Jubileusz Profesora Czesława Głombika

15 grudnia br. w sali Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego odbyła się uroczystość jubileuszowa prof. zw. dr. hab. Czesława Głombika. Jubileusz 70. rocznicy urodzin Profesora połączony został z wręczeniem dostojnemu Jubilatowi Księgi Pamiątkowej będącej darem od Jego przyjaciół i wyrazem hołdu składanego Mu przez Jego uczniów.

Profesor Czesław Głombik, związany z Uniwersytetem Śląskim niemal od początku, jest wielkiej klasy uczonym, wybitnym historykiem filozofii, znawcą filozofii polskiej, słowackiej i czeskiej. Jednocześnie niezwykle ważnym rysem Jego pracy uniwersyteckiej jest działalność dydaktyczna wyrażająca się przede wszystkim w życzliwej i otwartej współpracy z młodymi ludźmi - studentami i pracownikami naukowymi. To dzięki Profesora inspiracjom intelektualnym, Jego niestrudzonej energii organizacyjnej i dydaktycznej, której dobroczynnych skutków tak wiele osób doświadczyło, akademicki krąg Profesora jest godny pozazdroszczenia.

Jubilat z ikoną Salomona
Jubilat z ikoną Salomona

Ta postawa Jubilata, jako prawdziwego Profesora Uniwersytetu, uczonego otwartego na świat i ludzi, zaowocowała nawiązaniem kontaków z naszymi południowymi sąsiadami. Jest więc Profesor głównym sprawcą i moderatorem filozoficznych kontaktów polsko-czeskich i polsko-słowackich, co zostało uhonorowane tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu (Czechy).

W uroczystości jubileuszu Profesora Czesława Głombika wzięli udział przedstawiciele władz Uniwersytetu Śląskiego, w imieniu JM Rektora UŚ - prof. dr hab. Wiesław Banyś, Prorektor ds. Nauki i Informatyzacji, a także prof. UŚ dr hab. Barbara Kożusznik, Prorektor ds. Współpracy i Promocji, prof. UŚ dr hab. Anna Łabno, Prorektor ds. Kształcenia oraz prof. dr hab. Jerzy Zioło, Prorektor ds. Finansów i Rozwoju. Obecni byli przedstawiciele władz dziekańskich Wydziału Nauk Społecznych z dziekanem prof. UŚ dr. hab. Bogdanem Łomińskim na czele oraz pracownicy, studenci i doktoranci Wydziału.

Od lewej: Profesor Janusz Sztumski, żona Profesora Krystyna Głombik, Profesor Czesław Głombik
Od lewej: Profesor Janusz Sztumski, żona Profesora
Krystyna Głombik, Profesor Czesław Głombik

Licznie przybyli także goście z kraju i z zagranicy - reprezentujący ośrodki akademickie, z którymi Jubilat współpracował przez wiele lat, a w szczególności z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu w Białymstoku oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Na ręce Jubilata wpłynęły ponadto życzenia od niemogących zaszczycić swoją obecnością profesorów z Uniwersytetu Masaryka w Brnie i Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu (Czechy). Z Polski napłynęły życzenia m.in. od prof. Jana Woleńskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Leona Gumańskiego, redaktora naczelnego kwartalnika "Ruch Filozoficzny", prof. Andrzeja Papuzińskiego, dziekana Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Od lewej: Profesor Janusz Sztumski, Profesor Józef Bańka, Profesor Czesław Głombik
Od lewej: Profesor Janusz Sztumski, Profesor Józef
Bańka, Profesor Czesław Głombik

Uroczystość rozpoczęła się od odczytania przez prorektora prof. Wiesława Banysia listu gratulacyjnego od JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. dr. hab. Janusza Janeczka. Prof. Banyś do życzeń od JM Rektora dołączył własne wyrazy szacunku i uznania. Następnie głos zabrał prof. František Mihina, rektor Uniwersytetu w Prešowie (Słowacja). Prof. Mihina - z wykształcenia filozof - podziękował dostojnemu Jubilatowi za otwartość i współpracę, która przyczyniła się do rozwoju filozofii na Słowacji. Dziekan WNS prof. Bogdan Łomiński dziękował Jubilatowi za jego zaangażowanie oraz pracę dla Wydziału. Swój szacunek i życzenia przekazali Jubilatowi również przedstawiciele władz poszczególnych Instytutów Wydziału. Prof. Jan B. Lašek z Uniwersytetu Karola w Pradze wręczył Jubilatowi medal 650-lecia Uniwersytetu Karola, a prof. Jerzy Kopania z Uniwersytetu w Białymstoku ikonę przedstawiającą Salomona, uchodzącego za patrona filozofów. Głos zabrali ponadto prof. Włodzimierz Tyburski i prof. Marek Szulakiewicz z UMK w Toruniu, prof. Stefan Symotiuk z UMCS w Lublinie, prof. Jan Ślężyński z Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, a także dyrektor Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego dr hab. Adam Dziadek.

Foto: Agnieszka Sikora

Jubileusz był również okazją do osobistych wspomnień. W tej części jako pierwszy głos zabrał dyrektor Instytutu Filozofii prof. dr hab. Andrzej Kiepas. Następnie - wieloletni dyrektor Instytutu Filozofii oraz dziekan WNS - prof. zw. dr hab. Józef Bańka przypomniał swoją długoletnią współpracy z Jubilatem, przy czym podkreślił też zasadnicze różnice w rozumieniu filozofii, jakie występują między nim a Profesorem Głombikiem. Prof. dr hab. Janusz Sztumski wspominał z kolei o swoich studiach filozoficznych, które odbywał jako starszy kolega Jubilata, a później o swoich zabiegach i wysiłkach, które doprowadziły w efekcie do szczęśliwego końca i Profesor Głombik związał się z naszym Uniwersytetem.

Ważnym punktem uroczystości było wręczenie przez prof. UŚ dr hab. Barbarę Szotek księgi pamiątkowej Jubilatowi, ofiarowanej mu w darze przez grono Jego Przyjaciół, współpracowników i uczniów. Księga została zatytułowana Filozofia i czas przeszły, a wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Profesor Barbara Szotek wręczyła Jubilatowi księgę pamiątkową
Profesor Barbara Szotek wręczyła Jubilatowi
księgę pamiątkową

Jako ostatni z mówców głos zabrał szanowny Jubilat. Podziękował wszystkim za uczestnictwo w uroczystości jubileuszowej, a w dalszej części swojego wystąpienia odniósł się do tego, co - jak stwierdził - sam najbardziej ceni w instytucji uniwersytetu, a mianowicie do "profesorskości", czyli prawdziwie uniwersyteckiej profesorskiej osobowości. Jubilat życzył Uniwersytetowi Śląskiemu jak najwięcej profesorów, których cechuje właśnie owa "profesorskość".

Na zakończenie jubileuszu była okazja do osobistych życzeń i prywatnych rozmów, które trwały jeszcze długo w tym uroczystym dniu i zapewne będą jeszcze wielokrotnie podejmowane i kontynuowane.

Prof. dr hab. ANDRZEJ NORAS

Autorzy: prof. dr hab. Andrzej Noras, Foto: Agnieszka Sikora
Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Bez przypisówKronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Zobacz stronę wydania...