CIESZYN - INAUGURACJA

7 października br, punktualnie o godzinie 11, 15 (mieszcząc się zatem doskonale w kwadransie akademickim) JM Rektor prof. dr hab. Tadeusz Sławek wygłosił tyleż uroczystą, co i zwyczajową (znaczoną tylko wymiennością dat i liczebników porządkowych) formułę: "Otwieram rok akademicki 1999 na 2000, 29-ty od założenia Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie".

fot.Janina Ciupek Wygłoszone następnie sprawozdanie Prorektora Uniwersytetu Śląskiego ds. Filii w Cieszynie prof. dr hab. Alojzego Kopoczka było w równej mierze poświęcone dokonaniom minionego roku akademickiego, jak i zdobyczom trzyletniej (również minionej) kadencji. Te dwie perspektywy czasowe: "zaprzeszła" i przeszła, wzbogacona o dzień dzisiejszy Filii, stały się determinantem wystąpienia. Te dwie perspektywy czasowe pozwoliły Prorektorowi stwierdzić: "Filia stała się niekwestionowaną wizytówką uniwersyteckiego miasta Cieszyna oraz całego regionu". Przytoczone dane z początku kadencji i zestawienia liczbowe kadencję te wieńczące utworzyły - ujęty w ramy, oddającej tzw. prawdę obiektywną, statystyki - wizerunek (wiarygodny, bo poparty konkretnymi przykładami) cieszyńskiej Alma Mater w latach 1996 - 1999. W dobie wszechobecnej, wszechogarniającej, wszechatakującej informatyzacji wiodącej do tzw. europeizacji, miernikiem dynamizacji cieszyńskiej placówki naukowo-dydaktycznej wydaje się (zdaniem piszącej te słowa) szybkość pracy łącz internetowych. Na początku kadencji Filia praktycznie nie miała dostępu do Internetu. Pierwsze łącza internetowe miały zaledwie 9600 bitów na sekundę. Wzrost szybkości transferu na przestrzeni 3 lat sprawił, iż obecnie łącza pracują z prędkością 2 megabitów na sekundę. Pochodną szybkości pracy łącz internetowych winna być eksplozja prac awansowych (uwaga własna). Póki co miniona kadencja zaowocowała 22 doktoratami i przewodami artystycznymi I stopnia, 7 habilitacjami, 7 tytułami profesora tytularnego. Zatrzymując się przy liczbach nadmienić należy, iż 179 nauczycieli akademickich nauczać będzie ogółem 4609 studentów (w tym na studiach dziennych 1931 osób). Wystąpienie Prorektora prof. dr hab. Alojzego Kopoczka było nie tylko podsumowaniem, ale i przyszłych zadań Filii wskazaniem. M. in. za priorytetowe uznano "kształtowanie strategii rozwoju cieszyńskiej uczelni w kontekście potrzeb kształcenia nowych nauczycieli do reformującego się systemu oświaty" i "wzbogacenia oferty dydaktycznej o potrzeby i oczekiwania społeczne regionu". To drugie - zdaje się korespondować z dążnością Filii do bycia jak najbliżej Cieszyna. Dążnością po wielokroć, podczas kolejnych inauguracji roku akademickiego wyrażaną.

Po dokonanej przez Panią Dziekan Wydziału Pedagogiczno- Artystycznego prof. Helenę Danel-Bobrzyk immatrykulacji studentów - przedstawicieli I roku, roku liczącego 749 0sób (studiujących w trybie stacjonarnym), przyszła kolej na pierwszy w roku akademickim 1999/2000 wykład. Wygłosił go prof. dr hab. Marian Pulina, opatrując swe wystąpienie tytułem: "Uczony wobec problemów ochrony środowiska przyrodniczego". W trakcie wykładu w auli Filii pojawił się, za sprawą przeźroczy, smog, za przyczyną zaś filmu powiało krystalicznie czystym chłodem - znaleźliśmy się we wnętrzu lodowca celem założenia w nim stacji badawczej. Sugestywność wizualnego przekazu, wzbogaconego o komentarz Profesora Puliny, sprawiła, iż przez parę chwil dane nam było doznanie bycia tzw. "geografem fizycznym" (tzn. kopiącym śnieżne tunele) w opozycji do wszechpanującego "geografa umysłowego".

Po wyprawie polarnej nastąpiła wyprawa w świat muzyki. W koncercie na cztery ręce (wykonanie Anna Miech i Magdalena Jasińska-Żaba) usłyszeliśmy dwa utwory - kompozycje Chopina i Lutosławskiego (Wariacje na temat Paganiniego). Wernisaż wystawy grafiki pedagogów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie "Historia i Współczesność" zakończył uroczystości inauguracyjne w Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.