Celem nadrzędnym przyświecającym konferencji było podjęcie pogłębionej dyskusji nad tym, czym jest myśl libertariańska i jakie przybiera formy
13 stycznia na Wydziale Nauk Społecznych odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Oblicza libertarianizmu”

Głos, który powinien być słyszany

Spotkanie poprowadził mgr Szymon Kieczka. Jego organizatorami były Koło Naukowe Politologów oraz Stowarzyszenie Koliber. Patronat nad wydarzeniem objęli Polsko-Amerykańska Akademia Liderów oraz portal Nowa Politologia.

Na wstępie głos zabrał dr Tomasz Słupik z Zakładu Historii Myśli Społecznej i Politycznej Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ, wspominając poprzednią edycję, sprzed 3 lat. Stwierdził, że w dzisiejszych czasach niezwykle rzadko zdarza się, aby nasza wolność była niezagrożona, dlatego głos libertarian powinien być dobrze słyszany, co jest jednym z powodów zorganizowania tej konferencji.

Pierwszym prelegentem był dr Łucjan Wroński z Zakładu Edukacji Filozoficzno- Społecznej na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ w Cieszynie, który mówił o powiązaniach pomiędzy prawem natury a prawem do wolności. Poruszył kwestię spójności pomiędzy wolnością a naturą, w sensie fizycznym, ale również metafizycznym i epistemologicznym. Wolność ściśle łączy się z naturą człowieka jako odrębnym, niezależnym bytem. Przedstawione zostały różne konwencje postrzegania człowieka i jego natury, które były konfrontowane z postawioną na początku tezą.

Dr Stanisław Górka z Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego przedstawiał argumenty Georga Jellinka przeciw anarchizmowi. Główną poruszaną kwestią było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie „czy władza się odrodzi?”. Podstawowe argumenty były natury psychologicznej i organizacyjnej – ludzie mają skłonność do organizowania się (w państwa) oraz do podporządkowywania się innym ludziom lub wręcz przeciwnie – podporządkowywania sobie innych ludzi.

Dr Tomasz Sommer, redaktor naczelny „Najwyższego Czasu”, mówił o problemach współczesnej bankowości, istotnych regulacjach rządowych w bankach oraz takiej konstrukcji prawa, dzięki której wszystkie banki są ściśle powiązane z rządami oraz współpracują na niekorzyść ludzi, tworząc sztuczny, pusty pieniądz. Dr Sommer wyjaśnił sposób, w jaki banki tworzą inflację oraz dlaczego, tak naprawdę, żaden nie jest prywatny.

Kolejnym prelegentem był dr Włodzimierz Gogloza z Katedry Teorii Organizacji i Kierownictwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, który opowiedział interesującą historię policentrycznego systemu konstytucyjnego średniowiecznej Islandii, bazując na teorii powstawania państw Roberta Nozicka.

Dr Dariusz Juruś mówił o nielibertariańskich koncepcjach własności, prelekcja ta była szczególnie ciekawa dla libertarian obecnych na sali, dla których słowo „własność” jest niezwykle ważne. Mimo interesującego wykładu, ich sposób postrzegania własności nie uległ zmianie.

Mgr Grzegorz Szewczyk poruszył zagadnienie różnic pomiędzy libertarianizmem a filozofią Ayn Rand – obiektywizmem. Prelegent skupił się jedynie na argumentach ad personam Murraya Rothbarda wobec Ayn Rand, mniej na omówieniu znacznych różnic. Nadmienić jednak trzeba, że zarówno libertarianizm dał dużo filozofii Ayn Rand, jak i na odwrót, zaś Murray Rothbard znany jest nie tylko z Manifestu libertariańskiego, ale również z tego, że był skrajnym libertarianinem, który atakował każdego, kto się z nim nie zgadzał. Prelekcję zakończyła ciekawa dyskusja.

Mgr Jacek Spendel z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego mówił o Franku Chodorovie, żyjącym na przełomie XIX i XX wieku. Omówił jego poglądy paleolibertariańskie oraz ciekawsze fakty z życia Chodorova. Natomiast mgr Marzena Dyszy-Graniszewska opowiedziała o niezwykle rozbudowanej, ale przy tym prostej, koncepcji sprawiedliwości w libertarianizmie. Michał Lach przedstawił, okiem libertarianina, kryzys strefy euro, jego przyczyny i skutki – zarówno te, które już zaistniały, jak i te, które dopiero nastąpią. Prelekcji towarzyszyła prezentacja multimedialna w humorystycznym stylu, jednak każdy argument był racjonalny i podparty dowodami. Nie od dziś wiadomo, że libertarianie są bardzo skrupulatni, szczególnie jeśli chodzi o ekonomię. Następnie Norbert Slenzok przedstawił koncepcję państwa minimalnego oraz przywoływał argumenty za i przeciw – zarówno Nozicka, jak i Rothbarda. Kolejny prelegent, Marcel Przygoda, mówił o libertarianizmie jako niezwykle szerokiej płaszczyźnie, łączącej wiele poglądów – od F.A. Hayeka, znanego noblisty z austriackiej szkoły ekonomii, zdecydowanego minarchisty, do Murraya Rothabarda, skrajnego anarchisty kapitalistycznego. Jest to prawdopodobnie jedyny nurt, zawierający w sobie tak szerokie spectrum poglądowe.

Ostatnia prelekcja dotyczyła jednostki w libertariańskim państwie, prowadził ją Mariusz Pałka. Była mowa o prawach jednostki, wolności, ale i współdziałaniu w grupie i społeczeństwie; o jednostkach, które łączą się w grupy z własnego wyboru, by zwiększyć swoje możliwości, oraz o tym, że grupa nigdy nie może mieć większych praw niż jednostki, które ją tworzą. Wykład był uzasadnieniem przewagi koncepcji indywidualistycznej nad koncepcją kolektywistyczną.

Autorzy: Jakub Sikora
Fotografie: Jakub Sikora