Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego - Styczeń 2006

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

FILOZOFIA. Folia Philosophica. T. 23. Red. Józef B a ń k a, streszcz., summ., Zsfg, 15 zł

POLITOLOGIA. "Studia Politicae Universitatis Silesiensis". T. 1. Red. Jan I w a n e k, Mieczysław S t o l a r c z y k przy współpr. Olgi S z u r y-O l e s i ń s k i e j, bibliogr., tab., streszcz., summ., Zsfg, 38 zł

Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej. Ustrój, organy władzy, partie polityczne. Wyd. 2. rozszerz. Red. Marek B a r a ń s k i przy współpr. Elżbiety P i o s k o w i k, tab., wklejka, 58 zł

LITERATUROZNAWSTWO. Skala mikro w badaniach literackich. Red. Aleksander N a w a r e c k i, Monika B o g d a n o w s k a, summ., rés, 15 zł

JĘZYKOZNAWSTWO. "Neophilologica". T. 17. Red. Wiesław B a n y ś

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Antropologia kultury - antropologia literatury. Red. Ewa K o s o w s k a przy współudz. Eugeniusza J a w o r s k i e g o, noty afiliacyjne, indeks, summ., rez., 18 zł

PSYCHOLOGIA. Krystyna D o k t o r o w i c z: Europejski model społeczeństwa informacyjnego. Polityczna strategia Unii Europejskiej w kontekście globalnych problemów wieku informacji, bibliogr., indeks, summ., rés., 40 zł

Piotr M a m e t: Język w służbie menedżerów - deklaracja misji przedsiębiorstwa, bibliogr., aneks, schem., tab., summ., rez., 38 zł

PEDAGOGIKA. "Chowanna". T. 2 (25): Między przeszłością a przyszłością edukacji dorosłych. Red. Agnieszka S t o p i ń s k a-P a j ą k

Danuta R a ś: O poprawie winowajców w więzieniach i zakładach dla nieletnich. Propozycje prawników, lekarzy, działaczy społecznych i pedagogów oraz rozwój więziennictwa do połowy XX wieku, bibliogr., indeks, aneks, schem., summ., Zsfg, 35 zł

NAUKI o ZIEMI. "Geographia. Studia et Dissertationes". T. 27. Red. Tadeusz S z c z y p e k, bibliogr., tab., rys., fot., summ., rez., 32 zł

"Kras i Speleologia". T. 11 (XX). Red. Marian P u l i n a, tab., rys., fot., streszcz., summ., rés., 30 zł

Jan T k o c z: Empiryczna charakterystyka ludności wsi zurbanizowanej województwa śląskiego w 2000 roku, bibliogr., aneks, tab., summ., Zsfg, 11 zł

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

HISTORIA. Wieki stare i nowe. T. 4. Red. Maria W. W a n a t o w i c z, Idzi P a n i c

Edward D ł u g a j c z y k: Polska konspiracja wojskowa na Śląsku Cieszyńskim w latach 1919-1920

SOCJOLOGIA. Bezradność. Interdyscyplinarne studium zjawiska w kontekście zmiany społecznej i edukacyjnej. Red. Zenon G a j d z i c a, Marek R e m b i e r z

LITERATUROZNAWSTWO
III Spotkanie Słowacystów Polskich. X lat Republiki Słowackiej w perspektywie polskich słowacystów. Red. Lucyna S p y r k a

The Margins of Europe Cultural & Linguistics Identities. Red. Ewa B o r k o w s k a

Wykłady lozańskie Adama Mickiewicza. Red. Aleksander N a w a r e c k i, Beata M y t y c h-F o r a j t e r

Ewa J u r c z y k: Die Frau auf der Suche nach eine neuen Identität. Zur Frauenfigur im dramatischen Schaffen von Johanna Franul von Weissenthurn und Charlotte Brich-Pfeiffer

Jan J a k ó b c z y k: Szachy literackie? Rzecz o twórczości Karola Irzykowskiego

Anna K u c z: Dyskurs z Filozofią w "Consolatio Philosophiae" Boecjusza

Magdalena Z d r a d a-C o k: Les figures de (Anti)Narcisse dans l’oeuvre de Marguerite Yourcenar

JĘZYKOZNAWSTWO. Czas i konwersacja. Przeszłość i teraźniejszość. Red. Małgorzata K i t a, Jan G r z e n i a

Ewa B i ł a s-P l e s z a k: Lingwistyczne aspekty związków intersemiotycznych

PRAWO. Z dziejów prawa. Cz. 7. Red. Adam L i t y ń s k i, Marian M i k o ł a j c z y k, Wojciech O r g a n i ś c i a k

PSYCHOLOGIA. Kapitał ludzki w dobie integracji i globalizacji. Red. Barbara K o ż u s z n i k

Joanna B i e l s k a: Between Psychology and Foreign Language Learning

ZARZĄDZANIE i TECHNOLOGIE INFORMACYJNE. "Zarządzanie i Technologie Informacyjne". T. 2: Metody sztucznej inteligencji w zarządzaniu i sterowaniu. Red. Joanna J ó z e f o w s k a

MATEMATYKA. "Annales Mathematicae Silesianae". T. 19. Editorial Board

NAUKI o ZIEMI. Barbara T o k a r s k a-G u z i k: The establishment and spread of alien plantspecies (kenophytes) in the flora of Poland

Podręczniki i skrypty

PEDAGOGIKA. Ewa J a r o s z: Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego. Wyd. 6.

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Bez przypisówKronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Zobacz stronę wydania...