Kredyty studenckie

kredyty studenckie

Kredyt studencki mogą otrzymać studenci studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych, którzy są obywatelami polskimi i rozpoczęli studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Kredyt studencki udzielany jest na okres studiów, jednak nie dłużej niż na 6 lat.

Termin składania wniosków o kredyt w wybranym banku upływa w roku akademickim 1999/2000 - 15 listopada. Kredyt jest wypłacany w miesięcznych ratach przez okres 10 miesięcy w roku.

Wysokość miesięcznej raty kredytu w roku akademickim 1999/2000 wynosi - 400 zł, zaś w przypadku kredytu poręczonego studentowi przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych - 300 zł.

Student może ubiegać się o kredyt tylko w jednym wybranym przez siebie banku, udzielającym kredytów studenckich.

Lista banków udzielających kredytów studenckich:

1. Bank Gospodarki Żywnościowej SA
2. Bank Ochrony Środowiska SA
3. Bank Przemysłowo - Handlowy SA
4. Bank Zachodni SA
5. PEKAO SA
6. Kredyt Bank PBI SA
7. PKO BP
8. Wielkopolski Bank Kredytowy SA
9. Górnośląski Bank Gospodarczy SA

Student, który będzie się ubiegał o przyznanie kredytu składa wniosek, na ustalonym przez bank formularzu zawierającym: - dane osobowe studenta, - dane dotyczące studiów, - dane wymagane przez bank dla celów oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenie spłaty kredytu.

Zaświadczenie potwierdzające, że osoba występująca o kredyt jest studentem, wystawia na specjalnym druku dziekanat na wniosek zainteresowanego. Student jest zobowiązany do przedstawiania w/w zaświadczenia bankowi w terminie do 31 marca i 31 października każdego roku, do czasu ukończenia studiów (również w przypadku niekorzystania z kredytu w następnych latach studiów).

Minister Edukacji Narodowej, na podstawie informacji o dochodach wszystkich studentów składających wnioski o udzielenie kredytu, ogłasza maksymalną wysokość dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającego studenta do ubiegania się o pierwszeństwo w uzyskaniu kredytu. (w roku ak. 98/99 - 800, 00 zł)

Spłata kredytu wraz z należnymi odsetkami rozpoczyna się po upływie jednego roku od daty ukończenia studiów, nie później jednak niż 1 października lub, w przypadku gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr, 1 kwietnia i będzie trwać co najmniej dwa razy dłużej niż okres pobierania kredytu. Na wniosek kredytobiorcy może zostać ustalony wcześniejszy termin rozpoczęcia spłaty kredytu.

Wysokość oprocentowania kredytu studenckiego spłacanego przez kredytobiorcę wyniesie połowę stopy redyskontowej NBP. Wysokość raty spłaty kredytu nie może przekroczyć 20% miesięcznego dochodu kredytobiorcy.

Ustawa przewiduje możliwość umorzenia kredytu w całości lub części, podstawą umorzenia są w szczególności; - dobre wyniki ukończenia studiów (umorzenie 20%, jeżeli kredytobiorca ukończył studia w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni), - trudna sytuacja życiowa kredytobiorcy, - trwała utrata zdrowia, - śmierć kredytobiorcy.

Rektor w porozumieniu z samorządem studenckim ustala sposób wyłaniania 5% najlepszych absolwentów uczelni, którym przysługuje 20% umorzenie kredytu. (Zarządzenie Rektora UŚ nr 28/99 z dnia 14 lipca 1999 r. w sprawie sposobu wyłaniania najlepszych absolwentów UŚ do celów umarzania pożyczek i kredytów studenckich).

Informacja sporządzona na podstawie: Ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. Nr 108 poz. 685) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 września 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów studenckich i pożyczek studenckich, wysokości kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej, warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich oraz wysokości oprocentowania pożyczki i kredytu studenckiego spłacanego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę (Dz. U. Nr 126 poz. 835 z późn. zm. ).