WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

PUBLIKACJE 2001

Rok 2001 był dla uczelnianej oficyny wydawniczej rokiem pracowitym - jej nakładem ukazało się 113 tytułów o łącznej objętości 1904 arkusze wydawnicze. Uruchomiono nową serię wydawniczą Bibliotheca Alia Universa.

Wydawnictwo prezentowało dorobek edytorski Uczelni na liczących się imprezach targowych: VII Wrocławskich Targach Książki Naukowej, 46. Międzynarodowych Targach Książki oraz Targach Książki Akademickiej ATENA '2001 w Warszawie, Poznańskich Dniach Książki Naukowej, V Targach Książki w Krakowie, a także podczas Zjazdu Pedagogicznego w Olsztynie. Dzięki staraniom Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych publikacje naszego Wydawnictwa zawędrowały do Sztokholmu i Pragi, gdzie organizowano wystawy polskiej książki naukowej.

Szczególnie jednak cieszą nas zdobyte w ubiegłym roku nagrody i wyróżnienia:

  • nagroda w Konkursie o Puchar Szefowej Radia RAM za najlepiej zorganizowane stoisko podczas VII Wrocławskich Targów Książki Naukowej;
  • nagroda Poznańskiego Przeglądu Nowości Wydawniczych "Książka Wiosny 2001" za publikację Stefana Szymutki "Nagrobek ciotki Cili" (książka ta uzyskała też nominację do Śląskiego Wawrzynu Literackiego - nagrody Biblioteki Śląskiej);
  • wyróżnienie w kategorii monografii naukowej za książkę Jerzego Sperki "Szafrańcowie herbu Stary Koń. Z dziejów awansu i kariery w późnośredniowiecznej Polsce" przyznane przez Porozumienie Wydawców Książki Historycznej;
  • nagroda na Ogólnopolskim Przeglądzie Wydawnictw i Filmów Ekologicznych Przysiek 2001 za walory skryptu "Sustainable Development of Industrial and Urban Areas".

okładka okładka okładka

okładka okładka okładka

Udział wydziałów w produkcji wydawniczej roku 2001

WYDZIAŁ Wydawnictwa ciągłe i czasopisma Prace naukowe Skrypty OGÓŁEM
prace zbiorowe monografie
liczba tytułów liczba arkuszy liczba tytułów liczba arkuszy liczba tytułów liczba arkuszy liczba tytułów liczba arkuszy liczba tytułów liczba arkuszy
Biologii i Ochrony Środowiska - -1 26,0 3 43,0 2 24,0 693,0
Filologiczny 3 49,016 296,0 17 277,5 1 21,5 37644,0
Matematyki, Fizyki i Chemii 1 8,5- - 1 7,0 1 17,0 332,5
Nauk Społecznych 1 16,08 223,0 8 206,5 1 14,0 18459,5
Nauk o Ziemi 1 11,52 32,0 4 77,5 1 13,0 8134,0
Pedagogiki i Psychologii 3 22,01 8,0 6 74,5 2 17,0 12121,5
Prawa i Administracji 2 30,54 86,5 5 111,5 1 22,0 12250,5
Radia i Telewizji - -- - - - - - - -
Techniki 4 24,5- - 1 18,5 - - 5 43,0
Pedagogiczno-Artystyczny 1 15,01 25,0 1 11,0 - - 351,0
Bibliotheca Alia Universa - -1 25,0 1 6,5 - - 231,5
Razem 16 177,034 721,5 47 833,5 9 128,5 1061860,5
Wydawnictwa informacyjno-promocyjne - -- - - - - - 743,5
OGÓŁEM 113 1 904,0

BIBLIOTHECA ALIA UNIVERSA

Cudak R., Melecki M. (red.), Który jest. Rafał Wojaczek w oczach przyjaciół, krytyków i badaczy, s. 342 + wklejka, 35 zł (zbiór wspomnień, esejów, rozpraw naukowych)

Szymutko S., Nagrobek ciotki Cili, s. 102 + wklejki, 20 zł (eseje)

okładka okładka okładka

okładka okładka okładka

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

Cabała S., Zygmunt J., Wika S, Wilczek Z., Przyroda międzyrzecza Warty i Widawki, s. 300, 40 zł (monografia)

Gaj M. D., Somatyczna embriogeneza w kulturach in vitro Arabidopsis thaliana (L.) HEYNH., s. 160, 20 zł (monografia)

Jenkins G., Maluszynska J., Schweizer D. (eds.), Advanced Molecular Cytogenetics. A Practical Course Manual, s. 88 + wklejki (skrypt)

Palowski B., Oddziaływanie zanieczyszczeń środowiska na cechy nasion sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.), s. 100, 12 zł (monografia)

Szarejko I., Jones R. N. (eds.), Manual on General Genetics and Basic Methods in Plant Biotechnology, s. 234 + wklejki (skrypt)

Urbisz A., Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych południowo-zachodniej części Wyżyny Katowickiej, s. 236 + wklejki, 25 zł (monografia)

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

Arabski J. (ed.), Insights into Foreign Language Acquisition and Teaching, s. 220, 25 zł (praca zbiorowa)

Arabski J. (ed.), Research on Foreign Language Acquisition, s. 164, 18 zł (praca zbiorowa)

Arabski J. (red.), Teoria i praktyka dydaktyki języków obcych dzieci w młodszym wieku szkolnym, s. 172, 20 zł (praca zbiorowa)

Białas Z. (ed.), Under the Gallows of Zoto's Brothers: Essays on "The Manuscript Found in Saragossa", s. 212, 20 zł (praca zbiorowa)

Cudak R., Tambor J. (red.), Inne optyki. Nowe programy, nowe metody, nowe technologie w nauczaniu kultury polskiej i języka polskiego jako obcego, s. 496, 45 zł (praca zbiorowa)

Czerwiński P. (red.), Borek M. (współudz.), Konfrontacja języków słowiańskich na poziomie leksyki, słowotwórstwa i składni, s. 240, 22 zł (praca zbiorowa)

Fontański H. (red.), Straś E. (współudz.), Języki słowiańskie dziś. Nowe fakty. Nowe spojrzenia. Księga pamiątkowa poświęcona Michałowi Blicharskiemu, s. 256, 25 zł (praca zbiorowa)

Gondek E., Rynek książki na Śląsku pod panowaniem pruskim w XIX wieku. Drukarnie, księgarnie, płatne wypożyczalnie publikacji, s. 240, 28 zł (monografia)

Gontarz B., Pisarz i historia. O twórczości Jana Józefa Szczepańskiego, s. 176, 16 zł (monografia)

Gracla J., Dramaturgia rosyjska przełomu XIX i XX wieku w świetle przemian teatru w Europie, s. 164, 18 zł (monografia)

Gwioździk J., Biblioteka panien benedyktynek łacińskich we Lwowie (XVI-XVIII wiek), s. 196 + wklejki, 25 zł (monografia)

Jakóbczyk J., Kazimierz Przerwa-Tetmajer. Zbliżenia, s. 192, 20 zł (monografia)

Jędrzejko E. (red.), W kręgu języka polskiego. Śląsko-poznańskie kolokwia lingwistyczne, s. 200, 21 zł (praca zbiorowa)

Kisielowa J., Retoryka i melancholia. O poezji Jana Lechonia, s. 236, 20 zł (monografia)

Kokot U., Metody przekładu niemieckich nazw medycznych na język polski, s. 76, 8 zł (monografia)

Kowalska A., Wolińska O. (red.), "Prace Językoznawcze". T. 26: Studia historycznojęzykowe, s. 312, 35 zł (wyd. ciągłe)

Krysztofiak A., Konwencje wyobraźni. O szeregach motywów w twórczości Słowackiego i Krasińskiego, s. 188, 20 zł (monografia)

Lubocha-Kruglik J., Rosyjskie zdania egzystencjalne w konfrontacji z polskimi, s. 140, 14 zł (monografia)

Majerski P., Anarchia i formuły. Problemy twórczości poetyckiej Anatola Sterna, s. 248, 20 zł (monografia)

Nawarecki A. (red.), Miniatura i mikrologia literacka. T. 2, s. 208, 20 zł (wyd. wielotomowe)

Ocieczek R. (red.), Mazurkowa B. (współudz.), Sarmackie theatrum. Materiały z konferencji naukowej, Katowice 9-11 grudnia 1998 r. T. 1: Wartości i słowa, s. 228 + wklejka, 24 zł (wyd. wielotomowe)

Ocieczek R. (red.), Barłowska M. (współudz.), Sarmackie theatrum. Materiały z konferencji naukowej, Katowice 9-11 grudnia 1998 r. T. 2: Idee i rzeczywistość, s. 232, 27 zł (wyd. wielotomowe)

Ostaszewska D., Wilkoń A. (red.), "Język Artystyczny". T. 11, s. 156, 17 zł (wyd. ciągłe)

Pyzik T. (red.), Szkice o literaturze i kulturze amerykańskiej, s. 152, 15 zł (praca zbiorowa)

Różycki E., Alembekowie i ich księgozbiory. Z dziejów kultury umysłowej mieszczaństwa lwowskiego okresu renesansu i baroku, s. 172 + wklejki, 22 zł (monografia)

Serafin B., Achtelik A., Miło mi panią poznać. Język polski w sytuacjach komunikacyjnych, s. 256, 35 zł (skrypt)

Sławek T., U-bywać. Człowiek, świat, przyjaźń w twórczości Williama Blake`a, s. 616, 60 zł (monografia)

Sobczykowa J., Myśl o języku w komentarzu biblijnym ks. Jakuba Wujka, s. 258 + wklejki, 25 zł (monografia)

Socha I., "Przykładne, użyteczne i zabawne". O polskich książkach dla młodego odbiorcy na Śląsku w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku, s. 176 + wklejki, 20 zł (monografia)

Socha I. (red.), Studia bibliologiczne. T. 13: Biblioteki - prasa - silesiana, s. 144, 18 zł (wyd. wielotomowe)

Sordyl A., Miedzy historią, kreacją i mitem, s. 156, 17 zł (monografia)

Synowiec H. (red.), "Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego". T. 16, s. 168, 19 zł (wyd. ciągłe)

Wandzioch M., Nouvelles fantastiques au XIXe siecle: jeu avec la peur, s. 172, 18 zł (monografia)

Wilk E. (red.), Przemoc ikoniczna czy "nowa widzialność"?, s. 168, 20 zł (praca zbiorowa)

Witosz B. (red.), Stylistyka a pragmatyka, s. 392, 42 zł (praca zbiorowa)

Wojtynek-Musik K., Samopoznanie w procesie nauczania języka obcego oraz propozycje ćwiczeń obcojęzycznych, s. 176, 20 zł (monografia)

Zabierowski S. (red.), Krakowiak M. (współudz.), Realizm socjalistyczny w Polsce z perspektywy 50 lat. Materiały z konferencji naukowej organizowanej przez Instytut Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w dniach 19-20 października 1999 roku w Katowicach, s. 336, 40 zł (praca zbiorowa)

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII

Czogała A., Równoważność Hilberta ciał globalnych, s. 96, 10 zł (monografia)

Editorial Board, "Annales Mathematicae Silesianae". Vol. 15, s. 104, 12 zł (wyd. ciągłe)

Pańków M., Wstęp do ćwiczeń z astronomicznych podstaw geografii. Skrypt przeznaczony dla studentów I roku studiów dziennych i zaocznych, wyd. 3, s. 198 + wklejki, 27 zł (skrypt)

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Bańka J., Metafizyka wirtualna. Traktat o strukturach chwilowych, wyd. 2, s. 300, 30 zł (monografia)

Bańka J. (red.), "Folia Philosophica". T. 19, s. 208, 23 zł (wyd. ciągłe)

Bańka J., Ojcze nasz, któryś jest teraz. Idee czystej teraźniejszości i teraźniejszościowej filozofii. T. 1: Recentywizm kwantowy, s. 296; T. 2: Zasada antropiczna w filozofii a recentywizm, s. 340, 65 zł (monografia)

Barański M. (red.), Zagłębie Dąbrowskie. W poszukiwaniu tożsamości regionalnej, s. 446 + wklejki, 50 zł (praca zbiorowa)

Barska A., Michalczyk T., Szczepański M. S. (red.), Ku integracji rozwoju człowieka i społeczeństwa. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Władysławowi Jacherowi, s. 260, 23 zł (praca zbiorowa)

Dobrowolski P., Stolarczyk M. (red.), Szura O. (współpr.), Proces integracji Polski z Unią Europejską. Materiały z konferencji, s. 536, 60 zł (praca zbiorowa)

Gruszczyński L. A., Kwestionariusze w socjologii. Budowa narzędzi do badań surveyowych, wyd. 3, s. 160, 20 zł (skrypt)

Jacher W. (red.), Eseje socjologiczne, s. 200, 20 zł (praca zbiorowa)

Januszewska-Jurkiewicz J., Zaolzie w polityce rządu i opinii społeczeństwa polskiego (1925-1937), s. 190, 21 zł (monografia)

Mitręga M., Restrukturyzacja umiejscowiona. Socjalne i regionalne aspekty przemian w górnictwie węgla kamiennego, s. 228, 24 zł (monografia)

Panic I. (red.), Dyplomacja. Polityka. Prawo. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Henrykowi Kocójowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, s. 480, 50 zł (praca zbiorowa)

Panic I., Wanatowicz M. (red.), Wieki stare i nowe. T. 2, s. 352, 42 zł (wyd. wielotomowe)

Skudrzyk P., Amerykańska wspólnotowa filozofia polityczna, s. 196, 20 zł (monografia)

Sperka J., Szafrańcowie herbu Stary Koń. Z dziejów kariery i awansu w późnośredniowiecznej Polsce, s. 592 + wklejki, 60 zł (monografia)

Swadźba U., Śląski etos pracy. Studium socjologiczne, s. 236, 35 zł (monografia)

Szczepański M. S. (red.), Jaki region? Jaka Polska? Jaka Europa? Studia i szkice socjologiczne, s. 200, 20 zł (praca zbiorowa)

Szotek B., Marian Massonius a polska filozofia nowokrytyczna, s. 204, 20 zł (monografia)

Sztumski J. (red.), Pokolenie wygranych? Dzieci i młodzież w procesie transformacji społeczno-gospodarczej i politycznej Polski, s. 192, 29 zł (praca zbiorowa)

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI

Gawęda A., Alaskity Tatr Zachodnich. Zapis wczesnowaryscyjskiej kolizji w prakontynencie Karpat, s. 144 + wklejki, 20 zł (monografia)

Jura D., Morfotektonika i ewolucja różnowiekowej niezgodności w stropie utworów karbonu Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, s. 176 + wklejki, 23 zł (monografia)

Racinowski R., Szczypek T., Wach J., Prezentacja i interpretacja wyników badań uziarnienia osadów czwartorzędowych, s. 194, 20 zł (skrypt)

Runge J., Kłosowski F. (red.), Problemy społeczno-demograficzne pogranicza polsko-czeskiego na przykładzie Śląska Cieszyńskiego, s. 216, 25 zł (praca zbiorowa)

Szajnowska-Wysocka A., Studia nad regionem śląskim. T. 1, s. 172, 20 zł (praca zbiorowa)

Szczypek T. (red.), "Geographia. Studia et Dissertationes", T. 24, s. 132, 17 zł (wyd. ciągłe)

Tkocz M., Restrukturyzacja przemysłu regionu tradycyjnego, s. 234, 36 zł (monografia)

Walsh P., The Palaeogeography of the southern half of the British Isles and adjacent Continental Shelf at the Palaeogene/Neogene (g/n) boundary and its subsequent modification: a reconsideration, s. 160 + wklejki, zł 30 (monografia)

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

Dramska D., Proces instytucjonalizacji zawodu logopedy w Polsce. Zarys problemu, s. 100, 12 zł (skrypt)

Dramska D., Profesjonalna tożsamość logopedów w Polsce w świetle przeprowadzonych badań, s. 144, 15 zł (monografia)

Jarosz E., Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego, s. 116, 12 zł (skrypt)

Kempa G., Uwarunkowania szans życiowych polskich kobiet na Górnym Śląsku w latach 1848-1939, s. 196, 20 zł (monografia)

Kulik R., Trening ekologiczny w kształtowaniu postaw prośrodowiskowych, s. 120, 13 zł (monografia)

Liszka K., Nauczycielskie kryteria oceniania uczniów, s. 192, 18 zł (monografia)

Łuszczuk W. (red.), "Chowanna". T. 2(17), s. 142, 8 zł (półrocznik)

Szadzińska E., Umiejętności dydaktyczne nauczycieli klas I-III (na przykładzie realizacji ćwiczeń syntaktycznych), s. 104, 11 zł (monografia)

Radziewicz-Winnicki A. (ed.), Educational Strategies in Post-Communist Poland. Curriculum Research and Curriculum Politics (Chosen Conceptions), s. 132, 10 zł (praca zbiorowa)

Ratajczak Z. (red.), "Chowanna". T. 1(16), s. 80, 8 zł (półrocznik)

Ratajczak Z. (red.), "Psychologia". T. 4: Bezrobocie. Między bezradnością a nadzieją, s. 60, 6 zł (wyd. ciągłe)

Życińska J., O rzuceniu palenia inaczej. Podręcznik dla osób, które pragną rzucić palenie, i dla tych, które chcą im w tym pomóc, s. 192 + wklejka, 20 zł (monografia)

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

Agopszowicz A., Gilowska Z., Taniewska-Peszko M., Prawo samorządu terytorialnego w zarysie, wyd. 2, s. 260, 30 zł (skrypt)

Kwiatkowski Z., Zakazy dowodowe w procesie karnym, s. 352, 40 zł (monografia)

Lityński A., Mikołajczyk M. (red.), Przez tysiąclecia: państwo - prawo - jednostka. Materiały ogólnopolskiej konferencji historyków prawa. Ustroń 17-20 września 2000 r. T. 1, s. 280, 28 zł (wyd. wielotomowe)

Lityński A., Mikołajczyk M. (red.), Przez tysiąclecia: państwo - prawo - jednostka. Materiały ogólnopolskiej konferencji historyków prawa. Ustroń 17-20 września 2000 r. T. 2, s. 220, 23 zł (wyd. wielotomowe)

Lityński A., Mikołajczyk M. (red.), Przez tysiąclecia: państwo - prawo - jednostka. Materiały ogólnopolskiej konferencji historyków prawa. Ustroń 17-20 września 2000 r. T. 3, s. 252, 30 zł (wyd. wielotomowe)

Marszał K. (red.), "Problemy Prawa Karnego". T. 24, s. 220, 26 zł (wyd. ciągłe)

Matan A., Zastępstwo procesowe w ogólnym postępowaniu administracyjnym, s. 224, 25 zł (monografia)

Mikołajczyk M., Z dziejów zbrodni i kary w dawnej Polsce. Żywot i proces Antoniego Złotkowskiego, zbójnika z Pcimia, s. 112, 10 zł (monografia)

Nowak A. (red.), Wokół problematyki cywilnoprocesowej. Studium teoretycznoprawne. Księga pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej Profesora Kazimierza Korzana, s. 316, 37 zł (praca zbiorowa)

Nowak A. (red.), "Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej". T. 14, s. 136, 15 zł (wyd. ciągłe)

Organiściak W., Kodeksy wojskowe w Polsce roku 1775, s. 276, 30 zł (monografia)

Zdebel M., Sanacja przedsiębiorstw państwowych. Zagadnienia finansowoprawne, s. 408, 42 zł (monografia)

WYDZIAŁ TECHNIKI

Bojarski Z., Gąsior E., Pająk L., (kom. red.), "Archiwum nauki o materiałach". T. 22, nr 1, s. 1-88, 8 zł (kwartalnik)

Bojarski Z., Gąsior E., Pająk L., (kom. red.), "Archiwum nauki o materiałach". T. 22, nr 2, s. 89-164, 8 zł (kwartalnik)

Bojarski Z., Gąsior E., Pająk L., (kom. red.), "Archiwum nauki o materiałach". T. 22, nr 3, s. 165-236, 8 zł (kwartalnik)

Bojarski Z., Gąsior E., Pająk L., (kom. red.), "Archiwum nauki o materiałach". T. 22, nr 4, s. 237-314, 8 zł (kwartalnik)

Wróbel Z., Koprowski R., Przetwarzanie obrazu w programie MATLAB, s. 244, 28 zł (monografia)

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY

Bukowska-Floreńska I. (red.), "Studia Etnologiczne i Antropologiczne". T. 5: Miejsca znaczące i wartości symboliczne, s. 168, 18 zł (wyd. ciągłe)

Kojs W. (red.), Dawid Ł. (współudz.), Procesy komunikacyjne w szkole. Wyznaczniki, tendencje, problemy, s. 324, 30 zł (praca zbiorowa)

Turek. K., Sylwetki zbieraczy i badaczy muzycznego folkloru Śląska, s. 152, 15 zł (monografia)

VARIA

Guide to Research Projects at the University of Silesia. Humanities and Arts, s. 112

Guide to Research Projects at the University of Silesia. Social Sciences, s. 100

Guide to Research Projects at the University of Silesia. Science and Technology, s. 116

Baron K., Gacki H. (oprac.), Andrzej Lasota. Doctor honoris causa Universitatis Silesiensis, s. 34

Rott D. (oprac.), Wieczory akademickie, s. 74

Dysponenda publikacji (stan na dzień 31 stycznia 2001 roku), s. 80

Katalog publikacji 2000, s. 88