KONFERENCJA "ZDERZENIE CZY SPOTKANIE CYWILIZACJI"

W dniach 25 - 26 lutego 1998 roku odbyła się w Cieszynie interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Zderzenie czy spotkanie cywilizacji? " Organizatorem konferencji była Sekcja Kultur Pozaeuropejskich Koła Naukowego Etnologów. W publikacji informującej o problematyce konferencji organizatorzy napisali: "Nie narzucamy nikomu własnej wizji stosunków między kulturami i cywilizacjami, stąd hasło w formie pytania. Relacje międzykulturowe to klucz do zrozumienia problemów coraz mocniej kształtującego się społeczeństwa globalnego. Interdyscyplinarna formuła konferencji (... ) przybliży nam obraz innych, jak i nasz wizerunek w ich oczach - aby przygotować lepsze podstawy wzajemnej komunikacji".

uroczystego otwarcia sesji dokonał Prezes Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego prof. dr hab. Zygmunt Kłodnicki (Zakład Etnologii, Filia UŚ Cieszyn). Konferencja zgromadziła piętnastu prelegentów z rozmaitych ośrodków akademickich z całej Polski. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Zygmunt Kłodnicki, w którym omówił etnologiczne aspekty zderzenia cywilizacji grecko-rzymskiej z barbarzyńcami w okresie wędrówek ludów w Europie na przełomie IV i V wieku naszej ery. Dr hab. Przemysław Piekarski (Dyrektor Instytutu Filologii Orientalnej UJ) przedstawił indyjskie korzenie ruchu teozoficznego oraz jego kontynuacje. Z kolei dr Joachim Liszka (Zakład Etnologii, Filia UŚ Cieszyn) mówił o współczesnych aspektach otwartości cywilizacyjnej Europy. tematem komunikatu studenta III roku etnologii w Cieszynie Sylwestra Szczygła były zainteresowania badawcze ludem Ajnów w kontekście japońskiej polityki imperialnej. Pierwszy dzień obrad zakończył dr hab. Ryszard Vorbrich (Instytut Etnologii, Uniwersytet Wrocławski), który w swym wystąpieniu ukazał współczesne relacje między Islamem a Europą.

Kolejny dzień konferencji rozpoczął mgr Andrzej Peć (Zakład Etnologii, Filia UŚ Cieszyn) kreśląc obraz Żyda w świadomości europejskiej i amerykańskiej. Symbolika krzyża a proces międzykulturowej wymiany treści symbolicznej to przedmiot referatu wygłoszonego przez mgr Marka Rembierza (Instytut Filozofii UŚ). Student III roku etnologii w Cieszynie Adam Gorysz analizował w swym komunikacie wybrane aspekty funkcjonowania Żydów w cywilizacji arabo-muzułmańskiej, student III roku etnologii w Cieszynie Szymon Broda zajął się indoeuropejskim dziedzictwem kulturowym demokracji, natomiast Rafał Glajcar student politologii UŚ wygłosił komunikat zatytułowany "Czy S. P. Huntington ma rację? ". Dr Tadeusz Czarnik (Instytut Relogioznawstwa UJ) zaprezentował taoistyczne odczytanie Parmenidesa. Recepcję duchowości hinduistycznej w chrześcijaństwie referował dr Zbigniew Pasek (Instytut Relogioznawstwa UJ), dr Małgorzata Sacha-Piekło (Instytut Religioznawstwa UJ) skupiła się na filozoficznych aspektach siddhayogi a prof. Liang Ziming (Studium Kultur Dalekiego Wschodu, Warszawa-Cieszyn) mówił o relacjach kultury chińskiej a zachodem. Konferencję zakończyła dr Kazimiera Mikos (Instytut Relogioznawstwa UJ) opracowaniem pt. : "Sekty we współczesnych Niemczech".

Obradom towarzyszyły liczne imprezy. W Muzeum Parafialnym im. św. Jana Sarkandra w Skoczowie otwarta została wystawa fotograficzna "Sztuka świątyń skalnych Indii" ze zbiorów dr hab. Przemysława Piekarskiego. W gmachu Filii UŚ w Cieszynie otwarto wystawę "Migawki religijne - koegzystencja chrześcijan i hindusów" oraz zaprezentowano kopie fotografii Michała Greima pt. "Cztery pociechy Izraela" wykonane przez Xenię Modrzejewską i Sefana Figlarowicza. Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" był miejscem prelekcji wygłoszonej wieczorem 25 lutego przez dr hab. Przemysława Piekarskiego - "Indyjskie korzenie Cyganów".