Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

SOCJOLOGIA. O pożytkach z badań z dziedziny socjologii i antropologii polityki. Próby refleksji. Red. Jacek Wódz

LITERATUROZNAWSTWO. Jan Piotrowiak: Namysł i emocje. Studia i szkice o doświadczeniu poetyckim Haliny Poświatowskiej

JĘZYKOZNAWSTWO. Bogactwo polszczyzny. T. 4. Red. Joanna Przyklenk, Artur Rejter

DYDAKTYKA. Wiedza o języku w szkole i kompetencje językowe uczniów. Red. Bernadeta Niesporek-Szamburska

Podręczniki i skrypty

JĘZYKOZNAWSTWO. Piotr Czerwiński: Формы личных имен русского речевого употребления. Обиходно-нейтральные образования и некоторые их производные [Formy rosyjskich imion własnych i ich użycie. Formacje potoczne i niektóre ich pochodne]

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

HISTORIA. „Wieki Stare i Nowe”. T. 4 (9). Red. Sylwester Fertacz, Maria W. Wanatowicz

ETNOLOGIA. Maciej Kurcz: Jak przeżyć w afrykańskim mieście? Człowiek wobec pograniczności oraz procesów urbanizacyjnych w południowosudańskiej Dżubie

SOCJOLOGIA. Aktywizacja edukacyjna i zawodowa mieszkańców a jakość życia w miastach peryferyjnych. Red. Adam Bartoszek, Urszula Swadźba

JĘZYKOZNAWSTWO. Danuta Gabryś-Barker: Reflectivity in Pre- -service Teacher Education: A Survey of Theory and Practice

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Młody odbiorca w kręgu lektur pożytecznych i szkodliwych. Red. Krystyna Heska-Kwaśniewicz, współpr. Sylwia Gajownik

PEDAGOGIKA. Anna Nowak: Zagrożenie wykluczeniem społecznym kobiet niepełnosprawnych

NAUKI TECHNICZNE. Dariusz Bochenek: Technologia wytwarzania i właściwości multiferroikowej ceramiki typu PFN