Z Senatu - Kwiecień 1999

12 stycznia 1999 roku odbyło się kolejne z posiedzenia Senatu Uniwersytetu Śląskiego. JM Rektor prof. dr hab. Tadeusz Sławek poinformował, że porządek posiedzenia Senatu obejmuje tylko jeden punkt - dyskusję nad projektem Statutu Uniwersytetu Śląskiego. Przypomniał, że kwestia statutu powstała zwłaszcza jako reakcja na potwierdzoną już w praktyce samodzielność Uczelni.

Senat powołał specjalną Komisje statutową, której przewodniczącym jest prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek, a wiceprzewodniczącym prof. dr hab. Marek Zrałek.

W pracach Komisji brali również udział zaproszeni goście i eksperci. Pierwsze zebranie Komisji odbyło się 21maja 1997 r., a ostatnie 4 grudnia 1998 r. Zebrań tych było łącznie 20.

Rektor zachęcił członków Senatu do dyskusji i do rozważenia czy projekt statutu jest gotowy do głosowania, czy też wymagać będzie, ze względu na wielość podnoszonych spraw, ponownego skierowania do Komisji, która sporządzi kolejną wersję, która zostanie poddana dyskusji.

Przewodniczący Komisji Statutowej prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek przystępując do omawiania projektu statutu powiedział, że powołana w grudniu 1996 r. po wstępnych przygotowaniach Komisja skierowała za pośrednictwem JM Rektora wniosek o zgłaszanie uwag do dotychczasowego Statutu i propozycji nowych rozwiązań. Wniosek ten spotkał się z dość ograniczonym odzewem. Komisja uznała za zasadne sięgnięcie po teksty statutów innych wyższych Uczelni, przede wszystkim Uniwersytetów. Przedłożony projekt Statutu Uniwersytetu Śląskiego stanowi wyraz kompromisu jaki udało się Komisji osiągnąć.

Komisja ma świadomość, iż prowadzone są prace nad nowym kształtem ustawy o szkolnictwie wyższym. Przyjęto jednak, że po pierwsze prace te dalekie są od finalizacji (projekt nie wyszedł jeszcze poza prace eksperckie), zaś po drugie, wprowadzenie do istniejącego już tekstu statutu ewentualnych korekt nie powinno powodować większych problemów.

Pierwsze posiedzenia Komisji poświęcone były ustaleniu struktury tekstu _ za najważniejsze zadanie Komisja uznała uporządkowanie tekstu statutu, zwłaszcza drogą wyciągnięcia przed nawias tych zapisów, które mają znaczenie ogólne i odnoszą się do całych partii materii statutowej (oznaczało to konieczność ich ujęcia w postać przepisów ogólnych). Komisja przyjęła założenia, iż wymaga wzmocnienia prawna regulacja funkcjonowania Filii w Cieszynie. Istotne zmiany zaproponowano także w zakresie funkcjonowania administracji - i to zarówno centralnej jak i poszczególnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu; wzmocnieniu uległa rola kierowników tych jednostek, przy równoczesnym ograniczeniu znaczenia administracji centralnej.

Prof. Zgryzek przedstawił również szereg rozwiązań szczegółowych:

1. Po tytule wstępnym, w tytule drugim ujęte zostały zagadnienia dotyczące tradycji i zwyczajów akademickich; zdaniem Komisji, waga i znaczenie tradycji akademickich powodują konieczność wyeksponowania ich we wstępnej części Statutu;

2. W tytule trzecim uregulowane zostały kwestie dotyczące ustroju i organizacji Uniwersytetu, zwłaszcza przepisy ogólne odnoszące się do wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu; zapisy w tym tytule zamieszczone, zostały tak skonstruowane, by dzięki temu można było uniknąć powtarzania wielu przepisów.

3. Obok jednostek podstawowych działają w Uniwersytecie także inne jednostki organizacyjne - Komisja odstąpiła od szczegółowej regulacji zasad ich funkcjonowania, wymieniając jedynie te, które dotychczas istnieją i określając zasady ich tworzenia i likwidacji przepisem ogólnym;

4. Odrębny rozdział poświęcony został zasadom funkcjonowania Filii w Cieszynie.

5. Proponuje się zastąpienie dotychczasowej Biblioteki Głównej Biblioteką Uniwersytetu Śląskiego, która łącznie z bibliotekami jednostek organizacyjnych tworzyć ma jednolity system biblioteczno-informacyjny; wzmocnieniu uległa także rola pełniona w stosunku do całego systemu przez dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego; zdaniem Komisji przyczyni się to do wzmocnienia znaczenia tej jednostki organizacyjnej dla zadań naukowych i dydaktycznych realizowanych przez Uniwersytet;

6. Tytuł czwarty poświęcony został jednoosobowym i kolegialnym organom Uniwersytetu i jego jednostek organizacyjnych; na czoło wysunięte zostały przepisy regulujące tryb funkcjonowania organów kolegialnych Uniwersytetu;

7. Postuluje się ograniczenie liczby stałych komisji senackich i możliwości powoływania przez Senat komisji doraźnych, dla realizacji ściśle określonych zadań.

8. Zwraca uwagę także przepis wprowadzający uprawnienie do zaskarżenia uchwały rady wydziału przez każdego, czyje prawa zostały tą uchwałą naruszone, do senatu oraz przepis, który umożliwić może, jeśli taka będzie wola rady wydziału, zmniejszenie jej liczebności, według zasad ustalonych w porozumieniu z uczelnianą komisją wyborczą; możliwe jest także przekazanie uprawnień rady wydziału radzie instytutu, jednak z pominięciem tych uprawnień, które mocą ustawy przysługują tylko radzie wydziału;

9. Komisja rozważała możliwość powierzenia wyboru rektora Senatowi, jednak z uwagi na konsekwencje takiego rozwiązania dla całego biegu kadencji Senatu, propozycji tej nie uwzględniono; komisja uznała za stosowne podkreślenie, jako reguły, możliwości zgłoszenia przez kandydata na rektora, , także kandydatów na prorektorów, a jedynie - jako wyjątku - późniejszego ich zgłaszania; zwrócić należy także uwagę na zapis, który umożliwia przeprowadzenie wyborów prorektorów na tym samym posiedzeniu, na którym dokonany został wybór rektora- elekta;

10. W projekcie rozdzielone zostały przepisy odnoszące się do pracowników i do studentów; w dziale 1 tytułu siódmego poświęconego pracownikom, zamieszczony został przepis dotyczący okresu zatrudnienia na stanowisku adiunkta - Komisja po długiej dyskusji przyjęła propozycję zatrudnienia w układzie 12 lat plus 3 lata, rekomendując Senatowi zapis zamieszczony w wariancie 1, wymaga podkreślenia, , iż za przedłużeniem okresu zatrudnienia adiunktów opowiedziały się oba związki zawodowe działające w Uniwersytecie;

11. Komisja uznała za konieczne rozbudowanie i poważne uszczegółowienie zapisów dotyczących trybu przeprowadzania ocen okresowych pracowników naukowych, podkreślając uprawnienie ocenianego pracownika do wniesienia odwołania od dokonanej oceny; zwrócił uwagę na zapis nakazujący utworzenie składu komisji oceniającej wyłącznie z osób posiadających tytuł lub stopień naukowy równy osobie ocenianej - tzw. sąd równych;

12. W tytule ósmym wskazał przede wszystkim na przepisy przekazujące uprawnienie do kierowania administracją jednostki organizacyjnej kierownikowi tej jednostki; kierownik zawiera także umowy o pracę z tymi pracownikami, co jest zgodne z odpowiednimi zapisami ustawy; ważny jest także przepis wprowadzający odpowiedzialność dyrektora administracyjnego również przed Senatem.

Podczas obrad relacjonowanego posiedzenia Senatu nie zakończono wielowątkowej i bogatej dyskusji. Dyskusja toczyła się również na kolejnych posiedzeniach. Lista uwag została przekazana Komisji, która - po zakończeniu dyskusji statutowej przepracuje projekt statutu i podda go kolejnej dyskusji. Wówczas postaramy się porozmawiać z profesorem Kazimierzem Zgryzkiem i przedstawić Czytelnikom informacje o zasadniczych zmianach statutowych.

26 stycznia 1999 roku odbyło się kolejne posiedzenie Senatu UŚ, które prowadził - w zastępstwie chorego Rektora UŚ - prorektor prof. dr hab. Jacek Jania. W ramach spraw kadrowych przedstawiono następujące wnioski:

- wniosek Wydziału Filologicznego w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz,
- wniosek Wydziału Filologicznego w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Piotra Fasta,
- wniosek Wydziału Filologicznego w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Tadeusza Kłaka,
- wniosek Wydziału Filologicznego w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Tadeusza Sławka,
- wniosek Wydziału Filologicznego w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Henryka Wróbla,
- wniosek prof. dr hab. Jerzego Świecy w sprawie rozwiązania stosunku pracy.
- Wszystkie wnioski uzyskały akceptację Senatu UŚ.

Kolejnym punktem porządku obrad było zatwierdzenie Regulaminu Wyborczego, który przedstawiamy Czytelnikom "Gazety Uniwersyteckiej" w innym miejscu.

Prof. dr hab. Andrzej Kiepas przewodniczący Senackiej Komisji ds. Współpracy z Zagranicą przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji. Już za kilka miesięcy - tradycyjnie już w formie dodatku - opublikujemy wyciąg ze sprawozdania rektorskiego, w którym również zaprezentujemy informacje o działalności Komisji Senackich.

Kontynuowano także dyskusję nad projektem Statutu UŚ.
Na zakończenie obrad prorektor ds. nauki i współpracy prof. dr hab. Jacek Jania przekazał informację dotyczącą przyznania przez Izbę Rzemieślniczą naszej Uczelni nagrody za gospodarność. Poinformował także o toczących się pracach związanych z kreowaniem Wydziału Teologicznego, o czym na bieżąco informujemy naszych Czytelników.

Autorzy: Dariusz Rott