Nowe książki - Lipiec 1998

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

P r a c e     n a u k o w e

HISTORIA. "Wyrósł z dobrego drzewa... " Uniwersytet Śląski 1968-1998. Fakty, dokumenty, relacje. Red. Antoni B a r c i a k, tab., rys., fot., 25 zł

JĘZYKOZNAWSTWO. Zagadnienia słowotwórstwa i składni w opisie współczesnych języków słowiańskich. T. 2. Red. Michał B l i c h a r s k i, Henryk F o n t a ń s k i, bibliogr., streszcz., summ., rez., 15 zł

Studies in Foreign Language and Teaching. Red. Janusz A r a b s k i, bibliogr., tab., rys., streszcz., Zsfg., 15 zł

LITERATUROZNAWSTWO. Traduttore non sempre traditore. Problemi di traduttologia emersi a partire dalle traduzioni in polacco di alcune della narrativa italiana. Red. Krystyna W o j t y n e k, bibliogr., streszcz., summ., 5 zł

POLITOLOGIA. Ubodzy i bezdomni. Red. Piotr D o b r o w o l s k i przy współudziale Ireny M ą d r y, tab., wykresy, rez., summ., 7 zł

BIOLOGIA. Plant Cytogenetics. Red. Jolanta M a ł u s z y ń s k a, bibliogr., tab., rys., fot., streszcz., Zsfg., 19 zł NAUKI O ZIEMI. Hydrogeologia obszarów zurbanizowanych i uprzemysłowionych. Tom poświęcony Jubileuszowi Profesora Andrzeja Różkowskiego. Red. Andrzej T. J a n k o w- s k i, współred. Andrzej K o w a l c z y k, Janusz K r o p k a, Andrzej W i t k o w s k i, bibiogr., tab., rys., fot., streszcz.

ZAPOWIEDZI

PSYCHOLOGIA. Krystyna B a l a w a j d e r: Komunikacja, konflikty, negocjacje w organizacji (skrypt)

POLITOLOGIA. Między realizmem a utopią. Świadomościowo-ideologiczne i polityczne przesłanki pokoju i demokracji na przełomie XX i XXI wieku oraz ich historyczne uwarunkowania. Red. Jerzy Ś w i e c a

JĘZYKOZNAWSTWO. Małgorzata K i t a: Wywiad prasowy. Język - gatunek - interakcja

Mirosława S i u c i a k: Język śląskich utworów scenicznych z lat 1864--1922

Poza Wydawnictwe UŚ ukazały się:

Dariusz Pawelec: Debiuty i powroty. Czytanie w czas przełomu. Katowice 1998. Agencja artystyczna "PARA"

Dariusz Rott: Badania dawnego piśmiennictwa w Instytucie Śląskim w Katowicach (1934-1939). Wybrane zagadnienia z dziejów humanistyki na Śląsku. Kielce 1998. Polska Akademia Nauk, Oddział w Katowicach