Alkoholizm, nikotynizm i narkomania młodocianych

W dniach 7-8 grudnia w filii UŚ w Cieszynie odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa nt. "Psychospołeczne uwarunkowania uzależniania się dzieci i młodzieży szkolnej. Zagrożenia - profilaktyka - terapia" zorganizowana przez Zakład Psychologii filii US w Cieszynie przy współudziale Komisji Nauk Psychologicznych PAN - Oddział w Katowicach .

W konferencji udział wzięli teoretycy i praktycy (psychologowie i pedagodzy) z całej Polski, którzy w 19 referatach przedstawili najnowsze ustalenia związane z mechanizmami leżącymi u podstaw alkoholizowania się, nikotynizmu i narkomanii młodocianych, rozmiarem zagrożeń tą patologią społeczną oraz współczesnymi metodami profilaktyki i terapii.

Tematyka konferencji wzbudziła bardzo duże zainteresowanie u studentów pedagogiki oraz osób reprezentujących lokalne instytucje społeczno-wychowawcze. W toku dyskusji podkreślono wagę dalszych badań nad uwarunkowaniami uzależniania się dzieci i młodzieży szkolnej, postulując jednocześnie objęcie tymi badaniami populacji studentów, szczególnie na kierunkach pedagogicznych (przyszli wychowawcy!). Zwrócono także uwagę na niezbędność włączenia wiedzy o uzależnieniach i metodach ich zwalczania do programów kształcenia nauczycieli.

Przedstawione na konferencji referaty zostaną opublikowane w postaci książki. Zarówno sama konferencja jak i projektowana publikacja są finansowane w ramach oferty programowej rozwoju profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 1992 roku.

Autorzy: K.F.