PROJEKTY BADAWCZE KBN PRZYZNANE W XV I XVI KONKURSIE

WYDZIAŁ BIOLOGII
I OCHRONY ŚRODOWISKA

Prof. dr hab. Jerzy CHMIELOWSKI: Mechanizm wnoszenia selenu do komórek drożdży Saccharomyces fragilis (PROMOTORSKI) - 30. 000, 00, - zł - 1. 09. 1998 r. - 31. 12. 1999 r.

Dr Beata BABCZYŃSKA - SENDEK: Rola i pochodzenie roślin kserotermicznych w szacie roślinnej Wyżyny Śląskiej - 44. 500, 00, - zł - 1. 08. 1998 r. - 31. 07. 2001 r.

Dr hab. prof. UŚ Wiesław WŁOCH: Historia kambium sosen z Czernobyla zapisana w drewnie (PROMOTORSKI) - 36. 600, 00, - zł - 1. 07. 1998 r. - 30. 09. 1999 r.

Prof. zw. dr hab. Krzysztof ROSTAŃSKI: Inwazyjność, rozmieszczenie, taksonomia i historia zadomowienia gatunków rodzaju Oenothera L. (wiesiołek) w Europie - 150. 000, 00, - zł - 1. 07. 1998 r. - 30. 06. 2001 r.

Prof. dr hab. Zygmunt HEJNOWICZ: Anizotropia naprężenia ściany komórkowej a układ mikrotubul w przyściennej cytoplazmie; wpływ naprężeń tkankowych - 59. 600, 00, - zł - 1. 08. 1998 r. - 31. 12. 1999 r.

Dr Ewa KURCZYŃSKA: Zanieczyszczenia środowiska a anatomiczne i komórkowe podstawy zrzucania organów u drzew - 76. 410, 00, - zł - 1. 08. 1998 r. - 31. 12. 2000 r.

Prof. dr hab. Stanisław WIKA: Skuteczność metaplantacji wybranych gatunków runa lasu bukowego na Wyżynie Śląskiej (PROMOTORSKI) - 17. 160, 00, - zł - 1. 01. 1999 r. - 31. 12. 1999 r.

Dr Jacek SZWEDO: Przegląd systematyczny, klasyfikacja i morfologia Ulopidae obszaru Palearktycznego (Homoptera, Membracoidea) - 35. 000, 00, - zł - 1. 03. 1999 r. - 31. 07. 2001 r.

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

Dr hab. Eugeniusz WILK: Ideologia i propaganda w Polskiej Kronice Filmowej. Tekst i kontekst - 25. 000, 00, - zł - 1. 10. 1998 r. - 30. 06. 2000 r.

Prof. dr hab. Aleksander WILKOŃ: Spójność i struktura tekstu - 48. 600, 00, - zł - 1. 02. 1999 r. - 31. 01. 2001 r.

Dr Jan GRZENIA: Język polski w Internecie - rekonesans badawczy - 19. 250, 00, - zł - 1. 03. 1999 r. - 29. 02. 2000 r.

Dr hab. Bożena WITOSZ: Postać w utworze literackim. Stylistyczne konwencje opisu - 48. 000, 00, - zł - 1. 01. 1999 r. - 31. 12. 2000 r.

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII

INSTYTUT MATEMATYKI

Dr Marek SZYJEWSKI: Formy kwadratowe nad schematami - 24. 000, 00, - zł - 1. 02. 1999 r. - 31. 01. 2002 r.

Mgr Tomasz KULPA: Zastosowanie operatorów Markowa w teorii funkcji łącznikowych - 6. 760, 00, - zł - 1. 02. 1999 r. - 31. 01. 2000 r.

INSTYTUT FIZYKI

Dr hab. prof. UŚ Sylwester RZOSKA: Poszukiwanie i weryfikacja modeli przejść fazowych w materiałach ciekłokrystalicznych. Ciśnieniowe i temperaturowe badania za pomocą "liniowych" i "nieliniowych" metod dielektrycznych - 120. 000, 00, - zł - 1. 07. 1998 r. - 28. 02. 2001 r.

Prof. dr hab. Marek ZRAŁEK: Renormalizacja modelu o symetrii lewo-prawo na przykładzie wierzchołka Zv1v2 (PROMOTORSKI) - 14. 960, 00, - zł - 1. 07. 1998 r. - - 30. 06. 1999 r.

Dr Adam KONEFAŁ: Pomiar wielkości i rozkładu promieniowania neutronowego wokół akceleratorów radioterapeutycznych w trakcie napromieniowywania pacjentów wysokoenergetycznymi wiązkami fotonowymi i elektronowymi - 10. 000, 00, - zł - 1. 08. 1998 r. - 1. 08. 1999 r.

Dr Janusz GLUZA: Rozpad mionu i momenty magnetyczne neutrin w modelu o symetrii lewo-prawo - 45. 710, 00, - zł - 1. 07. 1998 r. - 31. 12. 1999 r.

Dr hab. Karol PASTERNY: Wpływ struktury molekularnej na wartość efektywnego momentu dipolowego i oddziaływania w cieczach dipolowych (PROMOTORSKI) - 19. 800, 00, - zł - 1. 07. 1998 r. - 31. 12. 1999 r.

Dr Marian PALUCH: Uogólnienie pojęcia kruchości cieczy tworzących szkliwa na zmienną ciśnieniową - 22. 100, 00, - zł - 1. 07. 1998 r. - 31. 12. 1999 r.

Prof. dr hab. Zygmunt GBURSKI: Badanie dynamiki molekularnej w klastrach - symulacje komputerowe (PROMOTORSKI) - 22. 000, 00, - zł - 1. 09. 1998 r. - 31. 08. 2000 r.

Prof. dr hab. Janusz ZIELIŃSKI: Anizotropowe nadprzewodnictwo w modelu Hubbarda: Korelacje kulombowskie a oddziaływanie elektron-fonon - 62. 700, 00, - zł - 1. 07. 1998 r. - 31. 12. 1999 r.

Dr hab. Ewa TALIK: Hodowla i własności monokryształów R3T, RMn4Al8 oraz RTAl (R=Y, Gd, Tb, Dy, Ho, Er; T=metal przejściowy 3d, 4d, 5d) kontynuacja - 100. 000, 00, - zł - 1. 01. 1999 r. - 30. 11. 2001 r.

Dr hab. Antoni KOCOT: Badanie uporządkowania orientacyjnego dyskotycznych ciekłych kryształów (PROMOTORSKI) - 22. 500, 00, - zł - 1. 01. 1999 r. - 30. 06. 2000 r.

INSTYTUT CHEMII

Dr hab. Jarosław POLAŃSKI: Zastosowanie porównawczych samoorganizacyjnych map neuronowych do modelowania oddziaływań analogów kolchicynowych z tubulinowym miejscem receptorowym - 60. 000, 00, - zł - 1. 01. 1999 r. - 31. 12. 1999 r.

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI

Dr Elżbieta BUKOWSKA-JANIA: Rola systemu lodowcowego dla obiegu węglanu wapnia w środowisku przyrodniczym (na przykładzie Spitsbergenu i młodoglacjalnych obszarów Polski) - 98. 300, 00, - zł - 1. 08. 1998 r. - 31. 08. 2001 r.

Mgr Jarosław BADERA: Tektonika górotworu paleozoicznego w obszarze złoża rud polimetalicznych Myszków - 9. 100, 00, - zł - 1. 07. 1998 r. - 30. 06. 1999 r.

Mgr Zbigniew MIRKOWSKI: Charakterystyka zaburzeń miąższości pokładów węgla kamiennego górnośląskiej serii piaskowcowej w części wschodniej siodła głównego GZW - 10. 000, 00, - zł - 1. 07. 1998 r. - 30. 06. 1999 r.

Dr Aleksandra GAWĘDA: Mineralizacja poligeniczna jako wskaźnik ewolucji trzonu krystalicznego Tatr Zachodnich - 165. 100, 00, - zł - 1. 03. 1999 r. - 28. 02. 2001 r. Dr Zbigniew MAŁOLEPSZY: Cyfrowa analiza przestrzennego rozkładu pola geotermicznego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego na tle tektoniki dysfunktywnej - 9. 750, 00, - zł - 1. 03. 1999 r. - 29. 02. 2000 r.

Dr Andrzej WITKOWSKI: Podatność na zanieczyszczenie i jakość wód podziemnych krasowo - szczelinowych zbiorników w obszarach intensywnego drenażu (na przykładzie GZWP Olkusz - Zawiercie oraz Chrzanów) - 592. 000, 00, - zł - 1. 07. 1998 r. - 28. 02. 2001 r.

Dr hab. Stanisław OSTAFICZUK: Zastosowanie satelitarnej interferometrii radarowej do określania dynamiki i zasięgu górniczych deformacji terenu na wybranych obszarach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego - dokończenie prac badawczych (rozprawa doktorska) (PROMOTORSKI) - 40. 000, 00, - zł - 1. 02. 1999 r. - 30. 07. 2000 r.

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Mgr Jerzy GORZELIK: Johann Melchior i Anton Oesterreich - rzeźbiarze górnośląscy doby baroku - 7. 250, 00, - zł - 1. 08. 1998 r. - 1. 08. 2000 r.

Dr Urszula SWADŹBA: Śląski etos pracy. Mit czy rzeczywistość w warunkach transformacji systemowej - 10. 000, 00, - zł - 2. 01. 1999 r. - 30. 09. 2000 r.

Dr Ryszard KACZMAREK: Górny Śląsk i Alzacja/Lotaryngia - dwa regiony pogranicza. Stosunki gospodarcze, społeczne i polityczne - 55. 000, 00, - zł - 1. 01. 1999 r. - 31. 12. 2001 r.

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

Dr hab. prof. UŚ Stanisław JUSZCZYK: Komunikacja interakcyjna człowieka z komputerem - 60. 700, 00, - zł - 1. 10. 1998 r. - 1. 03. 2000 r.

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

Prof. dr hab. Maksymilian PAZDAN: Ograniczenia swobodnego przepływu towarów (na przykładzie prawa nieuczciwej konkurencji) (PROMOTORSKI) - 30. 000, 00, - zł - 1. 01. 1999 r. - 31. 12. 2000 r.

Prof. dr hab. Maksymilian PAZDAN: Umowne prawo pierwokupu (PROMOTORSKI) - 30. 000, 00, - zł - 1. 01. 1999 r. - 30. 06. 2000 r.

Prof. dr hab. Leszek OGIEGŁO: Pośrednictwo ubezpieczeniowe (PROMOTORSKI) - 30. 000, 00, - zł - 1. 01. 1999 r. - 31. 12. 2000 r.

WYDZIAŁ TECHNIKI

Dr hab. Katarzyna TRYNDA: Badanie sfery nauki i edukacji w Polsce oraz innych krajach europejskich z wykorzystaniem wielowymiarowej analizy porównawczej - 34. 500, 00, - zł - 15. 07. 1998 r. - 31. 12. 1999 r.

Dr Włodzimierz BOGDANOWICZ: Otrzymanie oraz badanie struktury realnej monokryształów faz quasikrystalicznych na osnowie układu Al-Cu - 130. 000, 00, - zł - 1. 09. 1998 r. - 31. 12. 2000 r.

Prof. dr hab. Eugeniusz ŁĄGIEWKA: Zmiana powierzchni stopów TiNi w wybranych atmosferach gazowych (PROMOTORSKI) - 30. 000, 00, - zł - 1. 07. 1998 r. - 31. 12. 1999 r.

Dr Józef LELĄTKO: Nowe stopy Cu-Al-X wykazujące pamięć kształtu w podwyższonych temperaturach - 182. 000, 00, - zł - 1. 09. 1998 r. - 28. 02. 2001 r.

Prof. dr hab. Andrzej SZEWC: Opis patentowy jako źródło informacji - 11. 200, 00, - zł - 1. 08. 1998 r. - 31. 07. 1999 r.

Mgr Adam RESPONDEK: Metody symulacyjne wbudowanych generatorów testów na podstawie modelu stochastycznego - 10. 000, 00, - zł - 1. 08. 1998 r. - 31. 07. 1999 r.

Dr hab. Jan BARCIK: Mechanizm odkształcania plastycznego stopów na osnowie związku międzymetalicznego FeAl - 180. 000, 00, - zł - 1. 11. 1998 r. - 30. 10. 2001 r.