Nowe książki - Listopad 1999

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI

P r a c e    n a u k o w e

FILOZOFIA. Postacie prawdy 3. Red. Adam J o n k i s z, fot., rys., skorowidz osób i pojęć, summ., Zsfg., 20 zł

LITERATUROZNAWSTWO. Aristippus Meets Crusoe: Rethinking the Beach Encounter. Ed. Zbigniew B i a ł a s, fot., ryc., streszcz., res., 17 zł

Memory and Forgetfulness. Essays in Cultural Practice. Eds. Wojciech K a l a- g a, Tadeusz R a c h w a ł, Zsfg., streszcz., 15 zł

PRAWO. U progu nowych kodyfikacji karnych. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Leonowi Tyszkiewiczowi. Red. Oktawia G ó r n i o k, fot., bibliogr., tab., schem., 28 zł

ZAPOWIEDZI

FILOZOFIA. Filozofia jako sposób odczuwania i konceptualizacji ludzkiego losu. Materiały sesji naukowej Katowice-Wisła, 11-14 maja 1998 roku. Red. Józef B a ń k a

PEDAGOGIKA. Pedagogika społeczna w Polsce. Między stagnacją a zaangażowaniem. Tom 1-2. Red. Elżbieta G ó r n i k o w s k a-Z w o l a k, Andrzej R a d z i e w i c z-W i n n i c k i przy współpracy Andrzeja C z e r k a w s k i e g o

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Bronisław Z y s k a: Trwałość papieru w drukach polskich z lat 1800-1944. Wyniki badań

LITERATUROZNAWSTWO. Joanna D e m b i ń s k a-P a w e l e c: Światy możliwe w poezji Stanisława Barańczaka

JĘZYKOZNAWSTWO. Krystyna J a r z ą b e k: Rehabilitacja języka gestów (Na przykładzie porozumiewania się zakonników i mniszek)