WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

PUBLIKACJE 2002

ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice
tel. (0-32) 259 69 15
tel./fax (0-32) 258 27 35
tel. centr. (0-32) 258 24 41, 258 82 11
wew. 16-32 (sekretariat), 18-60 (kolportaż), 11-72 (księgarnia)
www.wydawnictwo.us.edu.pl
e-mail: wydawus@us.edu.pl

grafikaBIBLIOTHECA ALIA UNIVERSA

M i n i s s i N., A człowiek wybrał słowo, s. 148, 15,0 zł

S ł a w e k T., Antygona w świecie korporacji. Rozważania o uniwersytecie i czasach obecnych, wyd. 1, s. 132 + wklejki, 15,0 zł - nakład wyczerpany; wyd. 2, s. 136 + wklejki, 20,0 zł

okladkaT h o m p s o n E. M., Witold Gombrowicz, s. 188, 20,0 zł

grafikaNAUKI SPOŁECZNE I HUMANISTYCZNE

Historia

C z w o j d r a k B., Rogowscy herbu Działosza, podskarbiowie królewscy. Studium z dziejów możnowładztwa w drugiej połowie XIV i w XV wieku, s. 256 + wklejki, 30,0 zł (monografia)

okladkaG r u c h a ł a J., Czeskie środowiska polityczne wobec spraw polskich 1920-1938, s. 196, 22,0 zł (monografia)

N o w a k K., Leon Wolf (1883-1968). Biografia polityczna, s. 260, 29,0 zł (monografia)

P a n i c I., S p e r k a J. (red.), Średniowiecze polskie i powszechne. T. 2, s. 260, 30,0 zł (wyd. wielotomowe)

Filozofia

okladkaB a ń k a J., Zenon z Elei. Recentywizm w zwierciadle paradoksu strzały, s. 296, 32,0 zł (monografia)

B a ń k a J. (red.), "Folia Philosophica". T. 20, s. 256, 25,0 zł (wyd. ciągłe)

K i e p a s A. (red.), Człowiek wobec wyzwań racjonalności, s. 208, 22,0 zł (praca zbiorowa)

M a r e k I., Elementy logiki formalnej, s. 156, 17,0 zł (skrypt)

N o r a s A. J. (red.), Kubok D. (współudz.), Między kantyzmem a neokantyzmem, s. 160, 16,0 zł (praca zbiorowa)

Z a c h a r i a s z A. L. (red.), S t r u z i k E. (współudz.), Wieczne teraz. Materiały z konferencji naukowej "Perspektywy recentywizmu i eutyfroniki" (Szczyrk, maj 2001), s. 296, 30,0 zł (zbiór artykułów)

Teologia

B u d n i a k J., Ekumenizm jutra na przykładzie Śląska Cieszyńskiego. Studium historyczno-pastoralne, s. 284, 33,0 zł (monografia) - nakład wyczerpany

M a l i n a A., Gli scribi nel Vangelo di Marco. Studio del loro ruolo nella sua narrazione e teologia, s. 324, 35,0 zł (monografia)

Etnologia

R u s e k H.(red.), "Studia Etnologiczne i Antropologiczne". T. 6: Dawne i współczesne oblicze kultury europejskiej - jedność w różnorodności, s. 384, 40,0 zł (wyd. ciągłe)

Socjologia

K a m i ń s k a-B e r e z o w s k a S., Socjolog w zakładzie pracy - nowe wyzwania i perspektywy. Skrypt dla studentów zorientowanych na praktykę wykonywania zawodu w aspekcie wyzwań współczesnego marketingu i zarządzania personelem - wprowadzenie, s. 232, 26,0 zł (skrypt)

okladkaK r z y s z t o f e k K., S z c z e p a ń s k i M. S., Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych. Podręcznik socjologii rozwoju społecznego dla studentów socjologii, nauk politycznych i ekonomii, s. 314, 38,0 zł (podręcznik)

Politologia

B a n a s i k A., Jak uwodzą politycy? Język marketingu politycznego w kampanii wyborczej '97, s. 228, 24,0 zł (monografia)

H r e b e n d a A., K a u t e W. (red.), Człowiek, jego wolność i prawa a polityka. Tradycja i współczesność, s. 108, 9,0 zł (praca zbiorowa)

okladkaO n i s z c z u k Z., Kształtowanie się polityki medialnej (Medienpolitik) rządu RFN w latach 1949-1989, s. 248, 30,0 zł (monografia)

P r z e w ł o c k i J., S t o l a r c z y k M. (red.), Stosunki międzynarodowe w Europie na przełomie XX i XXI wieku. Wybrane aspekty, s. 160, 18,0 zł (praca zbiorowa)

Z w i e r z c h o w s k i K., Referendum stanowe w USA, s. 180, 21,0 zł (monografia)

Literaturoznawstwo

A l e k s a n d r o w i c z T., Kultura intelektualna rzymskich konsulów w schyłkowym okresie Republiki, s. 172, 20,0 zł (monografia)

D z i e d z i c P., At the Corner of Liberty and Main: John Gardner, Raymond Carver, and the Generation of '31, s. 168, 15,0 zł (monografia)

G a d o m s k a K., Science-fiction et fantasy comme merveilleux contemporain, s. 132, 12,0 zł (monografia)

J a n a s z e k-I v a n i č k o v á H., Nowa twarz postmodernizmu, s. 332, 35,0 zł (monografia)

J u r c z y k E., Das deutsche bürgerliche Drama auf den polnischen Bühnen um die Wende des 18. Zum 19. Jahrhundert, s. 124, 11,0 zł (monografia)

K a d ł u b e k Z., R o t t D., R y b a R., W i l c z e k P., Literatura staropolska. Średniowiecze - Renesans - Barok. Przewodnik bibliograficzny dla studentów filologii polskiej, wyd. 3, s. 72, 6,0 zł (skrypt)

K a l a g a W., R a c h w a ł T. (eds.), (Trans)-Formations I. Identity and Property. Essays in Cultural Practice, s. 216, 25,0 zł (praca zbiorowa)

K r a l k o w s k a-G ą t k o w s k a K., Cień twarzy. Szkice o twórczości Marii Komornickiej, s. 252, 24,0 zł (monografia)

M a n t a j e w s k a V., Mit i archetyp w prozie Andrieja Biełego, s. 208, 18,0 zł (monografia)

okladkaM a z u r e k H., Teatr, życie, gra. Studia o pisarstwie dramaturgicznym Nikołaja Kolady, s. 156, 16,0 zł (monografia)

M y d l a J., The Dramatic Potential of Time in Shakespeare, s. 176, 21,0 zł (monografia)

O p a c k i I. (red.), M a z u r ko w a B. (współudz.), Dzieło literackie i książka w kulturze. Studia i szkice ofiarowane Profesor Renardzie Ocieczek w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej, s. 660 + wklejki, 75,0 zł (praca zbiorowa) - nakład wyczerpany

R o t t D., Bracia czescy w dawnej Polsce. Działalność literacka - teksty - recepcja, s. 212 + wklejki, 23,0 zł (monografia)

S te m p c z y ń s k a B. (red.), Idee i poetyki. Ze studiów nad literaturą rosyjską. Tom upamiętniający 25-lecie istnienia Zakładu Historii Literatury Rosyjskiej, s. 248, 23,0 zł (praca zbiorowa)

okladkaS z e w c z y k G. B. (red.), Einheit versus Vielheit. Zum Problem der Identität in der deutschsprachigen Literatur, s. 256, 23,0 zł (praca zbiorowa)

okladkaW a n d z i o c h M. (red.), Virtualités du littéraire. Mélanges offerts á Aleksander Abłamowicz, s. 244 + wklejka, 30,0 zł (praca zbiorowa)

okladkaZ a r e k J. (red.), Nadzieje i zagrożenia. Slawistyka i komparatystyka u progu nowego tysiąclecia, s. 520 + wklejka, 55,0 zł (praca zbiorowa)

Z a r e k J. (red.), W kręgu Krabata. Szkice o Juriju Brezanie, literaturze, kulturze i językach łużyckich, s. 138, 14,0 zł (praca zbiorowa)

Językoznawstwo

B a n y ś W. (red.), "Neophilologica". T. 15: Studia nad składnią i semantyką języków romańskich, s. 268, 30,0 zł (wyd. ciągłe)

B i e r w i a c z o n e k B., A Cognitive Study of the Concept of Love in English, s. 228, 27,0 zł (monografia)

C i s z e w s k a E., Expression de la perfectivité en français contemporain, s. 112, 13,0 zł (monografia)

K o w a l s k a A., Z historii polszczyzny ogólnej i regionalnej. Wybór prac pod red. O. W o l i ń s k i e j, s. 164, 17,0 zł (zbiór artykułów)

K w a p i s z-O s a d n i k K., Le subjonctif et l'expression de l'expérience. Esquisse cognitive de la dynamique des modes indicatif / subjonctif en français, s. 144, 16,0 zł (monografia)

okladkaL o e w e I., R e j t e r A., Gra w gramatykę. Ćwiczenia i materiały do gramatyki opisowej języka polskiego, s. 188, 14,0 zł (skrypt)

M i c z k a E., Kognitywne struktury sytuacyjne i informacyjne w interpretacji dyskursu, s. 184, 16,0 zł (monografia)

S t a w n i c k a J., "Aktionsarten" w języku rosyjskim i ich niemieckie translaty, s. 242, 28,0 zł (monografia)

W o j t a s z e k A., Deciphering Radio Commercials - a Pragmatic Perspectiv, s. 256, 28,0 zł (monografia)

W y r w a s K., Skarga jako gatunek mowy, s. 136, 16,0 zł (monografia)

Z a r e k J. (red.), Nadzieje i zagrożenia. Slawistyka i komparatystyka u progu nowego tysiąclecia, s. 520 + wklejka, 55,0 zł (praca zbiorowa)

Dydaktyka języka i literatury polskiej

O p a c k a A. (red.), Interpretacje i reforma, s. 156, 16,0 zł (skrypt)

S y n o w i e c H. (red.), W kręgu zagadnień dydaktyki języka i literatury polskiej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Polańskiemu, s. 652 + wklejka, 65,0 zł (praca zbiorowa) - nakład wyczerpany

Kultura i język polski dla cudzoziemców

K i t a M., S k u d r z y k o w a A., Człowiek i jego świat w słowach i tekstach, s. 432, 40,0 zł (skrypt)

Bibliotekoznawstwo

G ę b o ł y ś Z., Zawód bibliotekarski na ziemiach niemieckich w latach 1789-1871. Teoria i praktyka, s. 202, 25,0 zł (monografia)

okladkaH e s k a-K w a ś n i e w i c z K. (red.), Studia bibliologiczne. T. 14: Z dziejów książek, bi-bliotek i czytelnictwa. Varia, s. 168, 20,0 zł (wyd. wielotomowe)

P y t l o s B., "Córa Sienkiewicza" czy "Alicja w krainie czarów". Z dziejów recepcji twórczości Zofii Kossak, s. 220, 25,0 zł (monografia)

T a ł u ć K., Emil Szramek, Jan Kudera, Konstanty Prus - pierwsze pokolenie badaczy ślą-skiego regionalizmu literackiego, s. 124, 15,0 zł (monografia)

Kultura, sztuka, muzyka

A s z y k U. (red.), Teatr Calderóna: tradycja i współczesność, s. 256, 30,0 zł (praca zbiorowa)

D z i a d e k M., Polska krytyka muzyczna w latach 1890-1914. Koncepcje i zagadnienia, s. 632, 60,0 zł (monografia)

Prawo

okladkaG r a b o w s k a G. (red.), Polska i Wielka Brytania wobec Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia prawne, s. 268, 30,0 zł (monografia)

L i t y ń s k i A. (red.), Z dziejów prawa. Cz. 3, s. 224, 25,0 zł (praca zbiorowa)

N o w a k A. (red.), "Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej". T. 15, s. 176, 20,0 zł (wyd. ciągłe)

T o b o r Z. (red.), B o g u c k a I. (współred.), Prawoznawstwo a praktyka stosowania prawa, s. 300, 33,0 zł (praca zbiorowa)

Psychologia

G ó r n i k-D u r o s e M., Psychologiczne aspekty posiadania - między instrumentalnością a społeczną użytecznością dóbr materialnych, s. 268, 30,0 zł (monografia)

H e s z e n-N i e j o d e k I. (red.), M a t e u s i a k J. (współpr.), Konteksty stresu psychologicznego, s. 168, 20,0 zł (praca zborowa)

J o h n-B o r y s M., Koncepcja zdrowia i choroby u dorastających, s. 180, 20,0 zł (monografia)

okladkaK o ż u s z n i k B., Psychologia zespołu pracowniczego. Doskonalenie efektywności, wyd. 2, s. 216, 25,0 zł (podręcznik)

S t a n i k J. M. (red.), "Psychologia. Badania i Aplikacje". T. 5: Z zagadnień psychologii sądowej (Wybrane studia empiryczne), s. 212, 23,0 zł (wyd. ciągłe)

W a w a k-S o b i e r a j s k a B., Psychologiczne uwarunkowania naturalnego karmienia niemowląt, s. 148, 15,0 zł (monografia)

Pedagogika

G a j d z i c a J., Podręcznik w procesie kształcenia uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym, s. 128, 16,0 zł (monografia)

J a r o s z E., Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego, wyd. 2, s. 120, 12,0 zł (skrypt)

K a m i ń s k a U., Zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach wychowania, s. 124, 14,0 zł (skrypt) - nakład wyczerpany

N o w a k A., Bezrobocie wśród niepełnosprawnych (Studium pedagogiczno-społeczne), s. 248, 27,0 zł (monografia)

O l b r y c h t K., Prawda, dobro i piękno w wychowaniu człowieka jako osoby, wyd. 2, s. 266, 30,0 zł (monografia)

okladkaR a d z i e w i c z-W i n n i c k i A. (przyg. materiałów do druku i red.), B i e l s k a E. (współudz.), Edukacja a życie codzienne. T. 1-2, s. 272 + 280, 60,0 zł (praca zbiorowa)

S y r e k E. (red.), "Chowanna". T. 1 (18), s. 124, 10,0 zł (półrocznik)

W i l k T., Możliwości zaspokojenia potrzeb edukacyjnych młodzieży w warunkach zmiany społecznej w Polsce, s. 160, 17,0 zł (monografia)

grafikaNAUKI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE I TECHNICZNE

Matematyka

C z a j a R., Differential Equations with Sectorial Operator, s. 120, 15,0 zł (skrypt)

S i k o r s k a J., Zbiór zadań z matematyki dla studentów chemii, s. 154, 16,0 zł (skrypt)

Biologia

C a b a ł a S. (red.), "Acta Biologica Silesiana" T. 36 (53): Ekologia roślin i zwierząt terenów uprzemysłowionych, s. 192, 25,0 zł (wyd. ciągłe)

okladkaK u r c z y ń s k a E., Epiderma wielokrotna łodyg wierzby - szczególny przypadek powtarzania fenotypu epidermalnego, s. 120, 15,0 zł (monografia)

Ł a b u ż e k S., N e c k l e n D., R a d z i e j e w s k a-L e b r e c h t J. (red.), Biotechnologia mikroorganizmów. Wybrane zagadnienia, s. 168 + wklejki, 16,0 zł (skrypt)

W e g i e r e k P., Relationships within Aphidomorpha on the basis of thorax morpohlogy, s. 108, 12,0 zł (monografia)

Nauki o Ziemi

B i e l e c-B ą k o w s k a Z., Zróżnicowanie przestrzenne i zmienność wieloletnia występowania burz w Polsce (1949-1998), s. 160, 18,0 zł (monografia)

C z a j a M., Luminescencja jonów chromu w naturalnych krzemianach, s. 84, 9,0 zł (monografia)

J a n i a J., F r o e h li c h W. (red.), "Landform Analysis". Vol. 3, s. 88, 17,0 zł (wyd. ciągłe)

okladkaK a r w o w s k i Ł. (red.), "Geologia". T. 15, s. 146, 17,0 zł (wyd. ciągłe)

P u k o w s k a-M i t k a M., Cykle węglowe w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym, s. 134, 13,0 zł (monografia)

S z c z y p e k T. (red.), "Geographia. Studia et Dissertationes". T. 25, s. 92, 10,0 zł (wyd. ciągłe)

Nauka o materiałach

okladkaB a r c i k J. (red.), W kręgu krystalografii i nauki o materiałach. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Zbigniewowi Bojarskiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin, s. 276 + wklejka, 32,0 zł (praca zbiorowa)

B o j a r s k i Z., G ą s i o r E., P a j ą k L. (kom. red.), "Archiwum nauki o materiałach". T. 23, nr 1, s. 1-96, 10,0 zł (kwartalnik)

B o j a r s k i Z., G ą s i o r E., P a j ą k L. (kom. red.), "Archiwum nauki o materiałach". T. 23, nr 2, s. 97-188, 10,0 zł (kwartalnik)

B o j a r s k i Z., G ą s i o r E., P a j ą k L. (kom. red.), "Archiwum nauki o materiałach". T. 23, nr 3, s. 189-264, 10,0 zł (kwartalnik)

B o j a r sk i Z., G ą s i o r E., P a j ą k L. (kom. red.), "Archiwum nauki o materiałach". T. 23, nr 4, s. 265-366, 10,0 zł (kwartalnik)

W a l a A., Metody badania materiałów. Materiały do ćwiczeń z badań właściwości mechanicznych metali, wyd. 2, s. 140, 15,0 zł (skrypt)

Nauki techniczne

B a r g i e l s k i M. J., Systemy operacyjne. Podstawy budowy i użytkowania, s. 246, 25,0 zł (skrypt)

C z e k a j D., Technology, properties and applications of PZT thin films, s. 168, 20,0 zł (monografia)

VARIA

G a c e k P., Z a w i s z a A., N a k o n i e c z n y M., M i g u l a P. (oprac.), Badania naukowe z zakresu ochrony środowiska w Uniwersytecie Śląskim. Informator, s. 124

One Thousand Seminars on Functional Equations, s. 110

Dysponenda publikacji (stan na 15 stycznia 2002 r.), s. 80

Dysponenda publikacji 2/2002, s. 84

Katalog publikacji 2001, s. 80