Nowe książki - Maj 1998

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

P r a c e     n a u k o w e

LITERATUROZNAWSTWO. "Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze". T. 19: Schyłek wieku. Red. Barbara S t e m p c z y ń s k a. Katowice 1998, streszcz., rez., summ., 7 zł

Marek P y t a s z: Wygnanie - emigracja - diaspora. Poeta w poszukiwaniu czytelnika. Katowice 1998, aneks, indeks nazwisk, Zsfg., summ., 11 zł

JĘZYKOZNAWSTWO. "Prace Językoznawcze". T. 25: Studia historycznojęzykowe. Red. Olga W o l i ń s k a. Katowice 1998, fot., liter., rez., summ., 17 zł

BIOLOGIA. "Acta Biologica Silesiana". T. 32/49: Zoologia systematyczna i zoocenologia. Red. Maciej S. K l i m a s z e w s k i, Wacław W o j c i e c h o w s k i. Katowice 1998, fot., rys., tab., liter., streszcz., rez., summ., 5 zł

S k r y p t y

NAUKA O MATERIAŁACH. Jan B a r c i k, Marian K u p k a, Antoni W a l a: Technologia metali. T. 1: Metalurgia ekstrakcyjna. Katowice 1998, rys., tab., 16 zł