Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

W sprawie unieważnienia praw nabytych w wyniku plagiatu

Uchwała Nr 6 Prezydium KRASP
z dnia 13 marca 1999 roku

Ujawnione niedawno przypadki plagiatów prac naukowych i dyplomowych zwracają uwagę na etyczną i prawną stronę prezentowania wyników pracy badawczej na różnych szczeblach dokonań akademickich. Podkreślamy, że uzyskanie dyplomu ukończenia studiów wyższych, stopnia naukowego lub tytułu naukowego na podstawie pracy będącej plagiatem jest nie do przyjęcia i jest ze wszech miar naganne. Popełnienie plagiatu wskazuje na brak kwalifikacji moralnych do otrzymania jakiegokolwiek stopnia i tytułu w dziedzinie akademickiej. Tolerowanie plagiatów godziłoby w zaufanie społeczne, zarówno w kraju jak i zagranicą, wobec dyplomów wydawanych przez polskie uczelnie i inne instytucje naukowe.

Nawiązując do decyzji Ministra Edukacji Narodowej uchylającej Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie trybu postępowania w przypadku stwierdzenia uzyskania tytułu zawodowego magistra (licencjata) w wyniku przedstawienia pracy magisterskiej (licencjackiej), stanowiącej plagiat, Prezydium KRASP oświadcza, że w opinii Rektorów nie zaistniały dostateczne podstawy do stwierdzenia przez Ministra niezgodności treści tego zarządzenia ani z przepisami ustawowymi, ani ze Statutem Uczelni. Wymaga tego Ustawa o szkolnictwie wyższym w Art. 31 przy podejmowaniu przez Ministra tego decyzji, jeśli konstytucyjne gwarancje autonomii uczelni mają być poszanowane. Nie przekonują nas argumenty przywołane dla uzasadnienia podjętej przez Ministra decyzji.

W związku z tym zwracamy się do Ministra Edukacji Narodowej o wycofanie podjętej decyzji i wsparcie inicjatyw podejmowanych przez rektorów i uczelnie, w celu bezwzględnego eliminowania tego typu przypadków łącznie z unieważnianiem dyplomów zawodowych i stopni naukowych uzyskanych w rezultacie dokonanego plagiatu. Jednocześnie apelujemy o wprowadzenie do nowego prawa o szkolnictwie wyższym jednoznacznych przepisów unieważniających wszelkie uprawnienia nabyte w wyniku popełnionego plagiatu, określających odpowiedzialność osób, które dopuściły się takich czynów oraz ścigania ich z urzędu.