Od 29 do 31 października w Catholic University College of Education Graz (Austria) odbył się kongres partnerów programu Erasmus LLL „Focus on Europe 2012”

Wymiana doświadczeń

W kongresie uczestniczyli wykładowcy z 16 krajów. Przyjrzeli się europejskiemu systemowi edukacyjnemu z perspektywy realizowania idei przyjaznego uczenia się i nauczania, w szczególności osób dorosłych.

Europejskie Dni w Grazu były okazją do wzmocnienia kontaktów zawodowych i międzynarodowej współpracy w dziedzinie badań między uczelniami partnerskimi – przeprowadzono wykłady gościnne, szkolenia, warsztaty, nawiązały się ciekawe dyskusje. Wśród poruszanych zagadnień znalazły się m.in. nauczanie i mobilność studentów.

W ramach kongresu zorganizowana została debata w stylu „okrągłego stołu” pod tytułem „How can Universities manage adult-oriented and student-centered learning and teaching?”. W swoim wystąpieniu Allan Päll (Chair of European Student Union, Bruksela) podkreślił konieczność dalszego wdrażania Systemu Bolońskiego i kreowania wspólnej europejskiej przestrzeni informacyjno-edukacyjnej. Prelegent zaznaczył, że nie będzie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (EOSW) bez silnego nacisku na jakość – powinna ona stanowić podstawę wzajemnego zaufania, bez którego uznanie, mobilność i współpraca instytucjonalna nie może funkcjonować na większą skalę. Standardy i wskazówki dotyczące zapewnienia jakości w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego zostały opracowane z myślą o zachowaniu cech narodowych i jako odpowiedź na zasadnicze potrzeby tworzenia wzajemnego zrozumienia, w jaki sposób zabezpieczyć istniejącą jakość i dalej ją podnosić. Europejskie standardy i wytyczne (ESG) miały na celu kształtowanie budowy EOSW i zapewnienie wiarygodności szkolnictwa wyższego dla społeczeństwa europejskiego.

Po wystąpieniu Allana Pälla wywiązała się gorąca dyskusja na temat współczesnych i przyszłych trendów rozwoju europejskiego systemu edukacyjnego, w szczególności: szkolnictwa wyższego, głównych wartości, kierunków, oczekiwań ze strony studentów wobec uczelni, jak również oczekiwań ze strony wykładowców wobec studentów i celów nauki na studiach wyższych, kształtowania kluczowych kompetencji, kreatywnego myślenia, przygotowania młodzieży do konkurencyjnego funkcjonowania w społeczeństwie wiedzy poprzez wdrażanie innowacyjnych form, metod, technologii nauczania, w tym e-learningu; zapewnienie elastyczności i interaktywności nauczania. Natomiast studenci mówili o swoich obawach związanych z rosnącymi wymogami oraz kryteriami oceny ich wiedzy, umiejętności i kompetencji oraz brakiem czasu na pomyślną realizację programów nauczania.

W trzecim dniu konferencji wystąpiła m.in. prof. UŚ dr hab. Eugenia Smyrnova-Trybulska (UŚ) z wykładem zatytułowanym „E-learning i Lifelong Learning”. Przedstawiła teoretyczne i metodyczne aspekty wykorzystania e-learningu na poszczególnych szczeblach kształcenia oraz różnych kierunkach studiów, jak również zaprezentowała praktyczne przykłady z własnego doświadczenia w zakresie wykorzystania e-learningu na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ w Cieszynie oraz całym Uniwersytecie Śląskim.

Podsumowując refleksje po wyjeździe do Grazu i udziale w europejskim forum „Focus on Europe 2012”, można powiedzieć, że było to ważne wydarzenie dydaktyczne, metodyczne i kulturalne. Udział w forum międzynarodowym pozwolił na wymianę doświadczeń, poglądów, opinii, przeprowadzenie dyskusji i stworzył możliwość wspólnego kreowania dalszej drogi rozwoju szkolnictwa wyższego poprzez podnoszenie jego jakości, mobilności czy kreatywności, przy uwzględnieniu oczekiwań studentów i wykładowców.