15 i 16 października 2012 roku na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie odbywała się czwarta międzynarodowa konferencji naukowa „Teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania na odległość”

Kreowanie globalnej przestrzeni edukacyjnej

IV edycja międzynarodowej konferencji naukowej przebiegała pod hasłem „Wykorzystanie e-learningu dla potrzeb społecznych”. Jej organizatorem był Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, zaś współorganizatorami: Uniwersytet Ostrawski (Republika Czeska), Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Republika Słowacka), Uniwersytet Śląski w Karvinie (Republika Czeska), Constantine the Philosopher University in Nitra (Republika Słowacka).

Warsztaty z udziałem uczestników konferencji poprowadził mgr Paweł Pawełczyk, kierownik Centrum Kształcenia na Odległość
w Sosnowcu
Warsztaty z udziałem uczestników konferencji poprowadził mgr Paweł Pawełczyk, kierownik Centrum Kształcenia na Odległość w Sosnowcu

W konferencji wzięło udział ponad 50 uczestników z 23 uniwersytetów, reprezentujących 9 krajów europejskich: Austrię, Czechy, Hiszpanię, Niderlandy, Polskę, Portugalię, Rosję, Słowację i Ukrainę. Pierwszy dzień obrad składał się z trzech sesji: plenarnej oraz dwóch tematycznych. Wykład inauguracyjny „Social Media and Web Based Communities for Educational Need” został wygłoszony przez profesora Pieta Kommersa z University of Twente (Holandia) – znanego uczonego w dziedzinie mediów socjalnych, technologii internetowych, e-learningu, redaktora naczelnego oraz członka rad redakcyjnych kilku międzynarodowych czasopism naukowych.

Oprócz sesji tematycznych, ważnym elementem konferencji były warsztaty, np.: „Nowe możliwości edukacyjne dla studentów i nauczycieli w Moodle 2.3.2 +”, przeprowadzone przez Pawła Pawełczyka, kierownika Centrum Kształcenia na Odległość UŚ, oraz „Rozwój i zarządzanie portalem edukacyjnym z wykorzystaniem systemu CMS Drupal. Nowe narzędzia”, przeprowadzone przez Dawida Stańka. Uczestnicy mogli wykorzystać wydane i dostępne skrypty Wykorzystanie systemu LCMS Moodle jako systemu kształcenia na odległość oraz Projektowanie przestrzeni informacyjnoedukacyjnej w Internecie za pomocą CMS, opracowane pod redakcją Eugenii Smyrnovej- Trybulskiej i Sebastiana Stacha przez zespół parcowników z Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji oraz Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ.

W pierwszym dniu obrad odbyła się także wideokonferencja „E-learning and Social Media for Disabled”, którą poprowadził profesor Antonio Dos Reis, dyrektor Graal Institute (Portugalia). Wzięli w niej udział również: profesor Xabier Basogain (Bask University, Hiszpania), Johan Frank (Szwecja), Jean Louis (głuchy nauczyciel w Paryżu) i tłumacz języka migowego w Sztokholmie. Został zaprezentowany także fragment postcastu konferencji „Wykorzystanie wirtualnych klas dla niesłyszących studentów w nauczaniu na odległość”, przeprowadzonej w ramach konferencji na Rouyn University pod patronatem Ministra Edukacji Francji w styczniu 2010 roku. W ramach wideokonferencji odbyła się również e-debata z udziałem uczestników konferencji w Cieszynie: naukowców, badaczy i nauczycieli z różnych krajów.

W drugim dniu konferencji odbyły się dwie sesje tematyczne, prowadzone przez dr. Mirosłava Hrubego (Republika Czeska) oraz mgr. Ryszarda Kalamarza (Polska): „E-learning w kształtowaniu kompetencji kluczowych. E-learning i Lifelong Learning” oraz „Metody, formy, techniki w nauczaniu na odległość. Psychologiczne, społeczne, etyczne i prawne aspekty w nauczaniu na odległość”. W sumie podczas konferencji wygłoszono ponad 30 referatów.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Teoretyczne i praktyczne aspekty kształcenia na odległość” ma już swoje tradycje. Przedstawiane są na niej wyniki badań w zakresie ICT i e-learningu przez autorów z różnych uniwersytetów, z krajów Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry) i innych krajów europejskich. Ważnym elementem składowym są warsztaty dla studentów, nauczycieli, wykładowców akademickich, celem których jest przedstawienie współczesnych narzędzi TIK, mediów społecznych, technologii internetowych, systemów CMS, LCMS i kształtowanie praktycznych umiejętności oraz pogłębianie nawyków wykorzystania nowych narzędzi internetowych do wspomagania nauczania przedmiotów ścisłych, ale również humanistycznych, przygotowanie młodych ludzi do pomyślnej kontynuacji edukacji na kolejnych etapach kształcenia oraz w przyszłej pracy zawodowej. W najbliższym czasie zostanie opublikowana monografia naukowa „E-learning for Societal Needs”, zawierająca najciekawsze referaty. Ważno podkreślić, że konferencja sprzyja wymianie doświadczeń, wzmocnieniu współpracy międzynarodowej, wspólnemu rozwiązywaniu problemów, wdrażaniu innowacyjnych metodyk, kreowaniu globalnej przestrzeni edukacyjnej.

Więcej informacji dotyczących konferencji można znaleźć na stronie: www.dlcc.us.edu.pl