Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

 

NOWE KSIĄŻKI


Prace naukowe

BIBLIOTHECA: ALIA UNIVERSA. Mirosław Mižanovič: Prom. Zbiór opowiadań

HISTORIA. Dariusz Rolnik: Portret szlachty czasów stanisławowskich, epoki kryzysu, odrodzenia i upadku Rzeczypospolitej w pamiętnikach polskich. Wyd. 2.

FILOZOFIA. Sławomir Letkiewicz: Moralność dla wszystkich, czy dla każdego?

Jacek Surzyn: Rozważania nad statusem teologii. Analiza Prologu z Reportatio Parisiensis Jana Dunsa Szkota

LITERATUROZNAWSTWO. Zdzisław Marcinów: Bohater obok świata. O poezji i prozie Ireneusza Iredyńskiego

JĘZYKOZNAWSTWO. Irena Bajerowa: Kształtowanie się systemu polskiego języka literackiego XVIII wieku. Wyd. 2.

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Magdalena Szyndler: Folklor pieśniowy Zaolzia. Uwarunkowania, typologia i funkcje

FIZYKA. Adam Konefał: Udział fizyki jądrowej w rozwiązywaniu problemów współczesnej radioterapii

 

ZAPOWIEDZI


Prace naukowe

HISTORIA. Aleksandra Skrzypietz: Królewscy synowie – Jakub, Aleksander i Konstanty Sobiescy

LITERATUROZNAWSTWO. Dwadzieścia lat literatury polskiej 1989–2009. T. 1. Cz. 2. Red. Dariusz Nowacki, Krzysztof Uniłowski

Adam Dziadek: Obrazy i wiersze. Z zagadnień interpretacji sztuk w polskiej poezji współczesnej. Wyd. 2.

Agnieszka Nęcka: Cielesne o(d)słony. Dyskursy erotyczne w polskiej prozie po 1989 roku

JĘZYKOZNAWSTWO. Русский язык в польской аудитории. Т. 3. [Język rosyjski w polskiej szkole wyższej. T. 3]. Red. Anna Zych

Słowo i tekst. T. 3: Mentalność etniczna i kulturowa. Red. Piotr Czerwiński, Ewa Straś

Ireneusz Kida: Word order tendencies in Medieval English against the Indo-European background

PSYCHOLOGIA. Psychologiczne i interdyscyplinarne problemy w opiniodawstwie sądowym w sprawach cywilnych. Red. Jan M. Stanik

PEDAGOGIKA. „Chowanna” 2011, R. 54(68), T. 1 (36): Twórczość – ekspresja – aktywność artystyczna w rozwoju dzieci i młodzieży. Red. Katarzyna Krasoń

Grażyna Kempa: Kształcenie nauczycieli szkolnictwa ogólnokształcącego na Górnym Śląsku w latach 1865–1976

MATEMATYKA. Jerzy Mioduszewski: Wykłady z topologii. Zbiory spójne i kontinua. Wyd. 2.


Podręczniki i skrypty

FILOZOFIA. Neokantyzm badeński i marburski. Antologia tekstów. Red. Andrzej J. Noras, Tomasz Kubalica

KULTURA i JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. Czytaj po polsku. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. T. 8: Zofia Nałkowska: „Przy torze kolejowym”, Tadeusz Borowski: „Proszę Państwa do gazu”. Red. Romuald Cudak, Wioletta Hajduk-Gawron, Jolanta Tambor; oprac. Agnieszka Tambor