Nie tylko dla polityków

Studia politologiczne na Uniwersytecie Śląskim z roku na rok cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Wpływa na to z pewnością popularność tego kierunku w skali kraju, jego interdyscyplinarność, głęboko humanistyczny charakter oraz szerokie możliwość znalezienia atrakcyjnej pracy przez absolwentów. Kandydatów na studia do Katowic przyciąga jednak także wartościowa i bogata oferta dydaktyczno-naukowa śląskiego środowiska politologicznego, które proponuje studentom UŚ naukę na najwyższym poziomie, w ramach Instytutu osiągającego sukcesu w kraju i za granicą.

Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ ma bogatą, ponad trzydziestoletnią tradycję. Początki katowickiej politologii sięgają roku 1970, kiedy to utworzono Zakład Nauk Politycznych w ramach ówczesnego Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego. Ważnym wydarzeniem było uruchomienie w 1973 roku kierunku studiów: nauki polityczne. Dzięki temu politologia katowicka mogła stać się jednym z pierwszych ośrodków w kraju oferujących taki profil kształcenia akademickiego. Pierwsi absolwenci opuścili mury uczelni w latach 1976-1977. Dziś liczba absolwentów politologii naszej Alma Mater wyraża się już w tysiącach. Ważnym rokiem był rok 1975. Powstał wówczas Wydział Nauk Społecznych, a w jego strukturze - Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Pierwszym dyrektorem został doc. dr Janusz Kolczyński, później funkcję tę pełnili Profesorowie Adam Hrebenda, Jan Kantyka i Piotr Dobrowolski (do 2002 r.) Od czterech lat Instytutem kieruje prof. dr hab. Jan Iwanek. W 1990 Wydział Nauk Społecznych UŚ uzyskał pełnię praw akademickich w zakresie nauk o polityce. Początkowo w Instytucie działały cztery zakłady. Dziś jest ich dziesięć: dziennikarstwa, historii myśli społecznej i politycznej, komunikacji społecznej, najnowszej historii politycznej, polityki lokalnej i regionalnej, polityki społecznej, stosunków międzynarodowych, systemów politycznych państw Europy Środkowej i Wschodniej, systemów politycznych państw wysoko rozwiniętych, teorii polityki i systemów politycznych. INPiDz zatrudnia około 60 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 17 samodzielnych pracowników naukowych ze stopniami doktora habilitowanego i tytułami profesorskimi. Jakość kształcenia w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ jest systematycznie oceniana przez niezależne gremia. Obecnie INPiDz posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, a także akredytację Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej - organizacji pozarządowej grupującej uniwersytety zainteresowane zapewnieniem wysokiej jakości kształcenia. Jednoczesnym posiadaniem dwóch prestiżowych świadectw jakości mogą się pochwalić tylko nieliczne ośrodki politologiczne w kraju.

Studia politologiczne

W ciągu ponad trzydziestoletniej historii Instytut znacznie poszerzył swoją ofertę dydaktyczną. Poza proponowanymi od początku studiami magisterskimi w trybie stacjonarnym i zaocznym, od kilku lat prowadzone są studia licencjackie i magisterskie uzupełniające. Na kierunku politologia można kształcić się w ramach jednej z czterech specjalności: polityki społecznej, dziennikarskiej, europejskiej i samorządowej. Instytut prowadzi ponadto studia podyplomowe z zakresu dziennikarstwa, edukacji europejskiej, marketingu politycznego, zarządzania organizacją pozarządową w Unii Europejskiej oraz studia menadżerskie.

- Politologia jest nauką interdyscyplinarną, co znajduje odbicie w programie nauczania realizowanym w ramach Instytutu. Kształcąc, przekazujemy wiedzę z zakresu różnych nauk: historii, prawa, socjologii, ekonomii, filozofii, zarządzania, medioznawstwa. Studia na tym kierunku spełniają wszelkie wymogi stawiane humanistyce - nie tylko pozwalają zdobyć konkretną wiedzę merytoryczną, ale także rozszerzają horyzonty, rozwijają intelektualnie, uczą myślenia - mówi dr Bernard Grzonka, zastępca dyrektora Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ. -Takie podejście do nauczania jest dziś szczególnie cenne, pozwala bronić tradycyjnych wartości nauki, tożsamości humanistyki, która przecież opiera się na różnorodności - dodaje.

Studia politologiczne
Zdaniem dr. Bernarda Grzonki interdyscyplinarność kształcenia na kierunku politologia jest jednym z jego najważniejszych atutów, przyczynia się bowiem m.in. do zwiększenia możliwości absolwentów na rynku pracy. -Nasz absolwent jest przede wszystkim politologiem, ale także specjalistą w dziedzinie, do której przygotowała go wybrana specjalność. Dzięki temu staje się bardziej atrakcyjny z punktu widzenia pracodawcy, ma szerszą wiedzę - uważa dr Bernard Grzonka. Absolwenci politologii znajdują zatrudnienie w rozmaitych miejscach: urzędach, organizacjach pozarządowych, partiach politycznych, mediach, ośrodkach badania opinii publicznej, agencjach reklamowych i public relations, placówkach kulturalnych i oświatowych, instytucjach finansowych, prywatnych firmach, a także w strukturach Unii Europejskiej. - Szczególnie dużym zainteresowaniem wśród studentów politologii cieszy się specjalność europejska. Według szacunków Polskiej Akademii Nauk do roku 2010 będzie potrzebnych co najmniej 5000 specjalistów z zakresu legislacji europejskiej. Przed absolwentami politologii szeroko otwierają się więc drzwi do unijnej kariery. Dbamy o to, by osoba, która ukończy studia prowadzone w naszym Instytucie była wszechstronnie przygotowana do działalności zawodowej. Absolwent politologii posiada umiejętności analizowania i podejmowania decyzji politycznych, gromadzenia i weryfikowania informacji, potrafi także profesjonalnie badać procesy społeczne i polityczne, rozumie mechanizmy życia politycznego - przekonuje dr B. Grzonka.

Poziom studiów i szanse na atrakcyjną pracę po ich zakończeniu wysoko oceniają także studenci politologii. -Studiowałem już na kilku uczelniach i kierunkach, ale moim marzeniem zawsze była politologia. Gdy rozpocząłem naukę na Uniwersytecie Śląskim, wiedziałem, że to najlepszy z możliwych wyborów. Tutaj mogę w pełni realizować swoje zainteresowania. W moim przypadku studia na politologii nie ograniczają się do "zaliczania" zajęć wynikających z programu. Chcę robić znacznie więcej - działam w kołach naukowych, biorę udział w obozach dziennikarskich, redaguję gazetę uczelnianą, piszę artykuły naukowe do studenckich periodyków. To wszystko sprawia, że studia są dla mnie prawdziwą intelektualną przygodą - mówi Przemysław Ruta, student III roku politologii. - Gdy wybrałem politologię jako kierunek studiów, moi rodzice sądzili, że chcę zostać politykiem. Przestrzegali mnie przed tym wyborem, próbowali namówić na zmianę decyzji. Tłumaczyłem im wówczas, że studia politologiczne nie kształcą polityków, ale analityków życia politycznego. Ja swoją przyszłość wiążę z dziennikarstwem. Na politologii zdobywam wiedzę teoretyczną dotyczącą funkcjonowania mediów, mam także kontakt z czynnymi zawodowo dziennikarzami, pracownikami agencji public relations, wydawcami prasy. Dzięki temu poznaję media z wielu perspektyw, uczę się od fachowców - dodaje Przemek. W jego przekonaniu politologia na Uniwersytecie Śląskim daje młodym ludziom możliwość studiowania w prawdziwie naukowej atmosferze, zdobywania wiedzy od wykładowców, którzy są nie tylko mentorami, luminarzami nauki, ale także partnerami dla swoich słuchaczy. - Osoby prowadzące zajęcia w Instytucie Nauk Politycznych nie tworzą barier w kontaktach ze studentami, co zdarza się na innych wydziałach. To w przeważającej większości ludzie skorzy do pomocy, chętnie służący swoim autorytetem. W ubiegłym roku zwróciłem się do jednego z naukowców z prośbą o recenzję artykułu naukowego. Profesor napisał ją w ciągu kilku dni, udzielił mi wielu rad, zaproponował pomoc w przyszłości. To cenne i motywujące - uważa Przemek.

Studia politologiczne

Studenci politologii są jednymi z najaktywniejszych w młodym ruchu naukowym Uniwersytetu Śląskiego. W bieżącym roku wychowankowie Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa otrzymali aż 16 stypendiów Ministra Edukacji Narodowej na wybitne osiągnięcia naukowe. Studenci INPiDz zdobywali także laury w prestiżowych konkursach naukowych, m.in. plebiscycie "Primus Inter Pares" na najlepszego studenta Rzeczpospolitej organizowanym przez Zrzeszenie Studentów Polskich. Przy Instytucie działa aktywnie sześć kół naukowych: Studenckie Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych, Naukowe Koło Polityków Społecznych, Naukowe Koło Integracji Europejskiej, Międzywydziałowe Stowarzyszenie Dziennikarzy "Mosty", Studenckie Koło Naukowe Polityki Lokalnej i Regionalnej oraz Koło Naukowe Politologów. Od kilku lat studenci, we współpracy z opiekunami naukowymi, organizują wakacyjne obozy dziennikarskie, wydają własną gazetę internetową oraz zeszyty naukowe, wyjeżdżają na konferencje, także międzynarodowe.

Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ od wielu lat pracuje na swoją pozycję na rynku edukacyjnym, buduje wizerunek wiarygodnego i prestiżowego ośrodka nauki. Wizerunek ten jest wspólnym dziełem pracowników i studentów, którzy znakomicie wypełniają swoje obowiązki, osiągają rozmaite sukcesy, identyfikują się ze "swoim" Instytutem - miejscem osobiście ważnym i bliskim, integrującym społeczność politologów i młodych adeptów nauki wokół wspólnych, akademickich, humanistycznych wartości.

MICHAŁ KACZMARCZYK