Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

HISTORIA. „Średniowiecze Polskie i Powszechne”. T. 4 (8). Red. Jerzy S p e r k a , Bożena C z wo j d r a k

LITERATUROZNAWSTWO. „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 3. Cz. 1: Bariery kulturowe w przekładzie artystycznym. Red. Bożena To k a r z

Gustaw Morcinek – w 120-lecie urodzin. Red. Krystyna He s k a - Kw a ś n i e w i c z , Jacek L y s z c z y n a

Sarmackie theatrum. T. 5: Między księgami. Red. Maria B a r  ł ow s k a , Marzena Wa l i ń s k a

Sarmackie theatrum. T. 6: Między tekstami. Red. Mariola J a r  c z y k ow a , Anna S i t k ow a

Monika G a w l a k : Świat poetycki Gregora Strnišy

Katarzyna Gu t k ow s k a : Intertekst, historia i (auto)ironia. Szkice o twórczości Tadeusza Różewicza

FILOLOGIA KLASYCZNA. „Scripta Classica”. Vol. 9. Ed. Tadeusz A l e k s a n d r ow i c z

JĘZYKOZNAWSTWO. Linguarum silva. T. 1: Opozycja – przeciwieństwo – kontrast w języku i w tekście. Red. Barbara Mi t r e n - g a

Readings in Second Language Acquisition. Ed. Danuta Ga b r y ś - Ba r k e r

Joanna S o b c z y k ow a : O naukowej polszczyźnie humanistycznej złotego wieku. Wujek – Budny – Murzynowski

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Lektury pokoleniowe i ponadpokoleniowe. Z zagadnień recepcji. Red. Irena S o c h a , współudz. Agnieszka Ł a k omy

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Jan Sztwiertnia (1911– 1940). Człowiek i dzieło w setną rocznicę urodzin. Red. Hubert M i ś k a

Wartości w muzyce. T. 4: Muzyka w środowisku społecznym. Red. Jadwiga U c h y ł a -Z r o s k i

Alicja G ł u t k ow s k a - Po l n i a k : Wyobraźnia. Sztuka i design

PSYCHOLOGIA. Maria Anna Z a j ą c : Fenomenologiczne wątki w psychologii poznania. Badania Danuty Gierulanki nad przyswajaniem pojęć i rozumieniem tekstu

PEDAGOGIKA. „Chowanna” 2012. R. 55(69). T. 2 (39): Problemy edukacji w społeczeństwie wiedzy. Red. Stanisław Juszczyk

Alicja Ga ł ą z k a : Future Learning System. Drama w nauczaniu języka angielskiego. Perspektywa psychopedagogiczna

Joanna Gr u b a : Ocena słuchu fonemowego u dzieci w wieku przedszkolnym

Podręczniki i skrypty

JĘZYKOZNAWSTWO. Katarzyna Kw a p i s z -Os a d n i k : Podstawowe wiadomości z gramatyki polskiej i włoskiej. Szkic porównawczy

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

HISTORIA. Jarosław Toma s i e w i c z : Naprawa czy zniszczenie demokracji? Tendencje autorytarne i profaszystowskie w polskiej myśli politycznej 1921–1935

ETNOLOGIA. „Studia Etnologiczne i Antropologiczne”. T. 12: Dziedzictwo kulturowe „nadbagażem” codzienności? Red. Halina R u s e k , Kinga C z e r w i ń s k a , Katarzyna M a r c o l

POLITOLOGIA I EKONOMIA POLITYCZNA. „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. T. 9. Red. Jan Iw a n e k , Mieczysław S t o l a r c z y k , współpr. Marian M i t r ę g a

LITERATUROZNAWSTWO. „Romanica Silesiana”. No 7. Red. Krzysztof J a r o s z

„Śląskie Studia Polonistyczne” 2012, nr 1/2 (2). Red. naczelny Adam D z i a d e k

Mariola J a r c z y k ow a : Przy pogrzebach rzeczy i rytmy. Funeralia Radziwiłłowskie z XVII wieku

Agnieszka N ę c k a : Emigracje intymne. O współczesnych polskich narracjach autobiograficznych

KOMPARATYSTYKA LITERACKA i KULTUROWA. Marta Zając: Przestrzeń kobiety w chrześcijańskiej koncepcji Boga. Głosy wybranych teologów XX-wiecznych a (kon)teksty feminizmu

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Małgorzata K r a k ow i a k: Mierzenie się z esejem. Studia nad polskimi badaniami eseju literackiego

PRAWO. „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 10. Red. Maksymilian P a z d a n

„Z Dziejów Prawa”. T. 5 (13). Red. Adam L i t y ń s k i , Marian Mi k o ł a j c z y k , Wojciech O r g a n i ś c i a k

Marian Mi k o ł a j c z y k : Proces kryminalny w miastach Małopolski XVI–XVIII

PSYCHOLOGIA. „Chowanna” 2012. Tom specjalny: Oblicza współczesnej psychologii. Pokłosie XXXIV Zjazdu Naukowego PTP. Red. Zbigniew S p e n d e l

PEDAGOGIKA. „Cieszyński Almanach Pedagogiczny”. T. 1: Tradycja i współczesność w myśli pedagogicznej. Red. Urszula S z u ś c i k