Partnerzy Uniwersytetu Śląskiego

Uniwersytet Śląski tylko w ciągu ostatnich 5 lat podpisał 150 różnego rodzaju umów o współpracy. Najwięcej jest porozumień o ogólnym partnerstwie, obejmującym szeroki zakres wspólnych działań. Osobną grupę stanowią umowy skupione na pojedynczym zadaniu lub celu. Poniżej kilka wybranych przykładów współpracy z ostatnich kilku lat.

„Euro-Centrum” Park Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. został założony w roku 2007. Oferuje laboratoria i sprzęt badawczy, usługi szkoleniowe i doradcze, wspiera finansowo tworzenie firm technologicznych, ułatwia dostęp do wiedzy i wyników najnowszych badań z branży – a koncentruje się na rozwoju technologii energooszczędnych oraz poszanowaniu energii. Porozumienie o współpracy w sprawie wykorzystania dorobku naukowego, edukacyjnego oraz doświadczeń Uczelni i potencjału ekonomicznego, technicznego i kadrowego „Euro-Centrum” zostało podpisane w 2009 roku.

Kooperacja, mająca służyć rozwojowi regionu oraz realizacji misji i programów obydwu partnerów, polega m.in. na ustalaniu kierunków badań w Uniwersytecie Śląskim z zakresu nauk o Ziemi i nauk o materiałach, podejmowaniu wspólnych projektów stosowanych i wdrożeniowych, pracach nad doskonaleniem procesu kształcenia oraz organizacji praktyk i staży dla studentów UŚ w strukturach „Euro- Centrum”.

Porozumienie z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach, organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą podmioty prowadzące działalność gospodarczą, dotyczy nawiązania współpracy w obszarze edukacyjnym i badawczym. Podpisane zostało w 2010 roku, a realizowane jest poprzez prace nad internacjonalizacją działalności gospodarczej, transferem wiedzy i technologii do przedsiębiorstw, promocję idei przedsiębiorczości wśród studentów, wymianę doświadczeń oraz uzupełnianie wiedzy pracowników obu partnerskich instytucji. Przedstawiciele RIG prowadzą wykłady i szkolenia dla studentów UŚ, wspólnie realizowane są projekty edukacyjne i projekty w zakresie wspierania przedsiębiorczości akademickiej.

Zadaniem Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. jest wspieranie władz Samorządu Województwa Śląskiego w działaniach związanych z integracją Polski ze strukturami Unii Europejskiej oraz w realizacji zadań wynikających z przyjętych programów regionalnych. Priorytetowym celem podpisanego w 2010 roku porozumienia o współpracy w obszarze edukacyjnym i badawczym jest realizacja wspólnych projektów o zasięgu regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym, promocja wykorzystania wyników prac badawczych w przedsiębiorstwach, wymiana doświadczeń oraz uzupełnianie wiedzy pracowników obu partnerskich instytucji. Jednostką szczególnie zaangażowaną jest Biuro Karier, poprzez które organizowane są staże i praktyki studenckie oraz wydarzenia skierowane do środowiska akademickiego.

Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o. o. jest spółką uniwersytecką, działającą na rzecz stwarzania korzystnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości w obszarze wysokich technologii oraz transferu wiedzy z sektora naukowego do przemysłu. Celem porozumienia jest wykorzystanie wiedzy oraz potencjału naukowo-badawczego UŚ. W ramach współpracy Uczelnia udostępnia posiadane prawa własności intelektualnej do technologii stanowiących podstawę tworzenia firm akademickich na każdorazowo uzgadnianych warunkach.

Aktywna i efektywna współpraca Uniwersytetu Śląskiego z Głównym Instytutem Górnictwa trwa od lat. Tylko w latach 2008–2011 podpisanych zostało 7 umów, m.in. dotycząca realizacji przedsięwzięć związanych z wdrażaniem projektów wynalazczych. Zaplanowane działania obejmują: wspomaganie tworzenia środowiska sprzyjającego rozwojowi innowacyjności, współpracę z przedsiębiorcami w zakresie przygotowania projektów wynalazczych do wdrożeń oraz animowanie inicjatyw związanych z wdrażaniem innowacyjnych projektów wynalazczych powstałych w instytucjach partnerskich.

Dotychczas podejmowane formy współpracy wpisują się w najistotniejsze dla misji i roli Uniwersytetu Śląskiego cele: rozwój priorytetowych z punktu widzenia gospodarki dziedzin nauki, poszerzanie i doskonalenie oferty dydaktycznej oraz transfer własności intelektualnej do zainteresowanych ich wdrożeniem podmiotów biznesowych. W takich też kierunkach kształtują się koncepcje i plany przyszłych porozumień o współpracy, z obecnymi oraz nowymi partnerami.

Autorzy: Monika Zaręba