Edukacja wedle wartości

W dniach 25-27 listopada w cieszyńskiej filii US miała miejsce druga konferencja poświęcona edukacji aksjologicznej. Organizatorem tego cyklu konferencji jest Zakład Wychowania Estetycznego, kierowany przez Panią prof. dr hab. Katarzynę 0lbrycht. Tym razem tematem była "Odpowiedzialność". Tak jak w ubiegłym roku konferencja miała charakter interdyscyplinarny - wzięli w niej udział zarówno filozofowie, psychologowie, pedagodzy, jak i teoretycy i praktycy pedagogiki artystycznej oraz praktycy zaangażowani w kształcenie nauczycieli. Tematy wystąpień koncentrowały się wokół rozumienia odpowiedzialności wychowawcy oraz problemów związanych z kształceniem odpowiedzialności.

Profesor Katarzyna Olbrycht rozpoczęła obrady wykładem wprowadzającym w problematykę, mówiącym o wybranych aspektach odpowiedzialności pedagogicznej. Największą publiczność zgromadził wykład ks. prof. Józefa Tischnera. Temat wystąpienia brzmiał: "Wolność a odpowiedzialność". Ks. Profesor przedstawił i porównał dwie koncepcje wychowania - sokratejską i chrześcijańską, wywodzącą się z tradycji naśladowania "Boskiego Mistrza".

Warto również wspomnieć o wystąpieniu prof. dr hab. Adama Węgrzeckiego z Krakowa, który mówił o odpowiedzialności w ujęciu filozofii spotkania. Pani Prof. dr hab. Teresa Kukołowicz z Lublina poruszyła problem związku odpowiedzialności z prawdą, a dr Wojciech Morszczyński z Cieszyna - w oparciu o filozofię F. Nietzschego wygłosił referat o odpowiedzialności mistrza.

Wśród licznych wystąpień psychologów usłyszeliśmy, między innymi, ciekawy referat pani prof. dr hab. Krystyny Ostrowskiej z Warszawy, która przedstawiła zarys osobowości człowieka odpowiedzialnego. Pojawiło się również kilka komunikatów z badań prowadzonych w obrębie tej problematyki.

Poza wymienionymi osobami w obradach wzięli udział goście z Krakowa, Łodzi, Poznania i Torunia.

Podsumowując konferencję, prof. dr hab. Adam Węgrzecki podkreślił różnorodność ujęć tematu. Wysoko ocenił wartość tego typu "roboczych" konferencji, na których pojawia się więcej ciekawych pytań niż jednoznacznych odpowiedzi. Jest to ważne, szczególnie w przypadku interdyscyplinarnej konferencji aksjologicznej. Zauważył również pojawiającą się konieczność podjęcia w pedagogice rozmowy na temat współczesnych koncepcji człowieka.

Mamy nadzieję, że wkrótce ukaże się publikacja dokumentująca obrady.

Autorzy: Redakcja