Dwanaście wydziałów

Wydział Artystyczny

Instytut Muzyki wraz z Instytutem Sztuki tworzą jeden z najmłodszych wydziałów Uniwersytetu Śląskiego. Pracownicy Instytutu Muzyki prowadzą badania z zakresu historii kultury muzycznej, folklorystyki muzycznej, teorii i metodyki muzyki, psychologii i socjologii muzyki oraz estetyki.

Osiągnięcia artystyczne kadry i absolwentów są wysoko cenione w kraju i za granicą. Kompozytorzy, dyrygenci, instrumentaliści i animatorzy życia kulturalnego odnoszą międzynarodowe sukcesy. Instytut Sztuki oferuje cztery kierunki studiów: grafika, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej oraz malarstwo i projekty interdyscyplinarne.

 

Dr hab. Tomasz Kipka, absolwent
Wydziału Artystycznego
Dr hab. Tomasz Kipka, absolwent Wydziału Artystycznego

Cieszyn ma niepowtarzalny klimat do studiowania. To pełne uroku miasto artystycznych festiwali. Świetna alternatywa dla kogoś, kto chce się usamodzielnić i studiować poza domem. Gdy studiowałem w Cieszynie, żartowaliśmy, że bliżej stąd do Wiednia niż do Warszawy. Wtedy też była tu granica, a dziś przez Most Przyjaźni przechodzimy swobodnie, nie zauważając, że to już Český Těšín. Mogę powiedzieć, że osoby zdolne, które chcą coś osiągnąć, mają na to szansę, studiując w Cieszynie. Od lat 90. uczelnia się zmieniła: teraz można realizować studia trzystopniowe, są nowe kierunki, ale jedno pozostało – wsparcie pedagogów, na które w Cieszynie zawsze można liczyć. Czego nauczyły mnie studia? Między innym tego, że rozpoczynając od działań lokalnych, można działać globalnie.

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Powstał w 1973 roku. Głównymi kierunkami badawczymi są: biotechnologia i biologia eksperymentalna roślin, biotechnologia środowiska, ekologia i ochrona środowiska, biologia eksperymentalna, filogeneza i procesy rozwojowe u zwierząt. Wydział prowadzi studia na takich kierunkach, jak biologia, biotechnologia i ochrona środowiska. W ramach Wydziału działa Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem, którego zasadniczy profil działalności obejmuje edukację, kursy kształcenia ekologicznego oraz działalność wydawniczą.

Dr Paweł Wąsowicz, absolwent
Wydziału Biologii i Ochrony
Środowiska
Dr Paweł Wąsowicz, absolwent Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska

Na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska studiowałem niemal 10 lat. To szmat czasu, ale i piękny okres mojego życia. Już po pierwszym roku byłem niemal pewny, że botanika to coś, co pociąga mnie najbardziej. Niemałą rolę w tym zauroczeniu botaniką odegrał nieżyjący już prof. Krzysztof Rostański, światowej sławy botanik i doskonały wykładowca. Po studiach rozpocząłem pracę w Islandzkim Instytucie Historii Naturalnej i zostałem kuratorem zielników w Reykjaviku i w Akureyri. Pracując na Islandii, skupiłem się na badaniach biogeograficznych, a zwłaszcza na przestrzennych wzorcach rozmieszczenia roślin na wyspie. Okazało się, że gromadzone przez dziesięciolecia dane na temat rozmieszczenia roślin nie zostały nigdy przeanalizowane. Projekt ten zrealizowałem we współpracy z dr. Andrzejem Pasierbińskim z WBiOŚ UŚ. Reprezentuję również Islandię w różnych gremiach międzynarodowych, m.in. w grupie ekspertów konwencji berneńskiej.

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji

Wydział istnieje od 1971 roku, mieści się w Cieszynie. Tworzą go dwa instytuty: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej oraz Instytut Nauk o Edukacji. Program nauczania na kierunku etnologia realizowany przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej obejmuje wiedzę z zakresu kultury, historii myśli etnologicznej, etnologii Polski i Europy, etnologii Czech i Moraw, kultury społeczeństw pozaeuropejskich, sztuki ludowej i niezawodowej. Program nauczania na kierunku pedagogika realizowany przez Instytut Nauk o Edukacji obejmuje wiedzę z zakresu pedagogiki, uzupełnioną elementami filozofii, psychologii i socjologii.

Dominika Gonciarz, absolwentka
Wydziału Etnologii
i Nauk o Edukacji
Dominika Gonciarz, absolwentka Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji

Studia na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie wspominam z uśmiechem na ustach. Był to bardzo intensywny czas nie tylko nauki, która była przyjemnością ze względu na tematykę studiów, ale także pod względem towarzyskim. Los sprawił, że znalazłam się na etnologii w Cieszynie, czego zupełnie nie żałuję. Obecnie pracuję w swoim zawodzie, jako etnolog w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Pod moją „opieką” jest Pracownia Folkloru, Sztuki i Rękodzieła mieszcząca się w Młynie Zamkowym w Słupsku. Moim głównym zadaniem jest gromadzenie, opracowanie i eksponowanie muzealiów związanych ze współczesną sztuką ludową, rękodziełem i plastyką amatorską regionu Pomorza. Sprawuję również mecenat nad twórcami ludowymi i rękodzielnikami, plastykami nieprofesjonalnymi Pomorza. Organizuję konkursy i plenery prezentujące twórczość regionalnych twórców. Organizuję wystawy stałe i czasowe z zakresu etnografii.

Wydział Filologiczny

Powstał w 1973 roku. Obecnie w skład Wydziału wchodzi 10 instytutów (Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Instytut Języka Polskiego, Instytut Nauk o Kulturze, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Instytut Języka Angielskiego, Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych, Instytut Języków Romańskich i Translatoryki, Instytut Filologii Germańskiej, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Instytut Filologii Słowiańskiej) oraz 4 katedry (Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, Katedra Literatury Porównawczej, Katedra Filologii Klasycznej, Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich). Od 1991 roku wydział posiada dwie siedziby: w Sosnowcu i w Katowicach. Wydział Filologiczny posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk humanistycznych w czterech dyscyplinach: językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo oraz bibliologia i informatologia.

Marta Fox, absolwentka Wydziału
Filologicznego
Marta Fox, absolwentka Wydziału Filologicznego

Zawsze żyłam na półce z książkami, nic więc dziwnego, że wybrałam do studiowania filologię polską. Pracę magisterską „Kolorystyka w twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego” napisałam pod kierunkiem profesora Stanisława Zabierowskiego. Była potem w dużych fragmentach drukowana w miesięczniku „Poezja”. To dzięki Profesorowi zrozumiałam, że wszystko, co będę w życiu robiła, powinno być twórcze i oryginalne. I jako osoba twórcza powinnam widzieć to, co wszyscy, i myśleć tak, jak nikt nie myślał. Wszystko już wprawdzie zostało na świecie opisane, ale nie przeze mnie i moją wrażliwość. I ta myśl towarzyszy mi zawsze (w pracy polonistki, dziennikarki, pisarki).

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

Wydział prowadzi badania w zakresie nauk informatycznych oraz nauki o materiałach. Instytut Informatyki zajmuje się m.in. badaniami z zakresu metod sztucznej inteligencji w systemach informatycznych i decyzyjnych, systemów i algorytmów ewolucyjnych, zastosowania zbiorów przybliżonych w bazach wiedzy oraz procesach wnioskowania, zabezpieczenia systemów sieciowych, budowy systemów biometrycznych, projektowania i wizualizacji, komputerowego wspomagania diagnostyki medycznej czy systemów informacji przestrzennej. W Instytucie Nauki o Materiałach realizowane są interdyscyplinarne badania naukowe z zakresu m.in. fizyki ciała stałego, materiałoznawstwa, fizykochemii materiałów, chemii polimerów.

Marcin Czernecki, absolwent
Wydziału Informatyki i Nauki
o Materiałach
Marcin Czernecki, absolwent Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach

Moment ogłoszenia wyników maturalnych postawił mnie w sytuacji wyboru dalszej drogi kształcenia. Po wielu rozmowach ze starszymi kolegami oraz po wnikliwym zapoznaniu się z ofertą placówek edukacyjnych wybór stał się oczywisty. Wybrałem informatykę, kierunek, który znacznie pogłębił moje pasje, poszerzył moją wiedzę oraz spotęgował zapał do poznawania wirtualnego świata. Edukacja na Uniwersytecie Śląskim pozwoliła mi na zdobycie niezbędnego doświadczenia zawodowego dzięki programowi praktyk oraz staży. Jako student studiów stacjonarnych przez cztery lata pracowałem już w zawodzie, wyrabiając sobie odpowiednią pozycję na rynku pracy. Dzisiaj bardzo mile wspominam czas studiów oraz pozytywnie oceniam moją ścieżkę edukacji.

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

Został utworzony w 1968 roku wraz z powołaniem do życia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Badania naukowe prowadzone w trzech Instytutach – Matematyki, Fizyki i Chemii – stawiają wydział w grupie najlepszych jednostek w kraju. Wydział organizuje konferencje krajowe i międzynarodowe, współpracuje w swych badaniach z ośrodkami europejskimi i amerykańskimi. Jest organizatorem ogólnopolskich konkursów, takich jak „Fizyka się liczy” czy „Konkurs imienia Marka Kuczmy”.

Dr Dariusz Kajewski, absolwent
Wydziału Matematyki,
Fizyki i Chemii
Dr Dariusz Kajewski, absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii

Studiować fizykę chciałem już... od podstawówki. Myślę, że wpływ na to miał mój tata, który także jest fizykiem, oraz nauczycielka fizyki ze szkoły podstawowej, pani Barbara Szulc. Oboje zaszczepili we mnie chęć poznawania i opisywania świata za pomocą równań. Gdy przyszło do wyboru studiów, wahałem się między prawem a fizyką. Wybrałem jednak fizykę. Dostałem się i uważam, że był to świetny wybór. Instytut Fizyki był i jest jednym z najlepszych instytutów fizyki w Polsce, dzięki czemu już na etapie pracy magisterskiej mogłem prowadzić badania zasługujące na publikację w czasopismach naukowych. Zanim jednak do tego doszło, miałem okazję poznać wielu dobrych znajomych i przyjaciół – niektórzy tak jak ja po ukończeniu studiów rozpoczęli pracę w Instytucie Fizyki. Dzięki studiowaniu fizyki w instytucie o takiej renomie po studiach mogłem rozpocząć pracę nad rozprawą doktorską i brać udział w wielu stażach zagranicznych w światowej klasy ośrodkach w Niemczech, Finlandii czy Szwajcarii. Mogłem także współpracować z najlepszym zespołem dydaktyki fizyki, o jakim słyszałem, który działa w Instytucie Fizyki, co pozwoliło mi później przełożyć zdobyte doświadczenie na założenie własnej firmy zajmującej się między innymi projektowaniem i tworzeniem wystaw interaktywnych.

Wydział Nauk o Ziemi

Został utworzony w 1974 roku. Jego siedzibą jest 20-piętrowy wieżowiec w Sosnowcu zwany „Żyletą”. Wydział szczyci się nowoczesną infrastrukturą badawczą, kształci około 1000 studentów studiów licencjackich i magisterskich oraz 65 słuchaczy studiów podyplomowych i doktoranckich, a jego mury opuściło już blisko 10 tys. absolwentów. Wydział Nauk o Ziemi (jako jednostka wiodąca) współtworzy Centrum Studiów Polarnych, elitarną jednostkę prowadzącą zaawansowane badania w zakresie problematyki polarnej. W 2014 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadało Centrum prestiżowy status KNOW w naukach biologicznych, rolniczych i naukach o Ziemi.

Dr Michał Rakociński, absolwent
Wydziału Nauk o Ziemi
Dr Michał Rakociński, absolwent Wydziału Nauk o Ziemi

Zawsze interesowała mnie przeszłość naszej planety. Studia na geologii są niezwykle ciekawe, gdyż poza czerpaniem wiedzy z podręczników spędza się wiele czasu, oglądając skały oraz poznając geologię w terenie. Każdy, kogo wciągnie świat skał, już na zawsze będzie inaczej postrzegał otaczającą go przyrodę. Jednym z największych atutów tych studiów są częste wyjazdy terenowe, w trakcie których mamy możliwość integracji oraz nawiązywania wielu ciekawych znajomości. To właśnie tutaj poza starszymi kolegami, którzy wprowadzali mnie w świat paleontologii oraz geochemii, poznałem moją żonę Justynę. Mam niesamowite szczęście, mogąc kontynuować karierę i prowadzić badania na naszym Uniwersytecie. Możemy pochwalić się niezwykle mocnym zespołem badającym zdarzenia w późnym dewonie, jest to zdecydowanie czołówka światowa. Praca w tak silnym zespole jest niezwykle stymulująca i zaowocowała moim udziałem w licznych projektach badawczych.

Wydział Nauk Społecznych

Powstał w 1973 roku. Na Wydziale Nauk Społecznych funkcjonują cztery Instytuty: Historii, Filozofii, Socjologii oraz Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, a także Zakład Historii Sztuki. Na Wydziale można studiować socjologię, pracę socjalną, politologię, filozofię, historię, historię sztuki, dziennikarstwo i komunikację społeczną, doradztwo filozoficzne i coaching, turystykę historyczną, stosowane nauki społeczne, a także bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe.

Jacek Spendel, absolwent Wydziału
Nauk Społecznych
Jacek Spendel, absolwent Wydziału Nauk Społecznych

Moja przygoda z myślą wolnościową zaczęła się jeszcze w klasie maturalnej, kiedy to założyłem katowicki oddział Stowarzyszenia KoLiber. Przyciągnąłem wielu ludzi, których poglądy były zbliżone do moich. W ramach aktywności Stowarzyszenia organizowaliśmy szereg spotkań z osobami, które prezentowały zbliżone do naszego spektrum poglądów, czyli od libertarianizmu aż po konserwatyzm. Potem zdawałem na politologię i na socjologię, i miałem dylemat, który kierunek wybrać. Mogłem oczywiście zdecydować się na oba, ale wtedy przeraziłem się, że nie dam rady ich pogodzić. Ostatecznie wybrałem socjologię. Moim ulubionym wykładowcą był profesor Tomasz Nawrocki. Bardzo podobały mi się zajęcia z teorii rozwoju społecznego. Omawialiśmy wspólnie tematy realne i aktualne, społeczne problemy świata. Sposób prowadzenia zajęć pozwalał na twórczą dyskusję, angażował studentów. Do tego Bal Socjologa! Impreza była szalona. Okazja żeby bawić się nie tylko z kolegami, ale również z wykładowcami. Pięć lat studiów to był dla mnie wspaniały okres. Dowiadywałem się nowych rzeczy, poznawałem wielu ludzi, bawiłem się, ale miałem także czas na realizowanie swoich pasji.

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Obecnie w jego skład wchodzą dwa instytuty: Instytut Pedagogiki oraz Instytut Psychologii, skupiające kilkanaście katedr i zakładów. Wydział kształci studentów na kierunkach pedagogika (w specjalnościach m.in. pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną, pedagogika zdrowia) i psychologia (m.in. psychologia kliniczna człowieka dorosłego, psychologia sądowa, psychologia zdrowia i jakości życia).

Monika Żaba, absolwentka
Wydziału Pedagogiki i Psychologii
Monika Żaba, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii

Chciałam dowiedzieć się czegoś więcej o człowieku, a więc także o sobie, dlatego spośród wielu kierunków wybrałam psychologię. Na pierwszym roku zaskoczyły mnie jednak zajęcia, których się nie spodziewałam, jak na przykład biologiczne podstawy zachowania... Zastanawialiśmy się, do czego może nam się taka wiedza przydać. Teraz po paru latach, gdy realizuję własny projekt badawczy w Instytucie Psychiatrii Maxa-Plancka w Monachium, myślę, że takich zajęć powinno być więcej. Wszystko zaczęło się od wyjazdu do Drezna w ramach programu Erasmus. Chciałam podszkolić język i przeżyć przygodę. Tymczasem odsłoniło się kolejne oblicze psychologii, dlatego postanowiłam realizować jeden kierunek na dwóch uniwersytetach – w Polsce i w Niemczech. Miałam poczucie, że studiuję dwie różne dyscypliny. Program drezdeński, traktujący psychologię jako naukę przyrodniczą, nakierowany był na empirię – projekty badawcze i eksperymenty; na Uniwersytecie Śląskim natomiast psychologia zaliczana jest do humanistyki, dominują badania jakościowe, wywiady, obserwacje. Dwa różne podejścia sprawiły, że obraz dziedziny stał się pełniejszy. Podczas studiów udało mi się również spełnić jedno z wielu marzeń. W ramach praktyk wyjechałam do Afryki, do Rwandy. Podczas pobytu w Afryce zrodziła się idea założenia fundacji Window of Life.

Wydział Prawa i Administracji

Wydział powstał w 1968 roku. Oferta edukacyjna wydziału obejmuje studia prawnicze i administracyjne. W programie studiów znajdują się przedmioty z zakresu m.in. prawa rzymskiego, konstytucyjnego i cywilnego, przez prawo karne, administracyjne po prawo pracy, prawo samorządowe oraz międzynarodowe. Projekt fakultatywnych praktyk studenckich daje możliwość poznania praktycznych aspektów zawodu prawnika. Program kształcenia na studiach administracyjnych jest ściśle powiązany z praktyką funkcjonowania administracji publicznej, został ukierunkowany na rzeczywiste potrzeby służb administracyjnych. Budynek Wydziału Prawa i Administracji jest jedną z nowocześniejszych budowli, jakie powstały w latach dwutysięcznych na Śląsku. Obiekt, prócz licznych auli i sal wykładowych, mieści w pełni wyposażoną salę rozpraw umożliwiającą przeprowadzanie symulacji postępowań sądowych.

Dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski,
absolwent Wydziału
Prawa i Administracji
Dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski, absolwent Wydziału Prawa i Administracji

Wybór studiów prawniczych na Uniwersytecie Śląskim był u mnie wynikiem zbiegu okoliczności, jednego z najszczęśliwszych w moim życiu. Wątpię, abym gdziekolwiek indziej napotkał tak fantastyczne warunki do rozwoju naukowych pasji, w tak życzliwym i inspirującym środowisku. W tamtym czasie Katowice były jednak zupełnie innym miastem: szarym i pozbawionym życia. Uniwersytet i życie akademickie były wtedy enklawą, w której działo się coś ciekawego. Dzisiaj jest inaczej, możliwości wyboru są o wiele większe, ale Uniwersytet Śląski i tak pozostaje dla mnie najciekawszym miejscem na coraz bogatszej i bardziej różnorodnej mapie naszego regionu.

Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego

Wydział powstał w 1978 roku. Jest jednostką organizacyjną Uniwersytetu Śląskiego prowadzącą kształcenie w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych. Wydział Radia i Telewizji zatrudnia kadrę o ogromnym dorobku artystycznym i naukowym. Na jego strukturę składają się trzy zakłady, w których prowadzona jest działalność dydaktyczna związana z prowadzonymi kierunkami oraz działalność artystyczna i naukowa. Na Wydziale znajdują się atelier oraz specjalistyczne pracownie: fotografii wielkoformatowej, montażu, technik multimedialnych, fotografii, komputerowa. Wydział pełni istotną rolę kulturotwórczą, prowadzi działalność na rzecz upowszechniania sztuki i kultury filmowej. Twórczość studentów i pracowników jest prezentowana i nagradzana na krajowych i międzynarodowych festiwalach.

Magdalena Piekorz, absolwentka
WRiTV
Magdalena Piekorz, absolwentka WRiTV

Tu spędziłam najmilsze lata. Najpierw przez krótki czas jako studentka politologii i dziennikarstwa na Wydziale Nauk Społecznych, potem – i już do końca – jako studentka reżyserii na Wydziale Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego. Za sprawą pani dziekan Krystyny Doktorowicz na Wydziale Radia i Telewizji pojawili się wybitni twórcy, artyści, filmowcy: Krzysztof Zanussi, Jerzy Stuhr, Filip Bajon, Leszek Wosiewicz, Andrzej Fidyk, Jerzy Duda-Gracz. To dzięki ich obecności można mówić o tak ważnej w procesie kształcenia relacji mistrz – uczeń. Moi profesorowie byli dla nas autorytetami, uczyli nie tylko zawodu, ale i odwagi w wyrażaniu siebie, w opisywaniu świata. Pomagali nam realizować pierwsze szkolne etiudy, ale i profesjonalne produkcje. Roztaczali nad nami parasol ochronny, co dawało pewność, że jeśli w naszych pierwszych twórczych poszukiwaniach pojawią się kardynalne błędy, nie pozwolą, by ujrzały światło dzienne.

Wydział Teologiczny

Jest najmłodszym wydziałem Uniwersytetu Śląskiego. Nowo wybudowany gmach Wydziału Teologicznego znajdujący się przy ul. Jordana w Katowicach poświęcili ówczesny prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego kard. Zenon Grocholewski i ówczesny wielki kanclerz tego Wydziału abp Damian Zimoń. Na Wydziale prowadzone są studia na kierunku teologia o specjalnościach: ogólnej – skierowanej do przyszłych teologów i pragnących pracować naukowo, nauczycielskiej – do przyszłych katechetów, pastoralnej – do kleryków seminarium duchownego oraz na kierunku nauki o rodzinie – dla wszystkich chętnych chcących pogłębić wiedzę z tej dziedziny.

Monika Gwóźdź, absolwentka
Wydziału Teologicznego
Monika Gwóźdź, absolwentka Wydziału Teologicznego

Po ogłoszeniu wyników egzaminów maturalnych stałam przed koniecznością wyboru kierunku, który miał nie tylko pogłębić wiedzę z dyscypliny, którą się interesowałam, ale również dać przynajmniej cień nadziei na satysfakcjonującą pracę. Odkąd pamiętam, wyobrażałam sobie, że w życiu zawodowym będę chroniła i leczyła, dlatego kierunek wybierałam z palety dyscyplin zamykających się między medycyną a teologią. Zwyciężyła teologia na Uniwersytecie Śląskim. Dzisiaj bardzo mile wspominam czas studiów oraz pozytywnie oceniam przygotowanie do podjęcia pracy, ponieważ mogę spełniać się zarówno jako nauczyciel akademicki, jak i adwokat w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa prowadzonych przez trybunały kościelne.


Fotografie: Agnieszka Sikora