Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego - Czerwiec 2006

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

BIBLIOTHECA: ALIA UNIVERSA. Leonard N e u g e r: Ćwiczenia z wrażliwości. Duże i małe szkice literackie, nota bibliograficzna, 15 zł

SOCJOLOGIA. Dynamika śląskiej tożsamości. Red. Janusz J a n e c z e k, Marek S. S z c z e p a ń s k i, bibliogr., noty o autorach, wklejka, fot., tab., rys., 25 zł

LITERATUROZNAWSTWO. Stefan S z y m u t k o: Przeciw marzeniu? Jedenaście przykładów, ośmioro pisarzy, indeks, summ., rés., 18 zł

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

HISTORIA. Piśmiennictwo Czech i Polski w średniowieczu i we wczesnej epoce nowożytnej Red. Antoni B a r c i a k, Wojciech I w a ń c z a k

FILOZOFIA. Pytania i perspektywy transcendentalizmu w dwusetną rocznicę śmierci Immanuela Kanta. Red. Andrzej N o r a s

POLITOLOGIA. Środki masowego komunikowania a społeczeństwo. Red. Marian G i e r u l a, współpr. Mirosława W i e l o p o l s k a-S z y m u r a

Marek J a c h i m o w s k i: Regiony periodycznej komunikacji medialnej. Studium prasoznawczo-politologiczne o demokratyzacji komunikacji medialnej

LITERATUROZNAWSTWO. Mariola J a r c z y k: "Papirowe materie" Piotra Kochlewskiego. O działalności pisarskiej sekretarza Radziwiłłów birżańskich w pierwszej połowie XVII wieku

Ewa J a s k ó ł o w a: "Kto to był?". Żona Lota w poezji XX wieku, czyli rozbijanie stereotypu

Teresa W i l k o ń: "Nimfy oko błękitne". Neapol w poezji polskiej XIX i XX wieku

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Beata Ż o ł ę d o w s k a: Wizerunek biblioteki publicznej

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Polska muzyka religijna - między epokami i kulturami Red. Krystyna T u r e k, Bogumiła M i k a

Teatr - media - kultura. Red. Ewa W ą c h o c k a, Dorota F o x

PEDAGOGIKA. "Chowanna". R. XLIX (LXII), T. 1 (26): Współczesny nauczyciel w koncepcjach pedeutologicznych i praktyce edukacyjnej. Red. Dorota E k i e r t-O l d r o y d

Podręczniki i skrypty

LITERATUROZNAWSTWO. Joanna D e m b i ń s k a-P a w e l e c: Villanella. Od Anonima do Barańczaka. Kolekcja form poetyckich

PSYCHOLOGIA. Z badań nad zdrowiem psychicznym uczniów - wstęp do działań profilaktycznych szkoły. Red. Maria J o h n-B o r y s, Zofia D o ł ę g a

NAUKI o ZIEMI. Jerzy R u n g e: Metody badań w geografii społeczno ekonomicznej - elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze