Konferencja naukowa „Miłość i odpowiedzialność - wyznaczniki kanonicznego przygotowania do małżeństwa” odbyła się w auli Wydziału Teologicznego UŚ
17 kwietnia na Wydziale Teologicznym UŚ odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Miłość i odpowiedzialność – wyznaczniki kanonicznego przygotowania do małżeństwa”

Sakramentalne „tak”?

U podstaw organizacji konferencji znajdowała się świadomość, że w dzisiejszych czasach, kiedy tak szybko i lekko rozprzestrzenia się mentalność rozwodowa, konieczne jest zapobieganie tej tragicznej sytuacji, między innymi poprzez prowadzenie odpowiedniego przygotowania do małżeństwa na różnych etapach życia człowieka.

Sensem i celem tych starań jest bowiem doprowadzenie do sytuacji zawarcia „prawdziwego małżeństwa w sposób wolny, to znaczy ustanowienie między małżonkami węzła sprawiedliwości i miłości, który cechuje jedność i nierozerwalność, ma na względzie dobro małżonków oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa, a między ochrzczonymi stanowi jeden z sakramentów Nowego Przymierza”, o czym przypominał Ojciec Święty Benedykt XVI w przemówieniu do członków Trybunału Roty Rzymskiej (Benedykt XVI, Orzeczenia sądowe muszą odzwierciedlać prawdę o małżeństwie. Przemówienie do członków Trybunału Roty Rzymskiej, 22 I 2011). Przygotowanie to naturalnie wykracza ponad wymiar prawny, ponieważ „jego horyzontem jest integralne dobro, ludzkie i chrześcijańskie, małżonków oraz ich przyszłych dzieci, a ostatecznie świętość ich życia” (tamże), dlatego też w ramach konferencji rozważano wskazany temat z uwzględnieniem aspektu socjologicznego, psychologicznego i teologicznego.

Konferencja podejmowała problematykę miłości i odpowiedzialności, które winny charakteryzować i wypełniać wszystkie etapy przygotowania do zawarcia związku małżeńskiego, stając się jego kanonicznymi wyznacznikami. W ramach spotkania wygłoszono następujące referaty: „Katecheza przedmałżeńska jako przygotowanie do zadań podejmowanych w małżeństwie i rodzinie” (ks. prof. dr hab. Józef Stala), „Przygotowanie bezpośrednie do małżeństwa i życia w rodzinie według Dyrektorium duszpasterstwa rodzin z 2003 roku” (ks. prof. dr hab. Tadeusz Syczewski), „Dynamiczne fieri osoby – moralne zakorzenienie miłości i odpowiedzialności małżeńskiej” (ks. prof. dr hab. Alojzy Drożdż), „Amor benevolentiae – ius responsabile: oś interpersonalnego projektu małżeńsko-rodzinnego” (ks. prof. UŚ dr hab. Andrzej Pastwa), „Obowiązek rodziny i szkoły w zakresie przygotowania do małżeństwa” (dr hab. Elżbieta Szczot), „Źródła niedojrzałej miłości i jej konsekwencje w kontekście Strefy Nadmiaru Podniet” (prof. dr hab. Jacek Kurzępa), „Dojrzałość, odpowiedzialność i miłość. Antropologiczno-aksjologiczne wyznaczniki przygotowania do małżeństwa” (dr hab. Marek Rembierz), „Lepiej zapobiegać, niż sądzić – uwagi prawnika-kanonisty nad przygotowaniem młodych do małżeństwa” (dr Aleksandra Brzemia-Bonarek), „Zobowiązania wynikające z poprzedniego małżeństwa lub związku cywilnego” (mgr Kinga Guziak), „Przygotowanie do małżeństwa osób o różnej przynależności wyznaniowej i religijnej” (mgr lic. kan. Monika Gwóźdź) oraz „Etapy budowania relacji interpersonalnych zmierzających do relacji wyłączności i sakramentu małżeństwa” (mgr Michał Piętosa).

Organizatorami konferencji byli Zakład Prawa Kanonicznego Wydziału Teologicznego UŚ oraz Koło Naukowe Teologów Wydziału Teologicznego UŚ, sekcja doktorantów Pro bono familiae. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego JE Arcybiskup Wiktor Skworc.

Autorzy: Monika Gwóźdź
Fotografie: Justyna Kmiecik