Unia czeka na wolontariuszy

"Wolontariat Europejski" to tytuł jednej z akcji realizowanych w ramach programu "Młodzież" przez Polskie Forum Edukacji Europejskiej - katowickie stowarzyszenie zajmujące się propagowaniem różnorakich inicjatyw związanych z integracją europejską. Akcja skierowana jest do młodzieży zainteresowanej pracą społeczną w krajach Unii Europejskiej. Dzięki PFEE mogą w niej uczestniczyć także studenci Uniwersytetu Śląskiego.

Uczestnicy międzynarodowej wymiany
Uczestnicy międzynarodowej wymiany
Akcja "Wolontariat Europejski" przygotowana została dla osób w wieku od 18 do 25 lat. Wyjeżdżają one do wybranego przez siebie państwa członkowskiego Unii Europejskiej, gdzie mieszkają i pracują społecznie przez okres od 6 do 12 miesięcy. W szczególnych przypadkach organizatorzy programu dopuszczają możliwość krótszych wyjazdów. Mogą w nich brać udział osoby niepełnosprawne i pochodzące z rodzin ubogich bądź patologicznych. Wolontariusze nie ponoszą żadnych kosztów związanych z realizacją projektu, a wręcz przeciwnie - podczas pobytu za granicą otrzymują niewielkie kieszonkowe, fundowane przez organizatorów. Ich udział w programie zwieńczony jest przyznaniem certyfikatu wydanego przez Komisję Europejską i zaświadczającego o zdobytym doświadczeniu.

- Realizowana przez nas akcja stwarza młodym ludziom możliwość wykorzystania własnych umiejętności, rozwijania zainteresowań, zdobywania doświadczeń w nowych dziedzinach, poznawania języków i kultur krajów Piętnastki. Osoby biorące udział w "Wolontariacie Europejskim" pracują na rzecz społeczności lokalnych w krajach UE, angażując się w realizację różnych przedsięwzięć o charakterze ekologicznym, socjalnym, kulturalnym czy edukacyjnym. Taka działalność z pewnością zwiększa szanse wolontariuszy na znalezienie w przyszłości atrakcyjnej i odpowiadającej ich oczekiwaniom pracy - mówi Anetta Rusecka - Prezes Polskiego Forum Edukacji Europejskiej w Katowicach. - Każdy, kto chce wziąć udział w projekcie, może zgłosić się do biura PFEE i we współpracy z członkami stowarzyszenia opracować program swojego wyjazdu. Dobrze też, aby kandydat na wolontariusza nawiązał współpracę z organizacją pozarządową, która mogłaby mu pomóc w przygotowaniu pobytu za granicą, zdobyciu wizy, ubezpieczenia, nawiązaniu niezbędnych kontaktów. Wolontariusz nie musi mieć żadnych kwalifikacji czy doświadczenia, nie musi znać języka obcego na określonym poziomie. Wymagamy od niego jedynie silnej motywacji - zapewnia Rusecka.

Uczestnicty jednej z międzynarodowych wymian organizowanych przez PFEE
Uczestnicty jednej z międzynarodowych wymian
organizowanych przez PFEE
Głównym celem "Wolontariatu Europejskiego" jest stworzenie młodym ludziom możliwości uczestniczenia w różnych formach interkulturalnego kształcenia, ułatwianie im integracji społecznej i zachęcanie do aktywnego udziału w życiu społecznym krajów Unii Europejskiej. Oprócz pracy, jaką organizatorzy zapewniają uczestnikom, służą temu szkolenia i warsztaty prowadzone na wszystkich etapach projektu.

Zabawy integracyjne podczas warsztatów
Zabawy integracyjne podczas warsztatów
- Przed wyjazdem osoby uczestniczące w "Wolontariacie Europejskim" biorą udział w szkoleniu przygotowawczym, które stwarza im możliwość porozmawiania z innymi wolontariuszami, wymiany oczekiwań i doświadczeń. Szkolenie to służy także zdobyciu informacji o kraju, który jest celem wyjazdu. Kolejne szkolenie organizowane jest już po przybyciu do kraju goszczącego. Wówczas młodzi ludzie poznają środowisko, w którym będą pracować oraz dowiadują się o czekających ich obowiązkach i zadaniach. Wszystkie te szkolenia służą nie tylko informowaniu o zasadach projektu "Wolontariat Europejski", ale przede wszystkim rozwijaniu praktycznych umiejętności niezbędnych w pracy społecznej - mówi Izabela Piątkowska, która w Polskim Forum Edukacji Europejskiej zajmuje się promocją projektu.

W ramach "Wolontariatu Europejskiego" młodzi ludzie współpracują z niezliczoną ilością stowarzyszeń, fundacji i ośrodków kultury. Wybór instytucji, w której wyjeżdżający podejmuje pracę, zależy od jego zainteresowań, kwalifikacji i oczekiwań - każdy wolontariusz sam określa rodzaj działalności, którą podejmie za granicą. Atutem programu jest możliwość zaoferowania młodym ludziom kilkudziesięciu różnorodnych form współpracy. Jedna z wolontariuszek, która przyjechała do Polski z Niemiec, pracowała przez rok na rzecz lokalnego środowiska w Lublinie wspólnie z Fundacją "Szczęśliwe Dzieciństwo". Pod nadzorem pedagogów opiekowała się dziećmi i młodzieżą z rodzin patologicznych, pomagała organizować dla nich wycieczki i letnie obozy. Inna uczestniczka projektu, która wyjechała z Polski do Portugalii, zbierała materiały do publikacji i wystawy na temat wpływu środowiska naturalnego na kulturę regionu Coimbra. Przesłaniem jej pracy było promowanie ochrony środowiska i współpracy europejskiej. Dwóch wolontariuszy z Niemiec i Portugalii przez siedem miesięcy pracowało w Akademickim Centrum Współpracy Polsko-Niemieckiej Camp-Rodowo w Sorkwitach na Mazurach. Pomagali przy realizacji międzynarodowych projektów młodzieżowych, organizowali zajęcia dydaktyczne, sportowe, językowe oraz warsztaty o tematyce europejskiej, dziennikarskiej i ekologicznej.

Zajęcia warsztatowe organizowane przez PFEE
Zajęcia warsztatowe organizowane przez PFEE
Większość osób zaangażowanych w "Wolontariat Europejski" to studenci uczelni wyższych z terenu całej Polski. Dzięki Polskiemu Forum Edukacji Europejskiej, które włączyło się w realizację projektu, w wyjazdach mogą brać udział także żacy z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dotychczas swój udział w programie zadeklarowały dwie studentki z Wydziału Nauk Społecznych. Jednej osobie, studentce IV roku politologii, już udało się wyjechać. Pracuje w Grecji przy realizacji programu kulturalnego Unii Europejskiej.

- Z rozmów z wolontariuszami wiem, że udział w projekcie jest dla nich nie tylko fantastyczną przygodą, ale skutkuje konkretnymi pomysłami, które po powrocie realizują w swoich krajach - w szkołach, na uczelniach czy w ramach środowiska lokalnego. Zależy nam aby z ofertą wyjazdów dotrzeć do jak największej liczby studentów. Liczymy m.in. na żaków z takich kierunków, jak politologia, prawo, socjologia, psychologia, pedagogika, kulturoznawstwo czy ochrona środowiska - podkreśla Anetta Rusecka. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w programie mogą zgłaszać się do biura Polskiego Forum Edukacji Europejskiej, które mieści się przy ul. Sokolskiej 10a/4 w Katowicach. Informacje na temat wyjazdów uzyskać można także telefonicznie pod nr.: 251-40-99 oraz w Internecie (www.free.ngo.pl/pfee; www.youth.org.pl; www.sosforevs.org).