Śląsk, Tybet i Australia, czyli kilka słów o zainteresowaniach naukowych, i nie tylko, Agnieszki Kandzi, doktorantki z Wydziału Nauk Społecznych

Kangurzy skok w politologię

Przeglądając pracę magisterską Agnieszki Kandzi, poświęconą funkcjom metropolitarnym Katowic, trudno nie odnieść wrażenia, że trzyma się w rękach małą encyklopedię stolicy Górnego Śląska. Z podobną dbałością o szczegóły można spotkać się również przy wszystkich innych przedsięwzięciach koordynowanych przez Agnieszkę, z których wiele niesie korzyści całej społeczności akademickiej Uniwersytetu Śląskiego.

Agnieszka Kandzia prowadzi wydawnictwo zeszytów naukowych studentów i doktorantów „Szkice o Państwie i Polityce”
Agnieszka Kandzia prowadzi wydawnictwo zeszytów naukowych studentów i doktorantów „Szkice o Państwie i Polityce”

Agnieszka Kandzia, obecna doktorantka z Instytutu Nauk Politycznych, ukończyła III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach. Urodziła się i mieszka w katowickim Giszowcu.

– Bardzo lubię to miejsce, bo jest to takie miasto w mieście – odseparowane od centrum. Z jednej strony mamy morze ogrodów, z drugiej – całą infrastrukturę potrzebną do życia. Pięknie na temat Giszowca pisała Małgorzata Szejnert w książce Czarny ogród, odnajdując w mojej dzielnicy klucz do zrozumienia Śląska – mówi Agnieszka.

W trakcie studiów politologicznych, realizowanych w ramach indywidualnego toku studiów, rozszerzała swoje horyzonty między innymi o przedmioty, w których mogła rozwijać zainteresowania śląskoznawcze. Pasje związane z naszym regionem, a zwłaszcza problematyką samorządu i władzy lokalnej, przekładają się także na temat jej pracy magisterskiej, finalizowanej niebawem na studiach uzupełniających z socjologii. W rozprawie, pisanej pod opieką prof. UŚ dr. hab. Tomasza Nawrockiego, porusza kwestię realizacji funkcji kulturalnej Katowic w oczach studentów Uniwersytetu Śląskiego.

Swoje zainteresowania i pasje Agnieszka Kandzia rozwijała podczas studiów w kołach naukowych Wydziału Nauk Społecznych. Doświadczenie reporterki Telewizji Polskiej wykorzystała, prowadząc warsztaty dla uczniów gimnazjów i liceów na temat pracy dziennikarza telewizyjnego w ramach Międzywydziałowego Stowarzyszenia Dziennikarzy MOSTY. W Kole Naukowym Stosunków Międzynarodowych, którego była wiceprzewodniczącą, współorganizowała szereg różnych inicjatyw, w tym kolejne edycje konkursu „Małe Diploma” dla zainteresowanych tematyką polityki globalnej uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Reaktywowała także, po kilku latach przerwy, działalność KN Polityki Lokalnej i Regionalnej. Pracowała również w sekcji naukowo-badawczej Studenckiego Zespołu Naukowego przy Polskim Towarzystwie Nauk Politycznych w Katowicach.

Najwięcej jednak wiąże Agnieszkę Kandzię z Kołem Naukowym Politologów, w którym pracowała w latach 2006–2009. – Choć może to brzmieć trywialnie, cenię sobie poznawanie ludzi – mówi doktorantka. Organizacja konferencji czy spotkań to nie tylko robienie czegoś dla innych studentów, ale i zysk dla samej siebie, bo masz szansę pobyć z zapraszaną osobą dłużej. Wyróżnieniem zaś było dla mnie przygotowywanie i prowadzenie spotkania z p.o. prezydenta Bronisławem Komorowskim w maju 2010 roku.

Doktorantka jest szczególnie dumna ze zorganizowania unikalnego cyklu spotkań „Człowiek – historia” z byłymi więźniami obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau – Henrykiem Mandelbaumem, Kazimierzem Piechowski i Kazimierzem Zającem. – Nauczyli mnie pokory wobec wszystkiego, co się dzieje i przyjmowania życia z o wiele większym dystansem i optymizmem. Bo skoro ludzie, którzy tyle przeżyli, potrafią przedłożyć uśmiech nad narzekanie, to ja tym bardziej powinnam. Szokiem była dla mnie siła, która od nich emanowała – wyznaje.

Zasłużyła się też jako współorganizatorka wydania pięciu tomów studenckich zeszytów naukowych „Szkice o Państwie i Polityce”. Wydawnictwo to, mające charakter konkursu na najlepsze artykuły, umożliwia studentom i doktorantom publikowanie wyników swoich badań. Jako asystent w Zakładzie Teorii Polityki Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego, Agnieszka Kandzia zajmuje się również zagadnieniami teorii i socjologii polityki. Tematykę dysertacji doktorskiej, realizowanej pod opieką prof. UŚ dr. hab. Sylwestra Wróbla, poświęciła jednak ruchowi republikańskiemu w Australii. Naukowa podróż na ten kontynent wzbudziła w niej zainteresowanie społecznością aborygenów i obecnie współpracuje z Towarzystwem Naukowym Australii, Nowej Zelandii i Oceanii.

Za swoje liczne sukcesy i wybitne osiągnięcia naukowe Agnieszka Kandzia została uhonorowana wyróżnieniem JM Rektora UŚ oraz otrzymała stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

Doktorantka obecnie współpracuje z, powstałym w sierpniu 2011 roku, portalem Pełnia Kultury, w którym publikuje artykuły, relacje i zapowiedzi wydarzeń kulturalnych, jakie odbywają w czternastu miastach Górnośląskiego Związku Metropolitarnego. Hobbystyczne zainteresowania Agnieszki to podróże, pływanie, fotografia, taniec towarzyski i prawa człowieka, szczególne miejsce zajmuje tu Tybet i Dalajlama XIV.

Autorzy: Tomasz Okraska
Fotografie: Zuzanna Wrona