Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego - Styczeń 2005

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

HISTORIA.

Średniowiecze polskie i powszechne. T. 3. Red. Idzi P a n i c, Jerzy S p e r k a, mapy, fot., summ., Zsfg., 36 zł

FILOZOFIA.

Wartości i ich funkcje w kształtowaniu cywilizacji globalnej. Red. Józef B a ń k a, współpr. Sonia B u k o w s k a, streszcz., summ., Zsfg., schem., 27 zł

JĘZYKOZNAWSTWO.

Elżbieta R u d n i c k a - F i r a: Antroponimia Krakowa od XVI do XVIII wielu. Proces kształtowania się nazwiska, słownik, bibliogr., wykaz skrótów, summ., Zsfg., 65 zł

LITERATUROZNAWSTWO.

Od oświecenia ku romantyzmowi i dalej... Autorzy - dzieła - czytelnicy. Red. Marek P i e c h o t a, Janusz R y b a, indeks, summ., Zsfg., 27 zł

Staropolskie teksty i konteksty. T. 5. Red. Jan M a l i c k i, Teresa B a n a s i o w a, indeks, summ. rés., 17 zł

Wielkie tematy literatury amerykańskiej. T. 2: "Granica", pogranicze, Zachód. Red. Teresa P y z i k, współpr. Krzysztof K o w a l c z y k -T w a r o w s k i, summ., rés., 27 zł

Magdalena B ą k: Mickiewicz jako erudyta (w okresie wileńsko-kowieńskim i rosyjskim), indeks, summ., rez., 20 zł

Krystyna Kłosińska: Fantazmaty. Grabiński - Prus - Zapolska, indeks, summ., rés., 17 zł

NAUKI o ZIEMI

Środowisko hydrogeochemiczne karbonu produktywnego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Red. Andrzej R ó ż k o w s k i, bibliogr., rys., tab., mapy, summ., Zsfg, 65 zł

INFORMACJA NAUKOWO-TECHNICZNA.

Piotr P o r w i k: Przekształcenia ortogonalne dla ekstrahowania cech widma danych binarnych, bibliogr., rys., tab., summ., Zsfg., 16 zł

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

LITERATUROZNAWSTWO.

Granica w literaturze. Tekst - świat - egzystencja. Red. Stefan Z a b i e r o w s k i, współpr. Leszek Z w i e r z y ń s k i

BIBLIOTEKOZNAWSTWO.

Krystyna H e s k a - K w a ś n i e w i c z: "Taki to mroczny czas". Losy pisarzy śląskich w okresie wojny i okupacji hitlerowskiej

PSYCHOLOGIA.

Zachowanie się w sytuacji ryzyka. Red. Ryszard S t u d e n s k i

Ryszard S t u d e n s k i: Ryzyko i ryzykowanie

PEDAGOGIKA.

Edukacja kulturalna - wybrane obszary. Red. Katarzyna O l b r y c h t

Krzysztof M a l i s z e w s k i: Teoria wychowania moralnego w pedagogice kultury II Rze-czypospolitej

MATEMATYKA.

"Annales Mathematicae Silesianae". T. 18. Kom. red.
Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...