Studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym

DZIEKAN
WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO
UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO
ogłasza nabór na
studia doktoranckie
na Wydziale Filologicznym w zakresie:
 • literaturoznawstwa: filologia polska,
  filologia klasyczna,
  filologia romańska,
  filologia słowiańska,
 • językoznawstwa: dydaktyka języka polskiego,
  filologia germańska,
  filologia romańska,
  filologia angielska,
 • bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.
PODANIA NA STUDIUM NALEŻY SKŁADAĆ
DO 30 LIPCA 1998 ROKU. Studia są czteroletnie.
Warunkiem przyjęcia na studia jest:
 • posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • zdanie egzaminu z języka obcego oraz
 • pomyślny wynik rozmowy kwalifikacyjnej mającej wykazać predyspozycje kandydata do pracy naukowej.
Prawa i obowiązki uczestników studiów doktoranckich określone są w rozporządzeniu MEN z dnia 10 czerwca 1991r. /Dz. U. nr 58, poz. 249 wraz z późniejszymi uzupełnieniami oraz w Zarządzeniu nr 27/97 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 24 czerwca 1997 roku, w sprawie zasad prowadzenia studiów doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim.

Podania przyjmuje i bliższych informacji udziela Dziekanat Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Plac Sejmu Śląskiego 1, pok. 109, tel. : 255 12 60, wew. 259.

Egzaminy planuje się w dniach 22 i 23 września 1998 roku.