P O R O Z U M I E N I E

P O R O Z U M I E N I E

zawarte w Katowicach w dniu 5 maja 1998r.
pomiędzy
Rektorem Uniwersytetu Śląskiego prof. dr. hab. Tadeuszem Sławkiem
i
Komendantem Wojewódzkim Policji
w Katowicach
insp. mgr. Mieczysławem Klukiem
w sprawie wspólnego przeciwdziałania
narkomanii i handlowi narkotykami
na terenie Uniwersytetu Śląskiego.

Uznając wspólnie pilną potrzebę skutecznego przeciwdziałania narkomanii i handlowi narkotykami na terenie Uniwersytetu Śląskiego, działając na podstawie art. 49 ust. 3 pkt 4 w zw. z art. 178 ust. 3 ustawy z dnia 12 września 1990r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1990r. nr 65 poz. 385 z późn. zm. ), strony zawierają porozumienie o następującej treści :

§ 1

Przez teren Uniwersytetu Śląskiego rozumie się wszystkie obiekty i tereny, wykorzystywane przez Uniwersytet Śląski do jego celów ( w tym także Filię U. Ś. w Cieszynie), niezależnie od tytułu prawnego, będącego po temu podstawą.

§ 2

Rektor U. Ś. wyraża zgodę na wejście na teren określony w § 1 bez jego wezwania i wykonywanie czynności służbowych przez funkcjonariuszy Wydziału d. s. Narkotyków K. W. P. w Katowicach oraz innych bezpośrednio z nimi współpracujących funkcjonariuszy Policji w sytuacji uzasadnionego podejrzenia, że na terenie Uniwersytetu Śląskiego :

a) przebywa osoba lub osoby posiadające narkotyki, handlujące narkotykami, udostępniające je innym osobom lub nakłaniające do tego, albo

b) prowadzona jest produkcja narkotyków lub są przystosowywane urządzenia do ich produkcji względnie dystrybucji, albo

c) znajdują się substancje lub materiały służące do bezprawnego wytwarzania z nich narkotyków.

§ 3

Do wszelkich działań, mających na celu realizację niniejszego porozumienia w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji upoważniony jest Naczelnik Wydziału d. s. Narkotyków K. W. P. w Katowicach, który :

a) powiadomi każdorazowo niezwłocznie na piśmie Rektora U. Ś. o wejściu na teren Uniwersytetu podległych mu funkcjonariuszy i to wyłącznie w celu realizacji czynności służbowych, opisanych w § 2,

b) kierować będzie osobiście lub przez zastępującego go stale funkcjonariusza - wyznaczonego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji, wszelkimi czynnościami Policji na terenie Uniwersytetu, wynikłymi z realizacji niniejszego porozumienia.

§ 4

Komendant Wojewódzki Policji przekaże na piśmie Rektorowi Uniwersytetu do jego osobistej wiadomości imienny wykaz funkcjonariuszy, wyłącznie uprawnionych do kierowania czynnościami policjantów, wchodzących na teren Uniwersytetu w celu realizacji niniejszego porozumienia.

§ 5

Funkcjonariusz kierujący czynnościami policyjnymi, podjętymi na terenie Uniwersytetu w celu realizacji niniejszego porozumienia i w trybie nim określonym, uprawniony jest w przypadku i rozmiarze niezbędnej konieczności, do żądania współdziałania pracowników służb ochrony poszczególnych obiektów i wydawania im stosownych poleceń.

§ 6

Naczelnik Wydziału d. s. Narkotyków K. W. P. jest zobowiązany do nadzoru na ścisłym przestrzeganiem zasad określonych niniejszym porozumieniem przez podległych mu lub działających pod jego kierownictwem (zgodnie z § 4) funkcjonariuszy Policji.

§ 7

Porozumienie niniejsze zawarte jest na okres roku akademickiego 1997/98 i może zostać przedłużone na następne okresy. Przedłużenie ważności porozumienia może nastąpić w formie zgodnych oświadczeń woli obu stron - wyrażonych na piśmie lub w formie aneksów do porozumienia, skutecznych po podpisaniu przez obie strony.

§ 8

Porozumienie może być rozwiązane w każdym czasie przez każdą ze stron. Rozwiązanie porozumienia będzie skuteczne z dniem doręczenia drugiej stronie stosownego oświadczenia na piśmie.

§ 9

Rektor Uniwersytetu Śląskiego powiadomi o treści porozumienia społeczność akademicką Uniwersytetu. Powiadomienie nastąpi formie, przyjętej dla takich informacji w Uniwersytecie Śląskim.

§ 10

Porozumienie wchodzi w życie w terminie, oznaczonym jako data jego zawarcia.

prof. dr hab. Tadeusz Sławek
insp. mgr Mieczysław Kluk