Wizje społeczeństwa informacyjnego 2016

Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Społeczeństwa Informacyjnego (CRI),

logo
we współpracy z ALI Fraunhofer w Cottbus (Niemcy) organizuje w dniach 7-9 czerwca 2006 Międzynarodową Konferencję "Wizje społeczeństwa informacyjnego 2016". Obrady będą miały miejsce w auli im. K. Lepszego w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Współorganizatorami konferencji ze strony Uniwersytetu Śląskiego są Instytut Filozofii i Instytut Nauk o Kulturze.

Inne instytucje, które współorganizują konferencję to WSTI z Katowic, Europejska Akademia Badań nad Życiem, Integracją i Społeczeństwem Obywatelskim z Waidhofen (Austria), Instytut Oceny Skutków Techniki i Analizy Systemowej Karlsruhe (FZK/ITAS) z Niemiec. W obradach dotyczących różnych aspektów społeczeństwa informacyjnego wezmą udział naukowcy oraz studenci z Polski, Niemiec, Austrii i Czech. Patronat honorowy nad konferencją objęli m. in. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Michał Seweryński, Wojewoda Śląski dr Tomasz Pietrzykowski, Prezydent Miasta Katowic Piotr Uszok oraz JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek.

U podstaw założeń programowych konferencji leżą między innymi: Program "Informationsgesellschaft Deutschland 2006" oraz Program UE "i2010; eAccessbility". Przedmiotem dyskusji w trakcie konferencji będą zarówno techniczne, jak i społeczne oraz kulturowe aspekty rozwoju społeczeństwa informacyjnego w perspektywie oczekiwanych i przewidywanych zmian w najbliższych dziesięciu latach. Wzajemna wymiana doświadczeń i wiedzy uczestników konferencji z Niemiec, Polski, Czech, Słowacji i Austrii pozwolić powinna również na wskazanie specyfiki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w poszczególnych krajach.

Określenie kierunków przyszłego rozwoju uwzględniać powinno nie tylko oczekiwane rezultaty i efekty, lecz również przeszkody i trudności, jakie mogą się w tym względzie w przyszłości pojawić i utrudnić osiągnięcie generalnych celów (zrównoważonego rozwoju, dobrobytu, konkurencyjności i in.). Dyskusja o kierunkach i perspektywach rozwoju społeczeństwa informacyjnego zmierzać też będzie do wskazania kierunków przemian w dziedzinie techniki, jak i w obszarach ich różnych zastosowań, szczególnie w kształceniu, gospodarce i polityce. Efektem konferencji powinno stać się też wypracowanie postulatów dotyczących zmian w dziedzinie funkcjonowania i organizacji różnych instytucji życia społecznego, przede wszystkim w dziedzinie kształcenia (zmiany programów nauczania, nowe treści i sposoby nauczania) oraz w obszarze aktywności społecznej, politycznej i kulturowej obywateli.

Obok przedstawicieli odpowiednich dziedzin nauki w konferencji wezmą też udział studenci różnych kierunków z Polski i Niemiec. Konferencja przewidziana jest jako jedna z ważnych aktywności kończących rok polsko-niemiecki.

ANNA MAJ

Autorzy: Anna Maj