Uczestnicy konferencji zorganizowanej przez Zakład Pedagogiki Ogólnej Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie
Jesienne spotkania na Śląsku Cieszyńskim poświęcone zagadnieniom edukacji międzykulturowej na stałe wpisały się w kalendarz konferencji naukowych, organizowanych przez Zakład Pedagogiki Ogólnej Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie

Edukacja międzykulturowa – dokonania, problemy, perspektywy

XVI ogólnopolską sesję naukową z udziałem gości zagranicznych (odbywającą się w Ustroniu, Cieszynie i Jaszowcu od 17 do 19 października 2011 roku) zorganizował Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ wraz z Wyższą Szkołą Pedagogiczną Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie oraz Stowarzyszeniem Wspierania Edukacji Międzykulturowej.

Spotkanie stanowiło kontynuację rozważań podjętych na poprzednich konferencjach. Tym razem głównym obszarem dyskusji uczyniono zagadnienia edukacji międzykulturowej – jej dokonań, aktualnych problemów oraz perspektyw.

Uroczystego otwarcia konferencji w Sali Sesyjnej Ratusza Miejskiego w Cieszynie do- -konali prof. zw. dr hab. Halina Rusek – dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ, oraz prof. zw. dr hab. Tadeusz Lewowicki – przewodniczący komitetu naukowego i organizacyjnego konferencji, który przypomniał uczestnikom ideę cyklicznych spotkań naukowych w Cieszynie, poświęconych problematyce edukacji wielo- i międzykulturowej, jak również nakreślił najważniejsze obszary tematyczne tegorocznej konferencji.

Sesja naukowa zgromadziła reprezentantów różnych dyscyplin humanistycznych (pedagogów, socjologów, teologów, etnologów), co umożliwiło zarówno przeprowadzenie wszechstronnej diagnozy zagadnień związanych z edukacją międzykulturową, jak również – ze względu na przyjętą formę obrad – rozmów i dyskusji dotyczących dokonań, problemów i perspektyw tejże edukacji. Swoją obecnością zaszczycili uczestników konferencji reprezentanci wielu ośrodków naukowych z całej Polski, m.in.: prof. zw. dr hab. Jerzy Nikitorowicz (Uniwersytet w Białymstoku), ks. prof. dr hab. Marian Nowak (KUL), prof. zw. dr hab. Wiktor Rabczuk (Pedagogium w Warszawie), prof. zw. dr hab. Andrzej Sadowski (Uniwersytet w Białymstoku), prof. dr hab. Jacek Kurzępa (SWPS), prof. zw. dr hab. Zenon Jasiński (Uniwersytet Opolski), prof. dr hab. Leszek Korporowicz (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Kazimierz Kossak- -Główczewski (UG), prof. dr hab. Marta Maria Urlińska (UMK), prof. dr hab. Krystyna Marta Błeszyńska (SGGW). Istotne znaczenie dla merytorycznego przebiegu spotkania miało także przygotowanie i wcześniejsze przekazanie uczestnikom publikacji przedkonferencyjnej [T. Lewowicki, E. Ogrodzka-Mazur, A. Szczurek-Boruta (red.): Edukacja międzykulturowa – dokonania, problemy, perspektywy. Cieszyn – Warszawa – Toruń 2011, Wydawnictwo Adam Marszałek].

Trzydniowe sympozjum przebiegało w ramach dziewięciu sesji problemowych: Szkoły i wspólnoty religijne – laboratoria międzykulturowości na pograniczach; Religia i religijność przestrzenią spotkania, komunikacji i dialogu; Problemy, wyzwania i szanse społeczności pogranicza; Edukacja międzykulturowa – obszar praktyki szkolnej; Zadania szkoły w zakresie edukacji regionalnej; Wyzwania i dokonania edukacyjne polskich szkół za granicą – historia i współczesność; Wymiar religijny międzykulturowości i edukacji międzykulturowej w społecznościach wielokulturowych; Wspólnota religijna – szansą czy ograniczeniem zaangażowania młodzieży w dialog i współpracę międzykulturową; Metodologiczne aspekty badań międzykul-turowych i pedagogiki międzykulturowej – dokonania, problemy, perspektywy.

Dzięki organizatorkom tegorocznego spotkania – dr Anieli Różańskiej, dr Urszuli Klajmon oraz dr Gabrieli Piechaczek-Ogierman, uczestnicy konferencji mogli – poza udziałem w merytorycznych obradach – obcować z kulturą wysoką, m.in. poprzez występy kwartetu smyczkowego, koncert światowej sławy harfistki – Ewy Jaślar, wieczór z poezją młodej poetki – Marty Różańskiej.

Październikowa konferencja była czasem ciekawych rozważań, inspirujących dyskusji oraz wyznaczania nowych celów w pracy naukowej w zakresie szerzenia wiedzy i postawy wielokulturowości.

Podsumowania trzech dni obrad dokonał prof. zw. dr hab. T. Lewowicki, który podkreślił zasadność organizowania spotkań naukowych i dalszych prac badawczych w obszarze edukacji wielo- i międzykulturowej. Profesor zamknął tegoroczną konferencję, zapraszając wszystkich uczestników do podjęcia dyskusji i wdrożenia pomysłów, które zostały zainicjowane podczas spotkania.

Autorzy: Alicja Hruzd , Magdalena Rozmus
Fotografie: Barbara Grabowska