednostkach i w określonych zbiorowościach możliwości twórczych.

Inżynieria zagrożeń środowiskowych

Kierunek gwarantuje studentom uzyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej szeroko pojętych zagrożeń środowiskowych. Studia kształcą ekspertów w zakresie katastrof naturalnych i zagrożeń środowiskowych, w tym powodowanych degradacją środowiska. Absolwenci będą specjalistami w dziedzinie systemów zarządzania kryzysowego, geograficznych systemów informacyjnych, planowania przestrzennego i projektowania systemów osłony przed geozagrożeniami. Absolwenci otrzymują dyplom inżyniera w zakresie zagrożeń środowiskowych, który upoważnia ich do podjęcia studiów magisterskich uzupełniających. Absolwent kierunku będzie potrafił wykorzystać nowoczesne technologie do zminimalizowania skutków katastrof naturalnych i antropogenicznych, a także będzie posiadał wiedzę pozwalającą mu na podjęcie pracy w zakresie zarządzania środowiskiem, prognozowania zagrożeń i przeciwdziałania ich negatywnym skutkom.

Istnieje możliwość realizacji studiów w języku angielskim. W przypadku zainteresowania studentów zaplanowane jest otwarcie atrakcyjnych specjalności takich, jak: planowanie przestrzenne w obszarach zagrożonych, GIS w analizie geozagrożeń i zarządzeniu kryzysowym, geochemiczne metody oceny i rekonstrukcji geozagrożeń, systemy monitoringu, modelowania i prognozowania geozagrożeń, techniczne metody przeciwdziałania geozagrożeniom, wpływ geozagrożeń na biosferę, społeczeństwo i gospodarkę.

Absolwent będzie przygotowany do pracy m.in. w sektorze planowania przestrzennego, ochrony środowiska, zarządzania kryzysowego, geoinformatycznym, ubezpieczeń, przedsiębiorstwach hydrotechnicznych, w przedsiębiorstwach geologicznych, geotechniczno-gruntoznawczych, w inżynierskich zespołach projektujących zabudowę, infrastrukturę drogową itp. przedsiębiorstwach zajmujących się rekultywacją, rewitalizacją, gospodarką odpadami, w branży eksperckiej przy tworzeniu opinii oddziaływania na środowisko, opinii o warunkach posadowienia budynków, laboratoriach analiz geochemicznych, hydrochemicznych i biochemicznych, laboratoriach synoptyczno-meteorologicznych, a także jednostkach samorządowych i administracji publicznej.

Geologia stosowana

Stacjonarne studia geologiczne realizowane są w systemie dwustopniowym i obejmują studia I i II stopnia. W ramach studiów pierwszego stopnia oferowane są dwa programy: na kierunku geologia – program studiów licencjackich, sześciosemestralnych, kończących się nadaniem tytułu zawodowego licencjata na kierunku geologia w wybranej specjalności; na kierunku geologia stosowana – program studiów inżynierskich, siedmiosemestralnych, kończących się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera geologa. Różnorodna tematyka przedmiotów realizowanych w ramach kształcenia na studiach geologicznych daje absolwentowi szerokie wykształcenie nie tylko w zakresie nauk przyrodniczych, ale również ścisłych i technicznych. Absolwent posiada również wiedzę praktyczną niezbędną do pracy w terenie.

Studia I stopnia trwają trzy i pół roku. W ich trakcie student zdobywa wykształcenie ogólnogeologiczne i podstawy wiedzy w zakresie kompetencji inżynierskich.

Absolwent studiów geologicznych I stopnia jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach geologicznych, hydrogeologicznych, geofizycznych, geotechnicznych, hydrotechnicznych, budowlanych i drogowych, a także związanych z gospodarką wodną i szeroko rozumianą ochroną środowiska, w laboratoriach środowiskowych, w górnictwie, a także w jednostkach naukowych, naukowo-badawczych oraz administracji państwowej, samorządowej na poziomie lokalnym i ponadlokalnym.