O kulturze regionalnej

W cieszyńskiej filii UŚ w dniach 1-2 grudnia 1992 roku odbyła się konferencja naukowa pt. "Symbole kulturowe - komunikacja społeczna - wspólnoty regionalne". Inicjatorem i głównym jej organizatorem był Zakład Nauk Społecznych w Instytucie Nauk Pedagogicznych i Społecznych zaś współorganizatorami Dom Europejski w Ustroniu oraz Rybnicki Ośrodek Kultury i Muzeum w Rybniku.

Założeniem merytorycznym była dyskusja nad wartościami symbolicznymi w kulturze regionalnej, ich funkcją w komunikacji społecznej, ich wartością dla tradycji kulturowej wspólnot regionalnych. Referenci w swych wypowiedziach zwrócili uwagę na metodologiczne problemy badań regionalnych, na określenie pola problemowego dociekań badawczych obejmującego różne aspekty kultury wspólnot regionalnych na przykładach badanych przez siebie różnych regionów Polski (Śląsk, Wielkopolska, Kujawy, Lubelskie), pogranicza etnicznego i regionalnego jej rubieży południowe-wschodnich, Ukrainy a nawet kultur andyjskich. Poruszono zagadnienia symboliki w kulturze materialnej, w zachowaniach wynikających z norm społeczno-obyczajowych spełniających istotną rolę w komunikacji społecznej i procesach integracji. Interesujące były też wypowiedzi traktujące o symbolicznych wartościach muzycznych, religijnych i roli religii w procesach społeczno-kulturowych jak i o znaczeniu podłoża historycznego dla badań nad kulturą symboliczną i komunikacją społeczną we wspólnotach regionalnych. Problematyka ta wzbogacona przekazem interdyscyplinarnych metodologicznych doświadczeń empirycznych umożliwiła ożywioną dyskusję.

Warto też podkreślić, że obok zagadnień związanych ze współczesną wartością regionalnej tradycji kulturowej nie zapomniano o dynamice przemian w komunikacji społecznej i roli jaka pełni kultura masowa. Materiały z konferencji będą opublikowane.

Uczestnicy konferencji wysłuchali koncertu muzyki polskiej w wykonaniu pedagogów Instytutu Wychowania Muzycznego oraz oglądnęli występ folklorystycznego Zespołu Ziemi Cieszyńskiej.

Autorzy: IBF