Kronika Uniwersytecka - Styczeń 2005

Nagroda Premiera dla Profesora Andrzeja Lasoty

18 listopada prof. zw. dr hab. Andrzej Lasota, pracownik Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego, odebrał z rąk Premiera Marka Belki Nagrodę Prezesa Rady Ministrów w kategorii: za wybitny dorobek naukowy. Tegoroczne nagrody za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową i naukowo-techniczną zostały przyznane już po raz jedenasty. Przyznano: 27 nagród za rozprawy doktorskie, 11 za habilitacyjne, 3 nagrody za wybitne osiągnięcie naukowe, 8 za wybitny dorobek naukowy oraz 5 za wybitne krajowe osiągnięcie naukowo-techniczne.

Nominacja do Paszportu

Magdalena Piekorz, absolwentka Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego, została nominowana do Paszportów "Polityki" za film Pręgi. Wśród laureatów tej prestiżowej nagrody znaleźli się już absolwenci UŚ: Wojciech Kuczok (2004), Andrzej Jakimowski (2004) i Jolanta Ptaszyńska (1995). Magdalena Piekorz otrzymała już w tym roku Złote Lwy - główną nagrodę na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Targi Pracy na Uniwersytecie Śląskim

Biuro Promocji i Karier Uniwersytetu Śląskiego było organizatorem Targów Pracy, które odbywały się 24 i 25 listopada 2004 r. w ramach projektu "Uniwersytet Szans" adresowanego do studentów i absolwentów śląskiego środowiska akademickiego. Gośćmi targów byli pracodawcy, którzy zaprezentowali m.in. oferty praktyk i staży oraz przedstawili sylwetki poszukiwanych przez siebie pracowników. Pierwszego dnia odbyły się prezentacje firm, programów stażowych i praktyk, ścieżek kariery, wymagań rekrutacyjnych oraz ofert pracy. Drugi dzień poświęcony był praktykom, stażom i pracy za granicą oraz przeglądowi programów Work & Travel, Au Pair, Intership Training, Camp America. Pracownicy Powiatowego Urząd Pracy w Katowicach przeprowadzili szkolenia: ABC studenta na rynku pracy oraz Zasady i możliwości pozyskania środków z funduszu pracy na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Zainteresowani mogli spotkać się również z przedstawicielami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wziąć udział w szkoleniu motywacyjnym Masz jedno życie - zrób z niego arcydzieło prowadzonym przez Fryderyka Karzełka z firmy Chairos. Projekt "Uniwersytet szans", przygotowany przez Biuro Promocji i Karier, został nagrodzony grantem Ministerstwa Gospodarki i Pracy na rozwój działalności Akademickich Biur Karier w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów Pierwsza praca.

Nagrodzona praca magisterska

Józef Szendera - absolwent Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego otrzymał jedną z dwóch drugich nagród konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu finansów: Dobry start, adresowanego do studentów śląskich uczelni ekonomicznych. Nagrodzona praca magisterska dotyczy pracowniczych programów emerytalnych jako pozapłacowego instrumentu wynagradzania pracowników, napisana została pod kierunkiem dr Marii Gruz, pracownika Zakładu Ekonomii Stosowanej Szkoły Zarządzania. W tegorocznej III edycji konkursu nie przyznano pierwszej nagrody. Drugą równorzędną przyznano Michałowi Chlebowskiemu, absolwentowi Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach. Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody pieniężne oraz możliwość odbycia stażu w Górnośląskim Funduszu Restrukturyzacyjnym SA w Katowicach. Organizatorem konkursu była firma faktoringowa Eurofaktor SA.

Tydzień Kultury Rosyjskiej

Studenckie Koło Integracji Międzynarodowej Kolegium Języka Biznesu Uniwersytetu Śląskiego wspólnie z Radą Samorządu Studenckiego KJB, Stowarzyszeniem Inicjatyw Wydawniczych, Stowarzyszeniem AFISH, Naukowym Kołem Filmoznawców UŚ było organizatorem Tygodnia Kultury Rosyjskiej, który trwał od 23 do 29 listopada. W ramach Tygodnia odbyły się pokazy filmowe, impreza studencka oraz koncert - spotkanie z rosyjską poezją śpiewaną.

35 lat Studenckiego Studia Radiowego Egida

Spotkanie z okazji 35-lecia radia Egida odbyło się 20 listopada w siedzibie rozgłośni na osiedlu akademickim UŚ w Katowicach-Ligocie. W jubileuszu wzięli udział byli i obecni pracownicy radia, słuchacze, władze uczelni oraz zaproszeni goście i przyjaciele. Obecny był pierwszy redaktor naczelny Egidy Franciszek Procek. W ramach świętowania jubileuszu wyświetlono film dokumentujący działalność studenckiej rozgłośni oraz rozdano honorowe legitymacje. Prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz, Prorektor ds. Kształcenia UŚ odczytał okolicznościowy list gratulacyjny. Uczestnicy spotkania mogli zobaczyć historyczne filmy z dotychczasowych jubileuszy radia Egida oraz przejrzeć jego Kronikę.

Studenckie Studio Radiowe rozpoczęło swoją działalność 21 listopada 1969 roku jako jedna z agend kulturalnych Uniwersytetu Śląskiego. Od początku siedzibę swoją miało w Domu Studenta 1 w Katowicach-Ligocie, swoim zasięgiem obejmując kolejne domy akademickie osiedla. Pracownicy radia za swoją misję uważają tworzenie programu konsolidującego środowiska akademickie oraz intensyfikującego życie studentów. W ramówce znajdują się zarówno propozycje muzyczne jak i programy autorskie oraz publicystyczno-informacyjne. Obecną siedzibę radia stanowią: sala audytoryjna, studio nagraniowe, muzeum, liczne materiały archiwalne, a także "korytarz" będący miejscem licznych dysput o życiu, kulturze, literaturze, sztuce, muzyce, kinie i teatrze. Nazwa "Egida" wyłoniona została w drodze konkursu ogłoszonego przez twórców radia wraz z jego powstaniem.

Manifestacja poparcia dla przemian demokratycznych na Ukrainie

25 listopada przed budynkiem Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się organizowana przez studentów UŚ manifestacja poparcia dla przemian demokratycznych na Ukrainie. Około pół tysiąca studentów w barwach pomarańczowych przeszło sprzed Rektoratu na katowicki rynek, gdzie wygłoszony został apel poparcia dla ukraińskiej demokracji.

Profesorowie mianowani

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej postanowieniem z 16 listopada 2004 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych Pani dr hab. Danucie Ostaszewskiej, Kierownikowi Zakładu Historii Języka Polskiego, oraz Panu dr. hab. Aleksandrowi Nawareckiemu, Kierownikowi Zakładu Teorii Literatury na Wydziale Filologicznym UŚ.

Odnawiamy paulińskie inkunabuły

29 listopada w Rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach podpisane zostało porozumienie pomiędzy JM Rektorem Uniwersytetu Śląskiego prof. dr. hab. Januszem Janeczkiem a o. prof. PAT dr. hab. Andrzejem Napiórkowskim, Przeorem Klasztoru OO. Paulinów na Skałce w Krakowie. Porozumienie dotyczy wykonania przez Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Wydziału Filologicznego UŚ pełnej konserwacji wybranego zabytkowego materiału bibliotecznego będącego własnością klasztoru. W spotkaniu obok JM Rektora UŚ i o. Przeora Klasztoru wzięli udział: o. mgr lic. Robert Jasiulewicz - I Podprzeor Klasztoru, prof. dr hab. Wiesław Banyś - Prorektor ds. Nauki, Współpracy i Promocji Uniwersytetu oraz prof. dr hab. Leonard Ogierman z Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŚ.

Sofja Kovalevskaja Award 2004 dla dr. Michała Czakona

Dr Michał Czakon, pracownik Zakładu Teorii Pola i Cząstek Elementarnych Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego otrzymał prestiżową nagrodę Sofja Kovalevskaja Award 2004 przyznawaną przez Fundację im. Alexandra von Humboldta, a sponsorowaną przez Niemieckie Ministerstwo Nauki i Edukacji. Nagroda będzie przeznaczona przede wszystkim na stworzenie i zorganizowanie prac grupy badawczej na Uniwersytecie w Wuerzburgu. Badania będą trwały do 2007 roku. Celem nagrody Fundacji im. Alexandra von Humboldta jest wsparcie wybitnych młodych naukowców z zagranicy. Dzięki przyznanym środkom finansowym oni mogą skoncentrować się na innowacyjności badań prowadzonych w tworzonych przez siebie zespołach. Badania prowadzone są na uniwersytetach i w innych instytucjach badawczych w Niemczech.

Nagroda dla Chóru Instytutu Muzyki Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie

Chór Instytutu Muzyki Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie pod dyrekcją Aleksandry Zeman zdobył III nagrodę w kategorii chórów akademickich VII Łódzkiego Festiwalu Chóralnego Cantio Lodziensis, który odbywał się 20 i 21 listopada w Łodzi. Nagrodę Specjalną za najlepsze wykonanie utworu współczesnego kompozytora łódzkiego oraz I nagrodę w kategorii chóry akademickie otrzymał Chór Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach pod dyrekcją Aleksandry Paszek-Trefon. Ogółem w Festiwalu wzięły udział 32 zespoły, z których 1/3 występowała w kategorii chórów akademickich. Jak powiedział po zakończeniu festiwalu Przewodniczący Rady Artystycznej Przemysław Hachorkiewicz, chór cieszyński był jednym z czterech, które pozostawiły najlepsze wrażenie i o których najwięcej mówiło się podczas konkursu. Festiwal zorganizowany został przez Łódzki Dom Kultury, łódzki oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr oraz Akademię Muzyczną im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi. Pracom jury przewodniczył prof. Józef Świder z Akademii Muzycznej w Katowicach.

Daniel Rostecki laureatem konkursu Prezydenta RP

Daniel Rostecki, absolwent Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego został laureatem trzeciej edycji konkursu Prezydenta RP na najlepszy dyplom ukończenia studiów w zakresie sztuk pięknych i sztuk projektowych. Komisja z Andrzejem Wajdą i Ireną Huml w składzie nagrodziła pięć tegorocznych prac z prawie 100 zgłoszonych do konkursu. Praca Daniela Rosteckiego: Metafizyka stołu została wykonana pod opieką prof. Jerzego Fobera, kierującego Katedrą Rzeźby na Wydziale Artystycznym UŚ. Metafizyka stołu to instalacja rzeźbiarska składająca się z dwóch krzeseł wykonanych w surowym drewnie oraz postaci człowieka z żywicy epoksydowej. Artysta przywołuje stół poprzez jego nieobecność. Brak rzeczy zwraca uwagę na jej kontekst, który dopełnia określenia istoty przedmiotu i ukazuje czym potencjalnie może być dany przedmiot.

Sławomir Gruszka przewodniczącym Samorządu Studenckiego UŚ

Nowym Przewodniczącym Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego został Sławomir Gruszka, student V roku politologii na Wydziale Nauk Społecznych UŚ. Na wiceprzewodniczącą Rady wybrano Joannę Piątek, studentkę III roku psychologii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ. Wybory odbyły się 7 grudnia. Pozostały skład zarządu:

Przewodnicząca Komisji Dydaktycznej: Aleksandra Klimek
Przewodniczący Komisji Prawnej: Łukasz Ziębiński
Przewodnicząca Komisji ds. Współpracy z Zagranicą: Leila Si Djilani
Przewodniczący Komisji ds. Kultury i Kontaktów Międzyuczelnianych: Damian Sopala

Infułat ks. profesor Remigiusz Sobański

Ks. prof. zw. dr hab. Remigiusz Sobański, Kierownik Zakładu Prawa Kanonicznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego otrzymał tytuł honorowy protonotariusza apostolskiego, czyli infułata. Ks. prof. Sobański jest wybitnym prawnikiem kanonistą, przewodniczącym katowickiego Sądu Metropolitalnego, członkiem Kościelnej Komisji Konkordatowej. Jest obecnie jednym z dwóch księży archidiecezji katowickiej wyróżnionych tą godnością.

Pręgi nagrodzone Syreną Warszawską

Film Pręgi w reżyserii Magdaleny Piekorz, absolwentki Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego UŚ, otrzymał kolejne wyróżnienie, jakim jest nagroda Klubu Krytyki Filmowej Stowarzyszenia Dziennikarzy RP - Syrena Warszawska dla najlepszego filmu roku. Film zdobył już Złote Lwy - główną nagrodę 29. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych i jest polskim kandydatem do nagrody Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny.

Nagrodzona praca magisterska

W zakończonym ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę magisterską dotyczącą problematyki osób niepełnosprawnych "Otwarte Drzwi" ogłoszonym przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej oraz PFRON III miejsce zajęła Justyna Oleksiewicz, absolwentka Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego. Nagrodzona praca Wykorzystanie i rola artykułów spożywczych, przedmiotów codziennego użytku i środków pochodzenia naturalnego w pracy z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem w stopniu głębokim została napisana pod kierunkiem dr Urszuli Szuścik z Instytutu Nauk o Edukacji Wydziału.

Etiuda Marcina Wrony polskim akcentem Europejskich Nagród Filmowych

Marcin Wrona, absolwent Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach był jedynym Polakiem, który zaprezentował swój utwór podczas uroczystej gali wręczenia Europejskich Nagród Filmowych, która odbyła się 11 grudnia w Barcelonie. Telefon Marcina Wrony, w którym reżyser wykorzystał głos Pedro Almodóvara, był częścią filmowej składanki krótkich etiud przygotowanych przez młodych reżyserów m.in. ze Szwecji, Czech, Izraela, mówiących o śladach hiszpańskich w swoich krajach. W Telefonie, nakręconym przez reżysera na warszawskim Dworcu Centralnym, wykorzystany został motyw z monodramu Patty Diphusa, w którym wystąpiła Ewa Kasprzyk. Monodram powstał w oparciu o felietony Pedro Almodóvara. Marcin Wrona jest absolwentem reżyserii na WRiTV UŚ oraz filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracował jako asystent reżysera przy Przeprowadzkach Leszka Wosiewicza i Przedwiośniu Filipa Bajona. Jego etiuda absolutoryjna Człowiek magnes zdobyła wiele nagród i wyróżnień, m.in. nagrodę MTV dla Najlepszego Filmu Studenckiego i wyróżnienie dla Najlepszego Filmu Krótkometrażowego na Tribeca Film Festival w Nowym Jorku w 2002, a także wyróżnienie na MFFK w Monachium.

Wieczór Wigilijny

Uniwersytecki Wieczór Wigilijny odbył się 16 grudnia w auli im. Kazimierza Lepszego przy ul. Bankowej 12 w Katowicach. Wieczór był okazją do przełamania się opłatkiem i złożenia sobie świątecznych życzeń. W programie muzycznym Wieczoru znalazł się koncert kolęd w wykonaniu Chóru Instytutu Muzyki Filii UŚ w Cieszynie pod dyrekcją Aleksandry Zeman.

Opracowała:
Małgorzata Krasuska-Korzeniec
Biuro Promocji i Karier

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...