Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

BIBLIOTHECA: ALIA UNIVERSA. Kroatywni. Dramat chorwacki po 1995 roku. Wybór tekstów. T. 1–2. Red. Leszek Małczak, Anna Ruttar, współpr. Katarzyna Majdzik, Małgorzata Stanisz

JĘZYKOZNAWSTWO. „Neophilologica”. Vol. 24. Réd. Wiesław Banyś KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Ryszard Solik: Sztuka jako interpretacja. Z problemów dyskursu artystycznego

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

HISTORIA. „Wieki Stare i Nowe”. T. 4 (9). Red. Sylwester Fertacz, Maria W. Wanatowicz

Anna Glimos-Nadgórska: Szkolnictwo Będzina w latach 1795–1918 wraz z tekstami źródłowymi

FILOZOFIA. Wojciech Kaute: W poszukiwaniu „dobrego życia”. U filozoficznych podstaw głównych orientacji politycznego myślenia. Wyd. 2. Mirosław Tyl: Filozofia – historia – historia filozofii. Filozoficzne konteksty polskiej historiografii filozofii XX wieku

POLITOLOGIA I EKONOMIA POLITYCZNA. „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. T. 8. Red. Jan Iwanek, Mieczysław Stolarczyk, współpr. Rafał Glajcar

LITERATUROZNAWSTWO. Od oświecenia ku romantyzmowi i dalej... Cz. 4. Red. Marek Piechota, Janusz Ryba

Proza polska XX wieku. Przeglądy i interpretacje. T. 2: Z perspektywy nowego stulecia. Red. Elżbieta Dutka, wspołudz. Marta Cuber

Jacek Mydla: The Shakespearean Tide. Essays on the Dynamics of Human Time

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Muzyka religijna – między epokami i kulturami. T. 3. Red. Krystyna Turek, Bogumiła Mika

PSYCHOLOGIA. „Chowanna” 2012. R. 55(69). T. 1 (38): Edukacja a marginalizacja i wykluczenie społeczne. Red. Anna Nowak

PEDAGOGIKA. Ewa Szadzińska: Podstawy poznawcze procesu kształcenia

NAUKI o ZIEMI. Sławomir Kędzior: Przystropowa strefa gazonośna w utworach karbonu południowej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego – występowanie, parametry zbiornikowe węgla oraz możliwości pozyskania metanu

Podręczniki i skrypty

HISTORIA. Aleksandra Golik-Prus: „Historia magistra vitae est”. Podręcznik do języka łacińskiego dla studentów historii. Wyd. 3.