Najbardziej znane artykuły pracowników Uniwersytetu Śląskiego z lat 1980-1996

Na łamach "Gazety Uniwersyteckiej UŚ" pisałem już, że wielodziedzinowe rejestry bibliograficzne Instytutu Informacji Naukowej w Filadelfii (Institute for Scientific Information, ISI), a przede wszystkim Science Citation Index (SCI), są powszechnie cenionym źródłem wiedzy o różnych aspektach współczesnej nauki. Statystyki naukometryczne, bazujące na indeksach cytowań (liczba publikacji i zakres ich cytowania w przodujących czasopismach), odzwierciedlają bowiem ocenę dokonaną przez światową społeczność naukową.

Baza danych National Citation Report-Poland (NCR) i jej wyłącznie statystyczna wersja National Science Indicators są również opracowywane przez ISI, w oparciu o indeksy cytowań. Rejestr NCR, zakupiony przez Komitet Badań Naukowych (KBN), udostępniany jest w Ośrodku Przetwarzania Informacji w Warszawie. Był on już podstawą do oceny stanu różnych dziedzin nauki w Polsce przez KBN i w coraz większym zakresie będzie wykorzystywany, m. in. przy przyznawaniu kategorii badawczych. NCR stanowi zbiór ponad 116 tysięcy opisów wszystkich publikacji autorów bądź współautorów, którzy podali, że ich instytucja macierzysta mieści się w Polsce. W trakcie analizy naukometrycznej jednostek organizacyjnych naszej uczelni (patrz GU 10/1997) zakupiono "elektroniczną teczkę" Uniwersytetu Śląskiego - zbiór dokumentacyjny 1909 artykułów z afiliacją do UŚ. Poniżej przedstawiono pierwsze wyniki szczegółowego przeglądu tego fragmentu NCR, pod kątem publikacji naukowych z lat 1980-1996, które odbiły się największym echem w światowej społeczności uczonych.

Dla każdej publikacji indeksowanej w NCR podana jest ogólna liczba cytowań w minionych 17 latach, jak też liczba cytowań w poszczególnych latach. Dla porównania, dodano przeciętną liczbę cytowań tego samego rodzaju publikacji (artykuł, przegląd, komunikat, abstrakt konferencyjny itd. ) drukowanych w tym samym roku i czasopiśmie (czyli jego cytowalność). Warto przypomnieć, że chodzi wyłącznie o publikacje i powołania bibliograficzne w wyselekcjonowanych periodykach, rejestrowanych przez ISI i pogrupowanych w 104 dyscypliny i pola badawcze. W przypadku NCR jest to najszersza pula czasopism. Dla nauk przyrodniczych i technicznych liczy ona około 5300 indeksowanych periodyków w rozszerzonej wersji SCI (Expanded), co utrudnia bezpośrednie porównanie ze zwykle przytaczanymi danymi ze standardowego SCI (CD Edition), uwzględniającego jedynie 3300 czasopism.

Słabe strony rankingu

W tabelach przedstawiono te artykuły obecnych pracowników UŚ, które zrobiły największą karierę w naukowym świecie. Ta lista "hitów" kumuluje jednak w sobie wszystkie wady rejestrów ISI, toteż trudno powiedzieć, że wiernie odzwierciedla obecność UŚ w międzynarodowym czasopiśmiennictwie naukowym. Najważniejsze ograniczenia to:

1. Jest rzeczą oczywistą, że lista nie obejmuje cytowań artykułów innych niż te opublikowane w periodykach zaliczonych przez ISI do wiodących w nauce światowej. Nie można jednak wykluczyć, że uznanie w świecie zdobyły i inne polskie publikacje, choć przypuszczalnie rzadko te z wydawnictw krajowych.

2. NCR nie uwzględnia cytowań książek i serii wydawniczych, których ranga w geologii światowej jest trudna do przecenienia. Dla przykładu, można mówić o imponującym sukcesie A. Lasoty z Instytutu Matematyki, autora (wspólnie z M. C. Mackey'em) książki Probabilistic Properties of Determinatistic Systems (Camridge University Press, 1985), na którą tylko w latach 1992-1997 powoływano się ponad 100 razy (i to według wąskiej bazy SCI). To może być zatem największy przebój naukowy UŚ... Jako aneks, zaprezentowane będą wkrótce wyniki przeszukania SCI pod kątem wszelkiego typu publikacji pracowników UŚ, ale jest to operacja żmudna i pełna różnorodnych pułapek, zwłaszcza bez zbiorczej bibliografii prac naszej uczelni.

3. Co więcej, NCR nie obejmuje również prac wydanych przed 1980. Nie jest to zbyt miarodajne w wielu dziedzinach nauki. Artykuł P. Miguli (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska), wydrukowany w polskim periodyku Acta Theriologica w roku 1969 uzyskał w sumie ponad 200 cytowań.

4. Ze względu na statystyczny charakter NCR, nie wiadomo co się kryje za podanymi sumami powołań. Nie można więc określić zakresu udziału samocytowań. Możliwy jest zatem pewien udział samokreowania wysokiej pozycji, zwłaszcza w przypadku starszych publikacji.

5. Last not least: jest rzeczą oczywistą, że najłatwiej publikować i być cytowanym w tych działach nauki, które są najszerzej reprezentowane w bazach ISI, a więc na pewno w chemii, fizyce i - cześciowo - w biologii (biochemia, genetyka, itd. ). Z kolei, nauki społeczne i prawne, a zwłaszcza humanistyka, są wielokrotnie słabiej uwzględnione w indeksach cytowań, a w dodatku - znaczna część artykułów nie doczeka się w ogóle cytowań, bo nie ma wcale takiego zwyczaju. Tak też jest w przypadku wszystkich zarejestrowanych w NCR prac z Wydziału Filologicznego i (z jednym wyjątkiem) z Wydziału Nauk Społecznych.

Naukowe przeboje ze Śląska rodem

W świetle powyższych uwag nie może dziwić fakt, iż podstawowy wykaz 20 najbardziej znanych w świecie artykułów z UŚ zawiera jedynie prace z kręgu nauk ścisłych. Poza jedną - należą one do dorobku Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. W dodatkowej tabeli przedstawiono wyróżniajace się artykuły pracowników z czterech innych wydziałów, ale prace te w większości reprezentują te same dyscypliny nauk ścislych. Należy dodać, że nie wzięto pod uwagę publikacji obecnych pracowników UŚ, ale napisanych z afiliacją do innych placówek (np. tej współautorstwa J. Drewniaka z Fuzzy Sets and Systems z 1982 r., której zaliczono 35 powołań).

Dwa wyjątki są jednak bardzo znamienne. Zdecydowanym liderem klasyfikacji jest praca z udziałem A. Kiliana z Katedry Genetyki. W ciągu 4 lat zebrała ono aż 120 cytowań, co jest osiągnięciem znaczącym w skali krajowej. Należy bowiem pamiętać o względności sukcesu badaczy z UŚ: są w Polsce uczeni uzyskujący rocznie(!) kilkaset cytowań... W tym kontekście, szczególnie duże uznanie budzi rezultat osiągnięty przez publikacje jedynej przedstawicielki nauk społecznych, I. Heszen-Niejodek, z Katedry Psychologii Zdrowia i Rozwoju Społecznego.

Na liście autorów dominują znani reprezentanci Instytutu Fizyki, ale w wszechobecnym towarzystwie S. Kucharskiego z Zakładu Chemii Teoretycznej (aż 7 uznanych artykułów!). Optymizm budzi fakt, że połowa z czołowej dwudziestki to publikacje stosunkowo nowe, z lat 90-tych. Patrząc na stosunek do przeciętnej liczby cytowań czasopisma, ponad dziesięciokrotne przebicie osiągnął tylko lider rankingu, ale niewiele mu ustępują artykuły współautorstwa J. Hańderka (z Ferroelectrics) oraz S. Ernsta (z Acta Physica Polonica). A zatem nieliczne polskie czasopisma indeksowane w SCI oraz wyłącznie krajowy zespół badawczy mogą zapewnić sukces naukowy. Regułą są jednak publikacje zamieszczone w czołowych periodykach zachodnich, powstające w szerokiej współpracy międzynarodowej. Rekordowa praca z genetyki jest efektem kooperacji 25 uczonych z 13 ośrodków amerykańskich oraz z Rosji i Polski. Takie są właśnie trendy w nauce światowej u progu XXI wieku.

Lista przebojów naukowych UŚ - przy całej swojej niedoskonałości - powinna stanowić pozytywny punkt odniesienia tak dla ogólu młodych pracowników naszego uniwersytetu, jak i (niestety) sporej części profesury. W pewnym sensie może więc być suplementem do napisanego z pasją i pełnego troski o losy uczelni artykułu J. Wodza z majowego numeru "Gazety Uniwersyteckiej UŚ".

Ale zakończyć należy optymistycznie: z rejestrów ISI wynika jednoznacznie, że ranga dorobku naukowego górnośląskiej Alma Mater - mimo ogromu finanowych ograniczeń - wyraźnie wzrosła na przestrzeni ostatnich czterech lat, czym nieoczekiwanie znacząco różni się ona od wielu pozostałych uniwersytetów. Rok 1997 był dla UŚ rekordowy, ale o tym szerzej przy następnej okazji.

GRZEGORZ RACKI

Najczęściej cytowane artykuły pracowników Uniwersytetu Śląskiego z lat 1980-1996

  Lp. * Autor(zy) z UŚ (i tylko pierwsi współautorzy zewnętrzni w dużym zespole badawczym) Jednostka macierzysta na UŚ (dyscyplina wg NCR)   Tytuł publikacji   Czasopismo, rok, nr tomu, nr strony początkowej   Średnia cytowalność czasopisma     Liczba cytowań
1 KLEINHOFS A., KILIAN A., MAROOF M. A. S. i inni (22 osoby!) Katedra Genetyki WBiOŚ (Plant Science) A MOLECULAR, ISOZYME AND MORPHOLOGICAL MAP OF THE BARLEY (HORDEUM-VULGARE) GENOME Theoretical and Applied Genetics 1993, 86, s. 705   9, 64   120
2 FLEISCHER J., ZRAŁEK M., JEGERLEHNER F. Zakład Teorii Pola WMFiCH (Physics) RADIATIVE-CORRECTIONS TO HELICITY AMPLITUDES FOR W-PAIR PRODUCTION Zeitschrift f ü r Physik C - Particles and Fields 1989, 42, s. 409   9, 89   44
3 KUCHARSKI S. A., BARTLETT R. J. Zakład Chemii Teoretycznej WMFiCH (Physical Chemistry/ Chemical Physics) THE COUPLED-CLUSTER SINGLE, DOUBLE, TRIPLE, AND QUADRUPLE EXCITATION METHOD Journal of Chemical Physics 1992, 97, s. 4282   14, 12   40
4 BARGER V., BERGER M. S., HAN T., ZRAŁEK M. Zakład Teorii Pola WMFiCH (Physics) TEST OF THE DIMOPOULOS-HALL-RABY ANSATZ FOR FERMION MASS MATRICES   Physical Review Letters 1992, 68, s 3394   27, 17   33
5   LASOTA A., MACKEY M. C. Zakład Biomatematyki WMFiCH (Multidisciplinary) GLOBALLY ASYMPTOTIC PROPERTIES OF PROLIFERATING CELL - POPULATIONS   Journal of Mathematical Biology 1984, 19, s. 43   9, 89   32
6 GUNDEL H., RIEGE H. i inni (5), w tym HAŃDEREK J. Zakład Fizyki Doświadczalnej WMFiCH (Applied Physics/ Condensed Matter) COPIOUS ELECTRON-EMISSION FROM PLZT CERAMICS WITH A HIGH ZIRCONIUM CONCENTRATION Ferroelectrics 1989, 100, s. 1   3, 40   31
7 GUNDEL H., HAŃDEREK J., RIEGE H. Zakład Fizyki Doświadczalnej WMFiCH (Applied Physics/ Condensed Matter) TIME-DEPENDENT ELECTRON-EMISSION FROM FERROELECTRICS BY EXTERNAL PULSED ELECTRIC-FIELDS Journal of Applied Physics 1991, 69, s. 975   8, 87   28
8 BALKOVA A., KUCHARSKI S. A., MEISSNER L., BARTLETT R. J. Zakład Chemii Teoretycznej WMFiCH (Physical Chemistry/ Chemical Physics) A HILBERT-SPACE MULTIREFERENCE COUPLED-CLUSTER STUDY OF THE H-4 MO SYSTEM Theoretica Chimica Acta 1991, 80, s. 335   13, 31   28
9-10 KUCHARSKI S. A., BARTLETT R. J. Zakład Chemii Teoretycznej WMFiCH (Physical Chemistry/ Chemical Physics) HILBERT-SPACE MULTIREFERENCE COUPLED-CLUSTER METHODS. 1. THE SINGLE AND DOUBLE EXCITATION MODEL Journal of Chemical Physics 1991, 95, s. 8227   16, 74   28
9-10 BALKOVA A., KUCHARSKI S. A.., MEISSNER L., BARTLETT R. J. Zakład Chemii Teoretycznej WMFiCH (Physical Chemistry/ Chemical Physics) THE MULTIREFERENCE COUPLED-CLUSTER METHOD IN HILBERT-SPACE - AN INCOMPLETE MODEL SPACE APPLICATION TO THE LIH MOLECULE Journal of Chemical Physics 1991, 95, s. 4311   16, 74   28
11 KUCHARSKI S. A., BARTLETT R. J. Zakład Chemii Teoretycznej WMFiCH (Physical Chemistry/ Chemical Physics) RECURSIVE INTERMEDIATE FACTORIZATION AND COMPLETE COMPUTATIONAL LINEARIZATION OF THE COUPLED-CLUSTER SINGLE, DOUBLE, TRIPLE, AND QUADRUPLE EXCITATION EQUATIONS Theoretica Chimica Acta 1991, 80, s. 387   13, 31   27
12 WOHLLEBEN D., ESSER M., FRECHE P., ZIPPER E., SZOPA M. Zakład Fizyki Teoretycznej WMFiCH (Physics) POSSIBILITY OF ORBITAL MAGNETIC PHASE-TRANSITIONS IN MESOSCOPIC METALLIC RINGS Physical Review Letters 1991, 66, s. 3191   32, 85     27
13 RZOSKA S. J., CHRAPEC J**, ZIOŁO J. Zakład Fizyki Molekularnej WMFiCH (Physics) NONLINEAR DIELECTRIC EFFECT IN THE VICINITY OF THE CRITICAL-POINT BINARY AND DOPED CRITICAL SOLUTIONS Physica A 1986, 139, s. 569   6, 77   25
14 JERIE K., BARANOWSKI A., ROZENFELD B., ERNST S., GLIŃSKI J. Zakład Chemii Fizycznej WMFiCH (Physics) POSITRON-ANNIHILATION IN AND COMPRESSIBILITY OF WATER ORGANIC MIXTURE. 1. THE SYSTEM WATER TETRAHYDROFURAN Acta Physica Polonica A 1983, 64, s. 77   2, 66   24
15 JANIK J. A., GODLEWSKA M., GROCHULSKI T., KOCOT A. i inni (7) Zakład Fizyki Molekularnej WMFiCH (Physical Chemistry/Chemical Physics) MOLECULAR-REORIENTATION IN LIQUID-CRYSTALS Molecular Crystals and Liquid Crystals 1983, 98, s. 67   9, 81   23
16 BALKOVA A., KUCHARSKI S. A., BARTLETT R. J. Zakład Chemii Teoretycznej WMFiCH (Physical Chemistry/ Chemical Physics) THE MULTIREFERENCE HILBERT-SPACE COUPLED-CLUSTER STUDY OF THE LI2 MOLECULE - APPLICATION IN A COMPLETE MODEL SPACE Chemical Physics Letters 1991, 182, s. 511   12, 66   23
17 KOWALSKA T. Zakład Chemii Analitycznej WMFiCH (Spectroscopy/Instrumentation/Analytical Science) PHYSICOCHEMICAL MODELING OF SOLUTE RETENTION IN REVERSED-PHASE HPL WITH METHANOL-WATER MOBILE PHASE Chromatographia 1989, 27, s. 628   5, 29   22
18 KUCHARSKI S. A., BALKOVA A., BARTLETT R. J. Zakład Chemii Teoretycznej WMFiCH (Physical Chemistry/Chemical Physics) PERFORMANCE OF SINGLE-REFERENCE COUPLED-CLUSTER METHODS FOR QUASI-DEGENERATE PROBLEMS - THE H-4 MODEL Theoretica Chimica Acta 1991, 80, s. 321     13, 31   22
19 DEC J. Zakład Fizyki Doświadczalnej WMFiCH (Applied Physics/ Condensed Matter) THE PHASE-BOUNDARY AS A KINK Ferroelectrics 1989, 89, s. 193   3, 94   21
20 LASOTA A., LI T. Y., YORKE J. A. Zakład Biomatematyki WMFiCH (Mathematics) ASYMPTOTIC PERIODICITY OF THE ITERATES OF MARKOV OPERATORS Transactions of the American Mathematical Society 1984, 286, s. 751   6, 12   21

* Przy jednakowej ilości cytowań wyżej klasyfikowano publikacje wydane później, a w następnej kolejności uwzględniano mniejszą średnią cytowalność czasopisma ("ponadprzeciętność publikacji"); ** Były pracownik UŚ WBiOŚ - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, WMFiCH - Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii  

 

Inne uznane publikacje pracowników wybranych wydziałów Uniwersytetu Śląskiego z lat 1980-1996

Autor(zy) z UŚ (i tylko pierwsi współautorzy zewnętrzni w dużym zespole badawczym) Jednostka macierzysta na UŚ (dyscyplina wg NCR)   Tytuł publikacji   Czasopismo, rok, nr tomu, nr strony początkowej   Średnia cytowalność czasopisma     Liczba cytowań
BARCIK J. Zakład Własności Mechanicznych i Korozji Metali WT (Applied Physics/Condensed Matter; Metallurgy) THE KINETICS OF SIGMA-PHASE PRECIPITATION IN AISI-310 AND AISI-316 STEELS Metallurgical Tansactions A - Physical Metallurgy and Materials Science 1983, 14, s. 635   12, 89   20
FRĄCKOWIAK J. E. Zakład Efektu M ö ssbauera i Anihilacji Pozytonów WT (Applied Physics/Condensed Matter) DETERMINATION OF THE LONG-RANGE ORDER PARAMETER IN THE TRANSITION-METAL ALLOYS USING MOSSBAUER-SPECTROSCOPY Physica Status Solidi A-Applied Research 1985, 87, s. 109   5, 31   17
MAŁUSZYŃSKA J., HESLOPHARRISON J. S. Katedra Anatomii i Cytologii Roślin WBiOŚ (Molecular Biology & Genetics) PHYSICAL MAPPING OF RDNA LOCI IN BRASSICA SPECIES Genome 1993, 36, s. 774     6, 50   18
HESZEN-KLEMENS I. [HESZEN-NIEJODEK I. ], ŁAPIŃSKA E. Katedra Psychologii Zdrowia i Rozwoju Człowieka WPiP (Public Health & Health Care) DOCTOR-PATIENT INTERACTION, PATIENTS HEALTH BEHAVIOR AND EFFECTS O TREATMENT Social Science & Medicine 1984, 19, s. 9   9, 02   18
HESZEN-KLEMENS I. [HESZEN-NIEJODEK I. ] Katedra Psychologii Zdrowia i Rozwoju Człowieka WPiP (Public Health & Health Care PATIENTS NONCOMPLIANCE AND HOW DOCTORS MANAGE THIS   Social Science & Medicine 1987, 24, s. 409   9, 00   12
ŻERDA T. W., JOHN A., CHMURA K Zakład Geochemii WNoZ (Chemical Engineering) RAMAN STUDIES OF COALS   Fuel 1981, 60, s. 375 14, 22 16

WT - Wydział Techniki; WBiOŚ - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska; WPiP - Wydział Pedagogiki i Psychologii; WNoZ - Wydział Nauk o Ziemi    

Autorzy: Grzegorz Racki